OBS D'n Bogerd

Glorie van Holland 30 4191 DN Geldermalsen

  • Schoolfoto van OBS D'n Bogerd
  • Schoolfoto van OBS D'n Bogerd
  • Schoolfoto van OBS D'n Bogerd
  • Schoolfoto van OBS D'n Bogerd
  • Schoolfoto van OBS D'n Bogerd

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van een leerkracht wordt de vervanging zo veel mogelijk binnen het eigen team geregeld. Indien mogelijk ruilen leerkrachten hun werkdag of parttimers werken extra. Als dat niet mogelijk is, wordt er een invalleerkracht ingehuurd via onze invalpool. Als er ook geen invalleerkrachten meer beschikbaar zijn, worden er soms groepen bij elkaar gezet. Alleen in uiterste noodzaak wordt er een groep naar huis gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op OBS D'n Bogerd werken de leerlingen in clusters: cluster onderbouw bestaat uit groep 1/2 en 3, middenbouwcluster bestaat uit groep 4, 5 en 6 en bovenbouwcluster bestaat uit groep 7 en 8. In deze clusters werken leerkrachten en leerkrachtondersteuners samen. Op deze manier is het mogelijk om onderwijs te geven in acht basisgroepen. De gemiddelde basisgroepgrootte is 15 leerlingen. Het team is divers qua samenstelling, ervaring en deskundigheid. Wij werken samen met combifunctionarissen voor sport en cultuur.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Er wordt op onze school veel lestijd besteedt aan de basisvakken: rekenen, taal/ spelling en lezen/ begrijpend lezen. Natuurlijk is er ook tijd voor andere vakken, zoals: bewegingsonderwijs, creatieve vakken, sociaal emotioneel leren en burgerschap. De lestijd die op een dag over blijft, wordt ingevuld met werk waar de leerling nog extra mee kan oefenen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij zorgen er met ons team voor dat onze leerlingen de onderwijsondersteuning krijgen die zij nodig hebben om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen en daarbij de kerndoelen van het basisonderwijs behalen. Dit doen we in samenspraak met de ouders en/of verzorgers. Pas als de hulpvraag van de leerling de mogelijkheden van onze school aantoonbaar te boven gaat, zoeken we naar een andere meer passende onderwijsplek voor deze leerling. We werken hiervoor optimaal samen met de andere basisscholen en de scholen voor speciaal (basis)onderwijs in het samenwerkingsverband. Door intensief samen te werken zorgen we ervoor dat elke leerling zo thuisnabij mogelijk de onderwijsondersteuning krijgt die zij of hij nodig heeft. In onze school bieden wij de leerlingen de onderwijsondersteuning die zij nodig hebben om te leren en zich goed te kunnen ontwikkelen. De onderwijsondersteuning is erop gericht dat elke leerling zich in een ononderbroken proces kan ontwikkelen en daarbij de kerndoelen van het basisonderwijs behaalt. Wij doen veel in onze school om de leerlingen passend onderwijs te geven. Wij beschikken over diverse mogelijkheden om extra ondersteuning te geven aan de leerlingen die dit nodig hebben. Sommige leerlingen hebben hele specialistische ondersteuning nodig vanuit (zeer) specifieke onderwijsbehoeften. Hier gaan wij samen op zoek naar een passende oplossing voor het kind.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Schoolambities voor het komende jaar:

-Leerkrachten optimaliseren de kwaliteit van de instructies door middel van EDI (Expliciete Directie Instructie).Aan het eind van het schooljaar hebben alle leerkrachten deelgenomen aan collegiale consultaties.

- Leerkrachten leren werken met onze nieuwe methode voor sociaal emotioneel leren en burgerschap (Kwink). Aan het einde van het schooljaar heeft iedereen het implementatie traject van Kwink gevolgd.

-Verder ontwikkelen extra aandacht meer- en hoogbegaafden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven