Bonnerschool

Bonnen 29 9461 AC Gieten

  • De Bonnerschool heeft een heus hunebed op het plein. Is het een echt hunebed? Dat helaas niet. Het is een replica die in 2004 is gebouwd.
  • De Bonnerschool heeft een prachtig, afgesloten plein voor de jongste kinderen. Naast een 'gewoon' plein, is er ook een stuk zandgrond!
  • Centraal in de school ligt het nieuwe leerplein. Ruimte genoeg om zelfstandig- of samen te werken. Een plein van en voor de leerlingen...
  • Als vanaf de eerste schooldag leren we leerlingen zelfstandig te zijn. Het netjes houden van de school hoort hier natuurlijk bij!
  • De Bonnerschool is een school in ontwikkeling. Daarnaast kent de school een rijke traditie: in 2023 bestaat de school 100 jaar!

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Door met regelmaat te toetsen waar een kind staat, kan de groepsleerkracht het onderwijsprogramma afstemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen.  Na afname weet de groepsleerkracht waar de eventuele problemen zitten. Hieruit kan blijken dat stof extra geoefend moet worden, extra leerstof aangeboden moet worden. Door een kind te volgen tijdens de hele basisschoolperiode, krijgen de school, de ouders en het kind een helder beeld van wat het kind kan en kent en waar de mogelijkheden en uitdagingen liggen.

De Bonnerschool kent twee soorten toetsen: methodetoetsen en toetsen van het leerlingvolgsysteem.

Methodetoetsen

Voor de meeste vakgebieden werken we met een methode. Bij deze methode worden toetsen geleverd om de tussentijdse voortgang van leerlingen te meten. Deze toetsen zijn  bedoeld om de leerkracht informatie te geven over de beheersing van de behandelde doelen in de afgelopen periode. De toetsen zijn dus expliciet niet bedoeld ter beoordeling van de leerling. In sommige gevallen kan door de leerkracht gekozen worden om de toetsen in een andere vorm of op een andere manier af te nemen (bijv. vooruit toetsen of slechts een deel van de toets aanbieden). In principe worden de toetsen niet mee naar huis gegeven en/of uitgebreid besproken met ouders. 

Toetsen van het leerlingvolgsysteem (CITO)

Het CITO levert ons objectieve, gestandaardiseerde toetsen. Deze toetsen nemen we vanaf groep 3 twee keer per jaar af voor de vakgebieden rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. De condities waarin getoetst wordt zijn in alle groepen hetzelfde, in ieder jaar hetzelfde. Hierdoor krijgen we als school goed zicht op het behalen van langetermijndoelen en de doorgaande lijn bij leerlingen. 

De resultaten van de toetsen worden met ouders besproken, de inhoud van de toetsen niet. Wel is het mogelijk om aan de hand van een foutenanalyse specifieke problematiek aan het licht te brengen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven