Christelijke Basisschool De Hoeksteen

Johan de Kreijstraat 2 3381 DG Giessenburg

 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Hoeksteen
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Hoeksteen
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Hoeksteen
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Hoeksteen
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Hoeksteen

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar worden de tussenresultaten van alle toetsen van alle groepen geanalyseerd en besproken met het team. We kijken dan naar de resultaten waar we tevreden over zijn en hoe het komt dat deze resultaten positief zijn. Daarnaast kijken we naar de scores die onder niveau zijn. We vragen ons met elkaar af wat de oorzaak hiervan kan zijn en wat we kunnen doen om deze scores te verbeteren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schoolkeuze-proces 2023-2024 verloopt als volgt:

 • Aan het einde van groep 7 geeft de leerkracht van groep 7 het voorlopig schooladvies VO en bespreekt dit met de ouder(s)/verzorger(s).
 • In het najaar organiseren de middelbare scholen zgn. ‘doe-middagen’ voor leerlingen uit groep 7 en 8. In de regionale kranten is informatie te vinden over deze middagen.
 • Eind september is er een informatieavond bij ons op school voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit groep 7 en 8. Op deze voorlichtingsavond geven een aantal VO- scholen uit de omgeving een algemene presentatie over de vormen en de inhoud van het VO.
 • Eind oktober vindt de scholenmarkt van de gemeente Molenlanden plaats voor leerlingen van groep 7 – 8 en hun ouders/verzorgers.
 • In januari en februari organiseren de VO-scholen open dagen om leerlingen en hun ouders/verzorgers kennis te laten maken met de school. De data voor deze open dagen worden o.a. via de basisschool, regionale kranten en internet bekend gemaakt.
 • In januari worden de schooladviezen door de leerkrachten van groep 8 besproken met de ouder(s)/verzorger(s) en de leerling zelf. Zij krijgen het onderwijskundig rapport vooraf ter inzage en geven toestemming om dit te delen met het VO.
 • Soms wordt in het belang van de leerling een meervoudig schooladvies gegeven. De VO-school kan de leerling dan op beide niveaus plaatsen.
 • In februari wordt de verplichte Doorstroomtoets afgenomen.
 • Uiterlijk 15 maart worden de scores van de Doorstroomtoets bekend en zo snel mogelijk aan de leerlingen meegegeven.
 • Als de resultaten van de Doorstroomtoets hoger zijn dan verwacht, dan moet de school het schooladvies naar boven bijstellen. Behalve als dit niet in het belang van de leerling is. De school moet dit wel kunnen onderbouwen.
 • Tussen 25 maart en 31 maart melden de ouder(s)/verzorger(s) hun kind aan op het VO. Tijdens deze inschrijfdagen wordt de leerling officieel ingeschreven voor de nieuwe school.
 • De VO-scholen geven bericht of de leerlingen op de betreffende school zijn geplaatst.
 • Daarna wordt het onderwijskundig rapport van de leerlingen door de leerkracht van groep 8 doorgestuurd naar het VO. Tenslotte vindt nog een persoonlijke (warme) overdracht plaats tussen de leerkrachten van groep 8 en de VO-scholen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

CBS De Hoeksteen is een protestants christelijke school. Belangrijke waarden worden aan de bijbel ontleend. Het is voor ons vanzelfsprekend dat wij de identiteit van de school in de praktijk tot uiting brengen. Wij komen aan het unieke van kinderen tegemoet. Respect, openheid en vertrouwen zijn belangrijke elementen van het pedagogisch klimaat op onze school. Wij vinden het belangrijk om een omgeving te scheppen waarin kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Hierbij vinden wij veiligheid, structuur en regelmaat voor ons belangrijk. Zowel de cognitieve ontwikkeling (het aanbieden van kennis, het leren) als de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen vinden we belangrijk.

Wij leren kinderen verantwoordelijkheid te dragen en bevorderen de zelfstandigheid. Kinderen verschillen van elkaar en deze verschillen zijn uitgangspunt voor het pedagogisch en didactisch handelen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Goede sfeer, fijn werkklimaat
 • Aandacht en zorg voor elkaar
 • Aandacht en zorg voor omgeving

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Als u op het blad hiernaast klikt, kunt u al onze inspectierapporten van de laatste jaren inzien. Het laatste grote inspectiebezoek is in 2011 geweest. De school heeft toen een voldoende tot goed beoordeling gekregen. De inspectie heeft voor onze school het basisarrangement vastgesteld. Dit betekent dat de inspectie geen belangrijke tekortkomingen ziet in de kwaliteit van ons onderwijs. Dit arrangement wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Terug naar boven