Bonnerschool

Bonnen 29 9461 AC Gieten

 • De Bonnerschool heeft een heus hunebed op het plein. Is het een echt hunebed? Dat helaas niet. Het is een replica die in 2004 is gebouwd.
 • De Bonnerschool heeft een prachtig, afgesloten plein voor de jongste kinderen. Naast een 'gewoon' plein, is er ook een stuk zandgrond!
 • Centraal in de school ligt het nieuwe leerplein. Ruimte genoeg om zelfstandig- of samen te werken. Een plein van en voor de leerlingen...
 • Als vanaf de eerste schooldag leren we leerlingen zelfstandig te zijn. Het netjes houden van de school hoort hier natuurlijk bij!
 • De Bonnerschool is een school in ontwikkeling. Daarnaast kent de school een rijke traditie: in 2023 bestaat de school 100 jaar!

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Soms moet vervanging van leerkrachten geregeld worden, bijvoorbeeld bij ziekte of als een leerkracht verlof heeft aangevraagd voor studie of andere bezigheden. De groepsleerkracht wordt vervangen door leerkrachten die zijn benoemd in de invalpool van Stichting PrimAH, de zogenaamde VIP (Vaste Invalpool PrimAH). Stichting PrimAH is vervolgens aangesloten bij TOP-Drenthe. TOP-Drenthe is een samenwerkingsverband tussen Drentse schoolbesturen Primair Onderwijs. Samen met de andere besturen, die ook op hun beurt groepsleerkrachten hebben benoemd in een invalpool, bundelen we de krachten voor het behoud van werkgelegenheid en instroom jonge en talentvolle leraren.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Bonnerschool werken we met vijf (combinatie)groepen: 

 • Groep 1 & 2 (23 leerlingen)
 • Groep 3  (16 leerlingen)
 • Groep 4 (14 leerlingen)
 • Groep 5 & 6 (23 leerlingen)
 • Groep 7 & 8 (30 leerlingen)

In principe volgen de leerlingen binnen deze (combinatie)groep onderwijs. Als de personele bezetting het toelaat, is het soms mogelijk om de groepen te splitsen voor specifieke activiteiten. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel? In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Orthobeelden die we in principe kunnen bedienen zijn:

 • Minderbegaafd / leerproblemen
 • Taal- / spraakproblemen
 • Faalangst
 • Dyslexie
 • Dyscalculie
 • Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
 • ADHD
 • Hoogbegaafd
 • Licht visueel of auditief beperkt
 • Taal ontwikkelingsstoornis (TOS)
 • Epilepsie
 • Lichamelijke beperking

Orthobeelden die we in principe niet kunnen bedienen zijn:

 • Zeer slechtziend / Blind / Slechthorend / Doof
 • Spraaktaalproblematiek
 • Verstandelijke beperking
 • Gilles de la Tourette
 • Syndroom van Down
 • Somatische klachten
 • PTSS / Dissociatie
 • Reactieve hechtingsstoornis
 • Uitzonderlijk hoogbegaafd / dubbel bijzonder
 • ODD
 • Non-verbale leerstoornissen

Er is een grijs gebied: met de juiste middelen en begeleiding kunnen we orthobeelden soms boven de lat wel bedienen; het kan ook gebeuren dat er situaties zijn waarin we orthobeelden onder de lat niet kunnen bedienen. Het streven is om dat grijze gebied zo klein mogelijk te maken.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De komende jaren ligt de focus op "versterken in gezamenlijkheid". We pakken als team diverse thema's op die het gemakkelijker maken om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte te begeleiden. Te denken valt aan:

- Implementeren methode Sociaal-emotioneel

- Start met nieuwe methode Rekenen

- Scholing "Ritme & Routine"

- Begeleiding bij het differentiëren en werken in combinatiegroepen

Naast deze bredere aanpak, blijven leerkrachten zich individueel scholen. Deze scholing kan voortkomen uit persoonlijke interesse of vanuit een concrete vraag vanuit school.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven