Kindcentrum Het Venster

Churchill-laan 18 5421 HA Gemert

Schoolfoto van Kindcentrum Het Venster

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij maken gebruik van een vervangerspool bij kortdurende en langdurige vervangingen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De groepen 1 t/m 4 hebben 24,5 lesuren per week.

De groepen 5 t/m 8 hebben 26 lesuren per week (laatste jaar).

Het aantal lesuren per vak per leerjaar varieert. Dit is afhankelijk van de ontwikkeling van de groep kinderen. De ene groep heeft gemiddeld iets meer of minder oefentijd nodig voor bijvoorbeeld rekenen of spelling, dan de andere groep kinderen. Daarnaast zijn er door het thematisch werken met IPC geen aparte lesuren meer voor wereldörientatie en kunstzinnige en creatieve vorming.

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ons kindcentrum heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van Passend Onderwijs. Een schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat ons kindcentrum verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar we voor staan. De schoolondersteuningsprofielen van alle kindcentra van ons samenwerkingsverband samen vormen de basis van de ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen dat zij nodig hebben. Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit:

• de kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen.

• de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school).

• de voorzieningen die wij als kindcentrum hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.

De basisondersteuning bestaat uit de volgende vier domeinen: onderwijs, begeleiding, beleid en organisatie. De kwaliteit van onze basisondersteuning is op orde. Wij bieden een veilige leeromgeving voor onze kinderen. Wij werken handelingsgericht. Dat wil zeggen dat wij rekening houden met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Als het nodig is bieden wij extra ondersteuning. Wij zijn goed in staat om rekening te houden met verschillen tussen kinderen, zowel op het gebied van aanbod, tijd en instructie. Wij analyseren de resultaten van onze leerlingen regelmatig en bespreken deze teambreed. Het gaat daarbij niet alleen om de leerresultaten, maar ook over het welbevinden van de leerling. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke deskundigheid (interne deskundigheid). Daarnaast kunnen wij een beroep doen op deskundigen van buiten (externe deskundigheid). Wij hebben specifieke interne deskundigheid o.a. op het gebied van begaafdheid of sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze deskundigheden blijven wij de komende jaren inzetten en versterken.  Extern maken wij vooral gebruik van de expertise van het speciaal onderwijs. Ambulante begeleiders worden o.a.  ingezet bij leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Samengevat zijn wij als school tevreden over de basisondersteuning en extra ondersteuning die wij bieden aan onze leerlingen. Vanzelfsprekend kan het altijd beter en zien wij nog voldoende verbeterpunten. Deze nemen we elk jaar in ons actuele jaarplan op.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven