Kindcentrum Het Venster

Churchill-laan 18 5421 HA Gemert

Schoolfoto van Kindcentrum Het Venster

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Aan het einde van groep 8 nemen alle leerlingen deel aan de Eindtoets van het Route 8. De resultaten van deze toets bevestigen het gegeven schooladvies voor het voortgezet onderwijs, maar geven ook een globaal overzicht van het onderwijsniveau van onze school in vergelijking met de andere basisscholen in Nederland. De gemiddelde scores op de Eindtoets van groep 8 van de afgelopen 3 jaren zijn:  

 • 2017   Eindtoets Cito                         535,5    (land. gemiddelde 535,1)
 • 2018   Eindtoets Route 8                   198,5    (land. gemiddelde 206,0)
 • 2019   Eindtoets Route 8                   217,6    (land. gemiddelde 204,0)

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We volgen de resultaten van de kinderen op twee manieren:

·        Via methodegebonden toetsen, om de vorderingen van ieder kind te volgen.
·        Via de niet-methodegebonden toetsen (o.a. Cito-toetsen) en de observatie-instrumenten (‘Kijk’ in de kleutergroepen). Dit zijn landelijke toetsen, waarmee we het resultaat van óns onderwijs vergelijken met het onderwijs in Nederland. De toetsen worden op vaste momenten in het schooljaar afgenomen, zodat er een goede vergelijking gemaakt kan worden.

Het didactisch handelen van de leerkrachten is gebaseerd op de principes van het Groepsplanloos Werken (ofwel: Opbrengstgericht Passend Onderwijs). Zie hiervoor de bijlage.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Advies van de basisschool
Het advies van school is belangrijk bij een schoolkeuze. De school geeft het schooladvies voor 1 maart. Dit advies is leidend voor de plaatsing van uw kind in het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat de middelbare school uw kind toelaat op basis van het gegeven schooladvies. We hebben een goed inzicht in de mogelijkheden waarover een kind beschikt. Op het adviesformulier staat aangegeven wat de leervorderingen van uw kind zijn van de afgelopen acht jaar en wat wij de beste schoolkeuze voor uw kind op dat moment vinden. Ouders melden hun kind, met het ondertekende adviesformulier, zelf aan op een school voor voortgezet onderwijs.
In overleg met directie en leerkrachten bovenbouw wordt het advies op de volgende punten gebaseerd:

 • Motivatie, concentratie, werkhouding, inzet, emotionele en sociale aspecten van uw kind.
 • Methodegebonden toetsen van de afgelopen jaren. Hierbij moet u denken aan de toetsen die uw kind gemaakt heeft, zoals de methode voor dat vak het voorschrijft.
 • Niet-methode-gebonden toetsen van de afgelopen jaren. Deze toetsen komen van het Cito en zijn er voor de vakken rekenen, begrijpend lezen en spelling. De gegevens worden verwerkt in een leerlingvolgsysteem vanaf de kleutergroepen.
 • Externe rapportage. Hierbij moet u denken aan school onafhankelijke testen die uw kind mogelijk gedaan heeft en/of extra buitenschoolse remedial teaching die uw kind gevolgd heeft.
 • Uw mening / wens en tevens van uw kind.

We streven ernaar om uw kind te begeleiden naar de vorm voor voortgezet onderwijs die het beste aansluit bij zijn/haar ontwikkeling.  

Eindtoets basisonderwijs
Met de verplichte eindtoets kan uw kind laten zien wat hij/zij in acht jaar op de basisschool geleerd heeft op het gebied van taal en rekenen. Wij hebben gekozen voor de eindtoets van Route 8. Deze wordt in april afgenomen. De uitslag van de eindtoets is slechts een tweede objectief gegeven en is bedoeld ter ondersteuning van het advies van de basisschool. Meer info op www.route8.nl

Plaatsing in het voortgezet onderwijs
De meeste leerlingen doorlopen na hun start in de brugklas de gekozen vorm van voortgezet onderwijs en ronden deze ook met succes af. Om u een indruk te geven voor welk type onderwijs men heeft ingeschreven, volgt hier een overzicht:  

Gebaseerd op de laatste 3 schooljaren:

 • 48 % naar HAVO – VWO
 • 16 % naar VMBO(t) – HAVO
 • 18 % naar VMBO (theoretische leerweg)
 • 18 % naar VMBO (kaderberoepsgerichte leerweg / basisberoepsgerichte leerweg)  

Gebaseerd op de laatste 15 schooljaren:

 • 49 % naar HAVO – VWO
 • 16 % naar VMBO(t) – HAVO
 • 18 % naar VMBO (theoretische leerweg)
 • 17 % naar VMBO (kaderberoepsgerichte leerweg / basisberoepsgerichte leerweg)
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven