De Morgenster

Glorie van Holland 28 4191 DN Geldermalsen

  • Schoolfoto van De Morgenster
  • Schoolfoto van De Morgenster
  • Schoolfoto van De Morgenster
  • Schoolfoto van De Morgenster
  • Schoolfoto van De Morgenster

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Kinderen, team en ouders werken de laatste jaren van het basisonderwijs aan een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Wij volgen de kinderen gedurende hun “loopbaan” op De Morgenster.  De Morgenster doet mee aan Route 8 Eindtoets. Dit is een adaptieve toets, dat wil zeggen dat het systeem de vragen tijdens het maken aanpast aan het niveau van de kinderen.

De Morgenster staat bekend als een school waar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid een belangrijke rol spelen. De stamgroepleiders hebben een hoge verwachting van het prestatieniveau van de leerlingen. De scores van de eindtoets bevestigen deze verwachting; deze liggen vrijwel altijd op het niveau passend bij het kind. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We volgen een kind in de ontwikkeling en informeren ouders daarover in het rapport en tijdens oudergesprekken.

Hiervoor maken we gebruik van het volgsysteem Leerling in beeld van Cito. Deze toetsing geeft een beeld van de  ontwikkeling op de basisvaardigheden rekenen, spelling en lezen.  Daarnaast gebruiken we een volgsysteem voor sociaal emotionele ontwikkeling Kindbegrip. In de onderbouw wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd door de leerlijnen van ParnasSys.

Een kind komt op de basisschool met een bepaalde beginsituatie en doorloopt een eigen ontwikkeling. De observaties en ervaringen van de stamgroepleider zijn, naast de gegevens van het leerlingvolgsysteem, zeer belangrijk bij het volgen van de ontwikkeling van het kind. Op het moment dat ze signaleren dat de ontwikkeling van een kind stagneert, onderzoeken we samen met ouders wat er nodig is. Wanneer de ontwikkeling van een kind veel sneller gaat, zoeken we naar passende uitdagingen binnen ons onderwijs.

Twee keer per jaar worden de toetsen van Leerling in Beeld afgenomen. De toetsen worden geanalyseerd, zodat er goed zicht is op wat er nodig is voor de volgende stap in de ontwikkeling. De stamgroepleider voert individuele gesprekjes met kinderen om te kijken wat er misgaat in het proces. Op basis van de gesprekjes hebben we meer zicht op welke acties nodig zijn. We kijken naar het aanbod, het handelen van de stamgroepleider en kindfactoren. Op basis van deze gegevens maken we een verbeterplan voor de groep en/of kind. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op de Morgenster zijn we trots op de resultaten die de kinderen behalen. De uitstroom is naar verwachting gezien de resultaten van voorgaande jaren. Kinderen stromen uit naar een bij hen passend niveau.

Schooladvies

Aan het eind van het 7e leerjaar krijgen de kinderen een voorlopig advies. in november krijgen de kinderen het tweede advies en na de doorstroomtoets krijgen ze hun eindadvies. De uitslag van de doorstroomtoets is bepalend voor kinderen die hoger scoren dan het voorlopig advies wat ze gekregen hebben. Dit advies zal dan in overleg met ouders en kind naar boven bijgesteld worden.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het welbevinden van het kind staat op de Morgenster voorop. We zijn ervan overtuigd dat een kind tot leren komt als het goed in zijn vel zit. Vandaar dat we een groot accent leggen op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Via allerlei spel- en gespreksvormen werken we hieraan. Hierbij gebruiken we de methode ’Kinderen en hun sociale talenten’.

Kinderen hebben van nature een drang om de wereld om zich heen te ontdekken en dat is maar goed ook want zonder die drang zou een kind zich niet goed ontwikkelen. Van u als ouders, maar ook van ons als leerkrachten vraagt dit enerzijds aanmoediging en beloning en anderzijds ook begeleiding en begrenzing. Niet alleen voor de veiligheid van het kind, maar ook om het kind  de basisregels van de sociale omgang bij te brengen, om normen en waarden aan te leren en om het kind te leren ook rekening te houden met de gevoelens en wensen van anderen.

Kortom: een kind heeft regels nodig. Regels bieden een kind houvast en duidelijkheid en hierdoor ook veiligheid. Het kind weet wat er van hem of haar verwacht wordt, maar ook wat hij of zij van de andere kinderen en van de leerkrachten kan verwachten. En deze duidelijkheid en veiligheid helpen het kind om zelfvertrouwen op te bouwen en uit te groeien tot een evenwichtige persoonlijkheid. Ook al zal het kind dat niet altijd zo ervaren, juist in het belang van het kind is het goed om grenzen te stellen. Wij vragen van de kinderen een respectvolle en eerbiedige houding tegenover elkaar en de omgeving. We willen onze school een veilige speel- en leeromgeving voor elk kind laten zijn! 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Ieder mens is uniek
  • Respect
  • Zorgen voor jezelf en de ander

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven