Bonnerschool

Bonnen 29 9461 AC Gieten

  • De Bonnerschool heeft een heus hunebed op het plein. Is het een echt hunebed? Dat helaas niet. Het is een replica die in 2004 is gebouwd.
  • De Bonnerschool heeft een prachtig, afgesloten plein voor de jongste kinderen. Naast een 'gewoon' plein, is er ook een stuk zandgrond!
  • Centraal in de school ligt het nieuwe leerplein. Ruimte genoeg om zelfstandig- of samen te werken. Een plein van en voor de leerlingen...
  • Als vanaf de eerste schooldag leren we leerlingen zelfstandig te zijn. Het netjes houden van de school hoort hier natuurlijk bij!
  • De Bonnerschool is een school in ontwikkeling. Daarnaast kent de school een rijke traditie: in 2023 bestaat de school 100 jaar!

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Door met regelmaat te toetsen waar een kind staat, kan de groepsleerkracht het onderwijsprogramma afstemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen.  Na afname weet de groepsleerkracht waar de eventuele problemen zitten. Hieruit kan blijken dat stof extra geoefend moet worden, extra leerstof aangeboden moet worden. Door een kind te volgen tijdens de hele basisschoolperiode, krijgen de school, de ouders en het kind een helder beeld van wat het kind kan en kent en waar de mogelijkheden en uitdagingen liggen.

De Bonnerschool kent twee soorten toetsen: methodetoetsen en toetsen van het leerlingvolgsysteem.

Methodetoetsen

Voor de meeste vakgebieden werken we met een methode. Bij deze methode worden toetsen geleverd om de tussentijdse voortgang van leerlingen te meten. Deze toetsen zijn  bedoeld om de leerkracht informatie te geven over de beheersing van de behandelde doelen in de afgelopen periode. De toetsen zijn dus expliciet niet bedoeld ter beoordeling van de leerling. In sommige gevallen kan door de leerkracht gekozen worden om de toetsen in een andere vorm of op een andere manier af te nemen (bijv. vooruit toetsen of slechts een deel van de toets aanbieden). In principe worden de toetsen niet mee naar huis gegeven en/of uitgebreid besproken met ouders. 

Toetsen van het leerlingvolgsysteem (CITO)

Het CITO levert ons objectieve, gestandaardiseerde toetsen. Deze toetsen nemen we vanaf groep 3 twee keer per jaar af voor de vakgebieden rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. De condities waarin getoetst wordt zijn in alle groepen hetzelfde, in ieder jaar hetzelfde. Hierdoor krijgen we als school goed zicht op het behalen van langetermijndoelen en de doorgaande lijn bij leerlingen. 

De resultaten van de toetsen worden met ouders besproken, de inhoud van de toetsen niet. Wel is het mogelijk om aan de hand van een foutenanalyse specifieke problematiek aan het licht te brengen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij willen dat de kinderen zich bij ons op school veilig voelen en met plezier naar school gaan. Je moet je veilig voelen om tot ontplooiing te kunnen komen en je te durven uiten. Wij willen de kinderen veiligheid bieden door ze te accepteren, in al hun verschillen. Voorwaarde hierbij is, dat kinderen elkaars verschillen accepteren en leren samenwerken. Kinderen worden door middel van coöperatief leren gestimuleerd om samen verantwoordelijk te zijn voor een respectvolle samenwerking. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen durven zeggen wat ze denken en vaardig zijn in het verwoorden van hun emoties en hun gevoelens.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Veiligheid
  • Openheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven