De Morgenster

Glorie van Holland 28 4191 DN Geldermalsen

  • Schoolfoto van De Morgenster
  • Schoolfoto van De Morgenster
  • Schoolfoto van De Morgenster
  • Schoolfoto van De Morgenster
  • Schoolfoto van De Morgenster

Het team

Toelichting van de school

Op de Morgenster werkt een zeer bevlogen en stabiel team, die vanuit overtuiging bewust kiest voor Jenaplanonderwijs. De meeste stamgroepleiders zijn in het bezit van hun jenaplandiploma. De laatste twee jaar werken we als team samen met een jenaplanopleider aan het verder ontwikkelen van ons jenaplanonderwijs. 

Vakleerkrachten zijn niet structureel in dienst. Maar worden op projectbasis ingehuurd. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de talenten van stamgroepleiders om specifieke lessen te verzorgen. Een voorbeeld hiervan zijn de gymlessen. Deze worden onder verantwoordelijkheid van een bevoegde stamgroepleider gegeven. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Helaas is het niet te voorkomen dat ook onze stamgroepleiders wel eens ziek zijn. Ook kan er een andere reden zijn dat een stamgroepleider niet kan werken (nascholing of buitengewoon verlof). Op dat moment is het erg fijn dat onze Stichting CPOB is aangesloten bij IPPON. Dit is een organisatie die voor 15 besturen alle vervangingen probeert te regelen. Meestal lukt dat. Toch kan het voorkomen dat er geen vervanger beschikbaar is. Zeker als er een griepepidemie heerst. Op dat moment maakt de school gebruik van een stappenplan waarbij we eerst kijken of er nog intern een collega gevonden kan worden om (extra) te werken. Lukt ook dit niet dan kan er besloten worden om de kinderen op te delen over de andere groepen. Maar ook deze oplossing kent haar grenzen. Als er geen andere opties meer beschikbaar zijn, dan zijn we genoodzaakt om de kinderen niet naar school te laten komen. U wordt daar uiteraard op tijd van op de hoogte gebracht en mocht u zelf geen opvang kunnen regelen, dan zullen we als school uw kind opvangen.   

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Morgenster werken de kinderen in stamgroepen. Dit zijn groepen kinderen van verschillende leeftijden, met verschillende talenten, ervaringen, rijping en prestaties, die met en van elkaar leren. Elk kind kan in de stamgroep op zijn eigen niveau werken, een ander helpen of hulp krijgen. Kinderen leren zo veel van elkaar. Door het werken met verschillende jaargroepen in één stamgroep bevorderen we de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de kinderen. 


Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op de Morgenster willen we de kinderen van de onderbouw graag kind laten zijn.  we werken met een ritmisch weekplan waarin de basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering worden afgewisseld. In de groepen en op het leerplein zijn diverse hoeken ingericht, waar zij zich kunnen verwonderen en spelenderwijs leren. In de kring doen we allerlei activiteiten, rondom burgerschapsvorming, taal- reken- en sociale emotionele ontwikkeling. We werken vanuit schoolbrede thema's waarbij we deze leergebieden integreren, waardoor het betekenisvol wordt

In de onderbouw zijn we bezig met voorbereidend lezen en rekenen. De kinderen maken spelenderwijs kennis met geschreven taal, letters, cijfers, hoeveelheden, grafieken enz. Zo wordt de basis gelegd voor het leren lezen en rekenen. 

We volgen de ontwikkeling van de kinderen met behulp van de leerlijnen voor het jonge kind van ParnasSys. Vanuit deze leerlijnen worden er keuzes voor het aanbod van het onderwijs. Via observaties kijken de stamgroepleiders hoever de kinderen zijn en wat de volgende stap is in hun ontwikkeling. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij werken met een ritmisch weekplan, waarin gesprek, werken, spelen en vieren worden afgewisseld. Al in de onderbouw leren kinderen werken volgens deze structuur. Deze structuur wordt voortgezet en geïntensiveerd in midden- en bovenbouw. Voor rekenen, spelling en aanvankelijk lezen worden cursussen aangeboden. De overige vakken worden geïntegreerd aangeboden binnen de schoolbrede thema's van wereldoriëntatie. Hierdoor wordt het betekenisvol voor de kinderen. 

Doordat we gebruik maken van een ritmisch weekplan en geen vast rooster hebben, ontstaat er volop ruimte voor gezamenlijke actuele en spontane leermomenten.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ieder kind maakt zijn eigen ontwikkeling door. Kinderen zijn heel verschillend, dat zien wij als uitdaging voor ons onderwijs. Een stamgroep bestaat uit kinderen van verschillende leeftijd, begaafdheid, ervaring, rijping en prestaties, die met elkaar leren. Elk kind kan in de stamgroep op eigen niveau werken, een ander helpen of zelf worden geholpen. Kinderen kunnen daardoor veel van elkaar leren. De meeste instructies worden in kleine niveaugroepen gegeven in de stamgroep. De stamgroepleider gaat uit van de behoeften en mogelijkheden van het kind. 

Wij staan open voor alle kinderen die wij de benodigde ondersteuning kunnen geven om zich optimaal te ontwikkelen. In de praktijk betekent dat dat wij basisondersteuning en plusondersteuning kunnen bieden. Met basisondersteuning bedoelen we alle ondersteuning die we als school zelf kunnen bieden. Soms is de basisondersteuning niet toereikend en zoeken we naar mogelijkheden om de juiste ondersteuning te kunnen bieden. We maken hiervoor gebruiken van een onderwijsassistent, extra inzet van een stamgroepleider of inzet van externen. Dit noemen we plusondersteuning. Deze ondersteuning wordt altijd afgestemd met ouders en kind. Met behulp van de plusondersteuning kunnen kinderen die specifieke aandacht nodig hebben toch op de reguliere basisschool blijven. Soms heeft een kind ondersteuning nodig die alleen in een gespecialiseerde omgeving geboden kan worden. Dat noemen we speciale ondersteuning. Deze ondersteuning kunnen wij niet bieden. In dat geval zullen we samen met de ouders zoeken naar een passende onderwijsplek.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We willen het komende jaar een beredeneerd aanbod ontwikkelen voor kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn.

We staan open voor kinderen die extra ondersteuningsbehoefte hebben. Dit moet wel passen binnen ons Jenaplanonderwijs. Verder onderzoeken we of we goede begeleiding kunnen geven, die nodig is. Daarnaast moet er ruimte zijn binnen de grootte van de stamgroep en de zorg die al in de stamgroep aanwezig is. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven