OBS D'n Bogerd

Glorie van Holland 30 4191 DN Geldermalsen

  • Schoolfoto van OBS D'n Bogerd
  • Schoolfoto van OBS D'n Bogerd
  • Schoolfoto van OBS D'n Bogerd
  • Schoolfoto van OBS D'n Bogerd
  • Schoolfoto van OBS D'n Bogerd

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op obs d'n Bogerd stemmen we ons onderwijs af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Binnen ons onderwijs is er ruimte voor verschillen; leerlingen die minder goed, minder snel leren én leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. 

Elke groep is elk jaar weer anders, de groepsgrootte en de leerlingpopulatie is verschillend en uiteenlopend. Deze zijn niet af te lezen aan een gemiddelde eindscore. Vandaar ook de verschillen in gemiddelde eindscore in de afgelopen jaren. Het is ons doel dat alle leerlingen naar een passend niveau uitstromen, waarbij leerlingen succeservaringen opdoen en het mogelijk is om op dat niveau een diploma te behalen.   

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Elk schooljaar worden de resultaten op meerdere momenten op schoolniveau besproken en geëvalueerd.
Waar nodig worden naar aanleiding van de evaluaties en vervolgacties zaken aangepast en er wordt besproken welke acties voor de komende periode zouden moeten volgen. Deze worden opgenomen in het jaarplan.
Naar aanleiding van het LVS (niet-methodegebonden) en methodegebonden toetsen en observaties (ook sociaal-emotioneel), wordt er door de leerkrachten een groepsplan opgesteld waarin tegemoet gekomen wordt aan de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen en waarin doelen staan geformuleerd voor de komende periode. Dit groepsplan wordt besproken met de IB'er.
Ook gaan de leerkrachten meerdere malen per jaar in gesprek met alle individuele leerlingen. Hierbij wordt gekeken naar resultaten en er worden leerdoelen opgesteld voor de komende periode. Dit kunnen zowel sociale als didactische doelen zijn, afhankelijk van de eigen inbreng van de leerling. Er wordt een persoonlijke doelenkaart gemaakt, waarmee de leerling aan zijn eigen gestelde doelen werkt. Na afloop van de gestelde periode op de doelenkaart wordt dit geëvalueerd met de leerling en wordt er een volgend doel opgesteld. Op deze manier wordt gewerkt aan de eigen verantwoordelijkheid en wordt de intrinsieke motivatie om doelen te bereiken aangesproken.

De resultaten van de methodegebonden toetsen van rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen worden vanaf groep 5 op een zichtbare datamuur gezet. Het team is van tevoren met elkaar in gesprek gegaan en heeft op basis van de voorgaande resultaten en doelen voor de toekomst scoringspercentages vastgesteld. Op de datamuur worden de percentages goed, voldoende, matig of onvoldoende ingevuld. Deze datamuur wordt in het teamoverleg besproken en de te nemen acties worden kortgesloten met de IB'er. Alle toetsresultaten worden geregistreerd in Parnassys. Twee keer per jaar vindt er een groepsbespreking en resultaatbespreking plaats met de IB'er. Na de Cito's (M en E) vindt een presentatie van de groepsleerkrachten in het team plaats en worden resultaten en te nemen acties met elkaar besproken. De groepsleerkracht legt acties vast in het groepsplan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op OBS D'n Bogerd worden de leerlingen gedurende hun schoolloopbaan gevolgd. Het uitstroomniveau is dan ook naar verwachting, passend bij de leerlingen. 

Eind groep 7 krijgen alle leerlingen een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. Vanaf het begin in groep 8 wordt de ontwikkeling nauwlettend gevolgd t.o.v. het gegeven advies. In november wordt indien nodig de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) afgenomen. Doordat we een compleet beeld hebben van de leerlingen kunnen we een gedegen schooladvies gegeven. Eind februari krijgen de leerlingen en ouders tijdens het rapportgesprek het definitieve advies. 

In februari wordt de doorstroomtoets afgenomen. Hierna wordt er nogmaals naar het advies gekeken. Indien het advies van de toets hoger uitvalt dan het schooladvies kan dit waar wenselijk en in het belang van het kind worden aangepast. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Wij werken op school met allerlei plannen en methodes om het gevoel van veiligheid voor onze leerlingen te borgen. Dit doen wij op leerling niveau, maar ook op groeps- en schoolniveau.

Verderop kunt u lezen welke methodes de school gebruikt om te zorgen dat onze leerlingen zich veilig voelen op school. In onze protocollen staat beschreven op welke wijze wij handelen in bepaalde situaties.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • iedereen gelijk
  • warme en veilige sfeer
  • trots

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven