Kindcentrum SBO Petrus Dondersschool

De Stroom 15 5421 HB Gemert

Schoolfoto van Kindcentrum SBO Petrus Dondersschool

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Petrus Dondersschool bestaat uit zo'n 40 personeelsleden. Aangezien de Petrus Dondersschool een speciale basisschool is, zijn er veel ondersteunende teamleden aanwezig ten behoeve van het primaire proces. Onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers, lerarenondersteuner, logopedisten, orthopedagoog maken derhalve dan ook deel uit van het team. Ook tot het team behoren interieurverzorgsters, conciërges en een administratief medewerkster. De school staat o.l.v. een MT team bestaande uit de directeur, teamleiders en intern begeleiders.

De 40 personeelsleden werken met veel passie en enthousiasme dagelijks aan de ontwikkeling van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als school participeren we in een vervangerspool waaraan deelnemen Stichting Qliq, Stichting GOO en kleine besturen uit de regio. Bij ziekte van de leerkracht gaan we eerst op zoek naar een vervanger. Lukt dat niet dan komen achtereenvolgens de volgende mogelijkheden aan de orde: verdelen we de kinderen over andere groepen, overname van de groep door beschikbare leerkrachten, I.B.-ers of directie. Pas in het uiterste geval zullen ouders geadviseerd worden om hun kind thuis te houden. Helaas is dit iets wat waarschijnlijk een alternatief is, wanneer we geen kinderen in de school kunnen opvangen i.v.m. het vervangerstekort. We hopen daarin dat u als ouders in noodzaak zelf thuis uw kind op kan vangen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Mariëlle Weekers is de vakleerkracht voor de taalgroep.

Inge Poos is de sportcoach voor bewegingsonderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Net zoals op de reguliere basisschool krijgen onze kinderen alle wettelijke vak- en vormingsgebieden. De hoeveelheid leerstof en het niveau zijn afhankelijk van de hulpvragen van het kind. Het taal- en rekenonderwijs neemt natuurlijk een belangrijke plaats in technisch lezen, begrijpend lezen, taal, schrijven, spelling en rekenen.  

1. Voor het leesonderwijs maakt de onderbouw gebruik van de methode "Schatkist" , “Veilig leren lezen” en  “Veilig stap voor stap” en de midden- en bovenbouw voor voortgezet technisch lezen de methode: "Lekker Lezen". In de onderbouw werken we volgens de LISBO (Lees Interventie Speciaal Basis Onderwijs) principes, waarbij we meerdere keren per jaar de kinderen monitoren en het programma hier vervolgens voor aanpassen.  

2.  In de midden- en bovenbouw wordt gewerkt aan begrijpend lezen, middels de methode Nieuwsbegrip. De school is in oriëntatie op een nieuwe methode begrijpend lezen. 

Een aantal leerlingen op onze school hebben via de zorgverzekering een training voor dyslexie. Herlaarhof, Marant en Opdidakt geven binnen de school onder schooltijd deze training aan de individuele leerling. Als SBO school hebben we een uitgebreid protocol voor dyslexie en hardnekkige leesproblemen opgesteld. Kinderen worden in elke groep nauwgezet gevolgd volgens dit protocol, en indien nodig, vindt er een aanpassing plaats in het programma van elk kind.  

3. Voor taal en spelling werken we sinds kort met de methode ‘Taal in Beeld’ en ‘Spelling in Beeld’. Het afgelopen schooljaar is deze methode geïmplementeerd in de school in samenwerking met BCO onderwijs advies.  

4. Voor het vakgebied rekenen werken we met de methode Wizwijs. Dit is een methode die insteekt op het handelend rekenen. Het geeft kinderen inzicht in het rekenen.  

Andere vakken Ook creatieve en wereldverkennende vakken komen aan bod: aardrijkskunde, geschiedenis, kennis van de natuur, verkeer, muziek, tekenen en handvaardigheid. We hanteren de methode Natuniek, waarin jaarlijks techniekthema’s in elke groep aan bod komen. Op zolder hebben we een plek ingericht voor alle materialen die bruikbaar zijn bij de technieklessen. 

Alle digiborden zijn vervangen door touchscreens. Daarmee steken we in op de digitale mogelijkheden die een touchscreen biedt om het onderwijs via ICT aan te bieden. We hebben een teamscholing gevolgd om alle mogelijkheden die het touchscreen biedt, te benutten. Daarnaast worden er voor de leerkrachten en de kinderen ook nieuwe ICT middelen aangeschaft, waarmee we voldoen aan de vraag binnen de school.  

Op het internet staan ook pagina’s die niet voor kinderen geschikt zijn. Samen afspraken maken over wat voor soort pagina’s je wel en niet gaat bezoeken, hoort ook bij het leren goed gebruik te maken van de computer. Op school worden alleen die programma’s doorgegeven die het team en de ICT-beheerder wenselijk vinden. Veel programma’s zijn daarom niet toegankelijk voor kinderen. Het team ziet hierop ook nadrukkelijk toe. De zorg voor ICT ligt in de handen van een werkgroep en wordt aangestuurd door een ICT-coördinator: Marloes Kluijtmans. Afgelopen schooljaar is er een nieuw netwerk aangelegd om daarmee te voldoen aan de nieuwe eisen van de ICT ontwikkelingen.  

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. De school ondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband tezamen vormen de basis van het aantonen van een dekkend aanbod van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen dat zij nodig hebben. Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:

  • De kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen.
  • De deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school).
  • De voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.   

De kwaliteit van onze basisondersteuning. De basisondersteuning bestaat uit de volgende vier domeinen: onderwijs, begeleiding, beleid en organisatie.  

Onderwijs

Wij zijn tevreden over het domein ‘onderwijs’. Wij zijn positief over onze onderwijskwaliteit. Wij bieden een veilige leeromgeving voor onze kinderen. Wij werken handelingsgericht. Dat wil zeggen dat wij rekening houden met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Als het nodig is bieden wij extra ondersteuning. Wij zijn goed in staat om rekening te houden met verschillen tussen kinderen, zowel op het gebied van aanbod, tijd en instructie. Wij analyseren de resultaten van onze leerlingen regelmatig en bespreken deze teambreed. Het gaat daarbij niet alleen om de leerresultaten, maar ook over het welbevinden van de leerling. Op basis van de analyses worden groepsplannen aangepast. Wij gebruiken een samenhangend leerlingvolgsysteem. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van basisondersteuning, passend binnen het SBO. Als team hebben wij ons jarenlang geschoold in handelingsgericht werken. Afgelopen schooljaren hebben we ons extra laten scholen, middels de scholing ‘Didactische vaardigheden’. Daarnaast zijn we verder gegaan met de verdieping van een adequate communicatie tussen leerkracht en leerling, middels de training “Taal leren in interactie”.  

Beleid

Wij zijn tevreden over het domein ‘beleid’. Onze procedures zijn vastgelegd en wij beschikken over een heldere visie op leerlingenzorg. De kwaliteitszorg binnen de school is van hoog niveau. Jaarlijks evalueren wij onze ondersteuning aan de kinderen en stellen indien nodig verbeterpunten op.   Organisatie Ook over het domein ‘organisatie’ van onze ondersteuning zijn wij tevreden. Wij zijn een school waar de lijnen kort zijn en waar gewerkt wordt vanuit het model van de lerende organisatie. We voelen ons samen verantwoordelijk voor elkaar en ondersteunen elkaar daarbij. Wij beschikken over een goed functionerend zorgteam, waarbij de besprekingen samen met ouders gevoerd worden. Het zorgteam bestaat uit de directeur, orthopedagoog, intern begeleiders, jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werker. Het zorgteam is een belangrijke schakel in onze ondersteuningsstructuur. De directeur is verantwoordelijk voor de organisatie van de bijeenkomsten en is tevens voorzitter van het zorgteam.  

Begeleiding

Onze school werkt voor alle leerlingen met een ontwikkelingsperspectief. Het ontwikkelingsperspectief is wederom verder toegespitst op alle aspecten die we in een OPP beschreven willen hebben. De overdracht binnen onze school tussen de leerjaren is goed op orde, net als de overdracht naar een VO school of een speciale school. Hierover zijn duidelijke procedures vastgelegd. Wij vinden goede contacten met ouders erg belangrijk en zien ouders als partner. Communicatie hierin is van groot belang.  

Beschikbare deskundigheid

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben beschikt onze school over specifieke interne deskundigheid. Wij hebben specifieke deskundigheid in huis op het gebied van gedragsproblematiek. Wij zijn tevreden over onze begeleiding van leerlingen met meerdere ondersteuningsbehoeften. Ons team is hierin geschoold. Specifieke deskundigheid op het gebied van dyslexie en dyscalculie is ook binnen het team voorhanden. We werken vanuit de kansen en mogelijkheden van elk kind. Proberen het kind te begrijpen en in te zetten op een positieve ontwikkeling. Extern maken wij gebruik van de expertise van het speciaal onderwijs. Wij maken gebruik van de ambulant begeleiders van cluster 2 en 3 en maken ons sterk om de expertise die de ambulant begeleiders de school inbrengen zelf eigen te maken. De orthopedagoog vervult een belangrijke rol in het zorgteam en doet, indien nodig, extra onderzoek. Daarnaast hebben we structureel overleg met Centrum Jeugd en Gezin.  

Ondersteuningsvoorzieningen

Onze school heeft een ondersteuningsvoorziening voor een groep kinderen met een cluster 2 indicatie, de zogenaamde taal klas. In deze groep zitten 2x per week ± 8 kinderen met een spraaktaalprobleem. Er wordt dan specifiek gewerkt aan de communicatieve vaardigheid. De groep wordt begeleid door een logopediste van onze school en een ambulant begeleider van cluster 2. Er is een onder- middenbouw en een bovenbouw taalklas.   Ontwikkelagenda Samengevat zijn wij als school tevreden over de basisondersteuning en extra ondersteuning die wij bieden aan onze leerlingen. De speerpunten van onze school voor het komend schooljaar hebben we in deze schoolgids beschreven.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven