Chr. Kindcentrum Johannes Bogerman

Fazant 6 8281 GK Genemuiden

  • Kinderopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en basisonderwijs onder één dak. Samen leren ontdekken, vertrouwen, zorgen en geloven..
  • Kinderen zien en hen een veilige omgeving bieden. Dat is onze doelstelling.
  • Elk kind is een levende steen met een eigen kleur. Samen bouwen we aan een toekomst met de Heere God als Fundament.
  • Kunstwerk gemaakt door leerlingen en ouders ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de hervormde scholen in Genemuiden
  • Christelijk kindcentrum Johannes Bogerman is onderdeel van IJsselrijk, een scholengroep basisonderwijs en kinderopvang in de IJsselregio.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In groep 8 maakt elke leerling de Cito Eindtoets. In het schooljaar 2019-2020 kon deze toets geen doorgang vinden vanwege het Coronavirus. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In januari en juni worden de Cito-toetsen afgenomen. De tussentijdse resultaten worden geanalyseerd en gebruikt om de groepsplannen voor het komende halfjaar te schrijven. De resultaten geven inzicht in waar de school staat qua opbrengsten, in de groep en in de individuele leerling en geven zo richting aan ons handelen. De trendanalyses worden in het team besproken en zichtbaar gemaakt in het kwaliteitszorgsysteem (Integraal).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies en de plaatsing in het vervolgonderwijs komt tot stand vanuit de resultaten (toetsen, inzet en welzijn van de leerling) en de daaruit voortvloeiende gesprekken met ouders en leerlingen samen. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie heeft aan de JBS het basisarrangement toegekend. De inspectie heeft in april 2013 voor het laatst de school bezocht. Zie de bijlage.

Terug naar boven