Christelijke Basisschool De Hoeksteen

Johan de Kreijstraat 2 3381 DG Giessenburg

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Hoeksteen
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Hoeksteen
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Hoeksteen
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Hoeksteen
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Hoeksteen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ook op CBS De Hoeksteen hebben leerkrachten verlof, soms voor ziekte maar ook voor overleggen. De meeste verlofuren vullen we in door ons eigen personeel. Daarnaast is er nog een aantal vaste invallers die regelmatig bij ons op school een uurtje of een dag(deel) opvangen.

In wat meer uitzonderlijke situaties zijn er leerkrachten die van elders komen om bij ons op school een dag(deel) in te vallen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op CBS De Hoeksteen werken we vanuit het systeem van leerstofjaarklassen. Maar binnen deze groepen wordt er naar de onderwijsbehoeften van elk kind gekeken, want: alle kinderen zijn verschillend. Verschillend in uiterlijk, innerlijk, maar ook in hun mogelijkheden. Bij binnenkomst van een leerling proberen we zo snel mogelijk inzicht te krijgen in de onderwijsbehoeften van een kind. Binnen De Hoeksteen hebben wij aandacht voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, omdat zij de reguliere leerstof moeilijk vinden en voor leerlingen die de reguliere leerstof gemakkelijk vinden.

Wij zijn geschoold in Handelings Gericht Werken (HGW) en de één-zorgroute. Dit bepaalt hoe we kijken naar kinderen, hun mogelijkheden en belemmeringen. Wij kiezen er nadrukkelijk voor om te kijken naar wat het kind nodig heeft, de z.g. onderwijsbehoefte. Onderwijsbehoeften formuleer je door aan te geven wat een kind nodig heeft om een volgend doel te bereiken. Met name de interactie tussen leerkracht, kind en groep biedt daarbij aanknopingspunten: Wat werkt en wat is minder effectief? Hoe kunnen we daar verandering in aanbrengen? Praten over onderwijsbehoeften met ouders en kinderen, moedigt aan om anders te kijken naar kinderen. Werken vanuit onderwijsbehoeften betekent accepteren dat kinderen verschillen. Het gaat om wat dit kind van deze ouders, in deze groep, bij deze leerkracht, op deze school voor dit ontwikkelings- of vakgebied, voor deze periode nodig heeft. De onderwijsbehoeften richten zich op zowel het leren als op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ze geven aanknopingspunten voor het onderwijsaanbod, het leerkrachtgedrag en de inrichting van de onderwijsleeromgeving. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De termen die hier genoemd worden klinken abstract en formeel. In de praktijk wordt er door de kinderen veel gespeeld. In dat spel vindt de ontwikkeling plaats. De leerkrachten bieden dan activiteiten aan waarbij kinderen 'spelen' maar in feite aan hun ontwikkeling aan het werk zijn. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij kunnen kinderen met dyslexie gedegen ondersteuning bieden in de vorm van begeleiding in de klas, buiten de klas (2 keer per week RT) en indien nodig m.b.v. externe dyslexiebehandelaars. Deze laatsten hebben de mogelijkheid om onder schooltijd, in ons schoolgebouw, leerlingen te begeleiden. Bovendien hebben we twee programma's om preventief en curatief in te zetten. Zo maken we gebruik van het programma "Bouw" vanaf halverwege groep 2 en kan vanaf groep 5 het dyslexieprogramma Kurzweil worden ingezet.

Onze school heeft ervaring met het begeleiden van kinderen met het syndroom van Down. Meerdere leerlingen met het Downsyndroom hebben onze basisschool met een eigen leerlijn doorlopen. Op dit moment bezoekt 1 leerling met het syndroom van Down onze school.

Twee van onze leerkrachten zijn opgeleid tot gecertificeerde sovatrainers en faalangsttrainers. Zij kunnen op school groepjes van 4 tot 6 leerlingen, die hier behoefte aan hebben, extra ondersteuning bieden d.m.v. een training van 10 weken.

Tot slot beschikt onze school over een specialist hoogbegaafdheid. Deze leerkracht geeft zowel les aan de plusklas als aan individuele leerlingen met een diagnose hoogbegaafdheid.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Vanuit het samenwerkingsverband wordt de school gestimuleerd om meer inclusief onderwijs te organiseren.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven