Openbare Basisschool Markenburg

Markenburglaan 1 3211 AV Geervliet

'Samen leren, samen groeien!'

Het team

Toelichting van de school

Schoolleiding: Patricia van der Toorn

Kwaliteitscoördinator: Jacqueline Konings en Mieke Norbart

Leerkrachten

groep 1/2 Hanneke van der Meiden (ma t/m wo) en Mirjam van Es (do, vr)

groep 3 Petra Bevaart (ma, di) en Janny Lankhaar (wo, do) Jolanda Stuurman (vr)

groep 4 Herman Dirks (ma t/m wo) en Daniek Bruil (wo t/m vr)

groep 5/6 Sylvia Sla (ma t/m vr)

groep 7/8 Judith Stolk (ma t/m vr)

Gymleerkracht: Willemijn Kluiver

Onderwijsassistenten: Mirjam van Es (ma, di) en Reja Lageweg (di, do)

Vakleerkracht GVO: Mevr. Keijzerwaard (vrijdagochtend)

Vakleerkracht HVO: Mevr. Derksen (vrijdagochtend)

Stagiaire groep 3/4: Liliën Khoesial (vr)

Eventmanager: Mirjam van Es

Ondersteunend teamlid: Klaus Kiminikowski 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Langdurige vervanging (>10 dagen) wordt op onze school verzorgd door de VPR Pool. De pool bevat een flexibel lerarenbestand met leraren die zich inzetten op basisscholen in de regio Voorne Putten, Rozenburg en Spijkenisse. 

Vervanging van leerkrachten voor een kortere periode dan tien dagen proberen we zoveel mogelijk intern op te lossen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In de wet primair onderwijs staat welke vak- en vormingsgebieden de kinderen moeten leren. Bij elk gebied zijn kerndoelen aangegeven. Wij hebben bij de kerndoelen een methode gekozen.

In de groepen 3 t/m 8 worden kernvakken als taal, rekenen en burgerschap volgens de door ons gebruikte methoden aangeboden. Bij taal staat het leren lezen als ‘techniek’ zeker in het begin centraal. Gaandeweg komen ook andere taalaspecten, zoals begrijpend lezen, spellen en stellen aan bod.

Ook vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek, verkeer en Engels worden op onze school gegeven. Daarnaast hebben we in alle groepen expressievakken als: muziek, drama, tekenen en handvaardigheid. 

In alle groepen werken de kinderen met iPads. Wij gebruiken deze voor inoefening van de leerstof, presentatie en informatie. 

Onze school heeft als profiel natuur & techniek. Wij hebben dan ook een technieklokaal en een moestuin, waar de kinderen regelmatig in aanraking komen met dit mooie vak. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op obs Markenburg vinden wij het belangrijk om doelbewust en planmatig te handelen. In de groepen 1 en 2 leren de kleuters veel van de instructie van de leerkracht, maar ook tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door te zorgen dat er voldoende en uitnodigend materiaal is, waarvan ze kunnen leren. Het onderwijs is themagericht, deze thema’s worden onder andere bepaald door de methodische lijnen van onder andere de methodes ‘Schatkist’, 'Getal en Ruimte Junior' en de ‘Kleuteruniversiteit’.

Spel heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van taal, beginnende geletterdheid, executieve functies (leren leren), wiskundige vaardigheden en ruimtelijk inzicht. Zowel vrij als begeleid spel zijn belangrijk in de ontwikkeling van jonge kinderen. Voor een evenwichtig aanbod maken we dus tijd en ruimte voor zowel vrij- als begeleid spel en alles daartussen en daarbuiten. Wij werken met het ‘Digikeuzebord’. Dit programma zorgt ervoor dat alle leerlingen met alle materialen in aanraking komen, de leerkrachten houden bij hoever de leerlingen op de leerlijnen zitten. Zo krijgen wij een goed beeld van hun ontwikkeling.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De school moet voldoen aan de wettelijke regel t.a.v. onderwijstijd:

De kinderen moeten verplicht over 8 schooljaren in totaal 7520 uur naar school zijn geweest. Met de door ons gehanteerde schooltijden krijgen de kinderen ruimschoots de minimaal verplichte onderwijstijd. Onze urenverdeling voldoet aan de eisen van de inspectie.

We vinden de basisvaardigheden taal, lezen, rekenen en burgerschap belangrijk. Daarom besteden we daar ruimschoots tijd aan. We werken met het lesmodel effectieve directe instructie. Ons doel is om ervoor te zorgen dat alle leerlingen toegang hebben tot hoogwaardig onderwijs en de ondersteuning ontvangen die ze nodig hebben. Een flexibel rooster stelt ons in staat om actief in te spelen op de behoeften van onze leerlingen en hen te ondersteunen bij het behalen van optimale leerresultaten, terwijl we tegelijkertijd de verbondenheid binnen de klas en de gelijke kansen voor iedereen behouden.

We streven naar een rijke en brede leeromgeving. Dat is de reden waarom we ook ruimte en tijd maken voor zaakvakken, creatieve vakken, Engels en natuur & techniek.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ouders melden hun kind aan op onze school en we kijken welke ondersteuning het kind nodig heeft en wat onze mogelijkheden zijn. Of de school voor hun kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de behoefte van het kind blijken. Dit hangt namelijk niet alleen af van de aanwezige ondersteuning, ook van de specifieke capaciteiten en de huidige belasting van alle betrokkenen. Wij doen ons best om zoveel mogelijk onderwijs en ondersteuning op maat te bieden. Onze mogelijkheden zijn echter niet oneindig.

De klassensetting bij ons op school is regulier (jaarklassen) en meestal een combinatiegroep, waardoor mogelijkheden tot differentiëren beperkt zijn. Leerlingen die door hun problematiek aangewezen zijn op onderwijs in kleine klassen of in de lessen dagelijks intensieve individuele begeleiding nodig hebben, passen niet goed op onze school.

We hebben verschillende extra ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen die extra begeleiding kunnen gebruiken. We zoeken zoveel mogelijk de aansluiting met de belevingswereld van de leerlingen om de lesstof voor hen zo betekenisvol mogelijk te laten zijn.

We bieden een samenhangend geheel van preventieve en lichte curatieve interventies (gericht op weer 'meedoen met de groep') die binnen de onderwijsondersteuningsstructuur van de school planmatig en beredeneerd, eventueel in samenwerking met ketenpartners, worden uitgevoerd (Pluswerk, aangepaste doelen, study buddy, koptelefoon, aangepaste tijdbewakers, eigen spiekschrift). Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld een aangepast aanbod, toetsen op maat en aangepaste werkomstandigheden zoals bijvoorbeeld een apart werktafeltje of een aangepaste weektaak. 

We hebben verschillende extra ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen die extra begeleiding kunnen gebruiken. Hiertoe werken we met verschillende partners samen:

  • Schoolbegeleider 
  • Schoolmaatschappelijk werk (SMW)
  • Kinderergotherapie/fysiotherapie
  • Logopedie: Verschillende leerlingen volgen logopedie onder schooltijd. We onderhouden nauwe contacten met de logopedist om het onderwijsaanbod en de begeleiding op elkaar af te stemmen.
  • We zoeken de samenwerking met de verschillende begeleiders van de leerlingen waar nodig. Dit kan ook de samenwerking met een ziekenhuis of andere behandelaar zijn. Wij kijken graag naar de mogelijkheden.
  • Schoolarts en jeugdverpleegkundige.

VPR onderwijscollectief:

  1.     Wat is passend onderwijs?  

Wellicht heeft u weleens van de term ‘passend onderwijs’ gehoord. Passend onderwijs betekent dat alle leerlingen onderwijs volgen dat bij hen past. Ook als zij meer ondersteuning nodig hebben. Voorbeelden van deze ondersteuning zijn extra hulp bij leerproblemen zoals dyslexie, een programma voor leerlingen met gedragsproblemen of het ondersteunen bij het aanleren van sociale vaardigheden. Er zijn natuurlijk ook andere vormen van ondersteuning. 

Niet elke school kan deze extra ondersteuning zelf organiseren. De scholen in de regio Voorne-Putten Rozenburg werken daarom samen, zodat er altijd een school in de buurt is waar deze ondersteuning wel aangeboden wordt. We noemen dit een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband in Voorne-Putten Rozenburg heet “Onderwijscollectief”.   

2.     Wat is basisondersteuning en extra ondersteuning?

De scholen hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning elke school in ieder geval aanbiedt. Dit noemen we de basisondersteuning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afspraken over hoe de zorg voor leerlingen op school wordt georganiseerd, hoe er rekening worden gehouden met verschillen in leren en het tempo waarin leerlingen ontwikkelen. Daarnaast hebben alle scholen bepaald welke extra ondersteuning zij zelf kunnen organiseren voor leerlingen. Dit noemen we extra ondersteuning. 

Wat elke school aanbiedt, schrijven zij op in het Schoolondersteuningsprofiel (het SOP).

3.     Wat is de rol van het samenwerkingsverband?

Soms is er voor een leerling meer nodig. Een school heeft namelijk niet altijd zelf de expertise in huis om alle leerlingen goed te kunnen ondersteunen. De professionals van Onderwijscollectief kunnen dan gevraagd worden mee te denken en te adviseren over wat voor deze leerling de beste aanpak is. Scholen mogen dit alleen doen als zij hiervoor toestemming hebben van de ouders/verzorgers. Hiervoor is het nodig dat er een goede hulpvraag wordt gesteld, we noemen dit de ondersteuningsvraag. 

De ondersteuningsvraag van de leerling staat centraal in de aangeboden ondersteuning. Onderwijscollectief biedt diverse vormen van ondersteuning aan scholen en leerlingen. Er is vanuit het Onderwijscollectief aan elke school een schoolbegeleider verbonden, dit is een orthopedagoog die kan komen observeren en advies geeft. Begeleiders Passend Onderwijs kunnen leerkrachten en leerlingen ondersteunen op diverse gebieden. Zo zijn er jonge kind experts en experts op het gebied van gedrag en van leer- en ontwikkelproblemen.  

Naast de ondersteuning aan scholen en leerlingen, zet Onderwijscollectief zich ook in voor een dekkend netwerk aan onderwijsvoorzieningen voor het gehele gebied Voorne-Putten Rozenburg. Daarmee wordt bedoeld dat er voor alle leerlingen een passende onderwijsplek is. De reguliere scholen werken daarvoor samen met de scholen voor gespecialiseerd onderwijs. We willen hiermee het aantal leerlingen verminderen dat nu niet naar school kan of gaat.   

Als het voor een leerling nodig is om naar het gespecialiseerd onderwijs te gaan, is hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring (een TLV) nodig. Dit is het toegangsbewijs voor het gespecialiseerd onderwijs. Deze TLV vraagt een school, altijd in overleg met ouders/verzorgers, aan bij Onderwijscollectief. De specialisten van Onderwijscollectief onderzoeken of het gespecialiseerd onderwijs de juiste plek is, en geven de TLV af.  In het ondersteuningsplan van Onderwijscollectief vindt u meer informatie over de rol en inzet van het samenwerkingsverband (link naar het ondersteuningsplan).

4.     Contactgegevens samenwerkingsverband? Wilt u meer informatie over passend onderwijs of heeft u specifieke vragen? Op de website www.onderwijscollectiefvpr.nl kunt u terecht voor actuele informatie en contactgegevens. Neem gerust contact op.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambities zijn:

- De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben

- Ouders zijn betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind

- De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen

- De school voert de zorg planmatig uit

- De school gaat zorgvuldig de effecten van de zorg na

- De kwaliteitscoördinator coördineert de zorg en begeleiding

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderen van twee tot en met vier jaar zijn welkom op de peuterspeelzaal, daar biedt SK Nissewaard hen het VE (Voorschoolse Educatie) programma 'Startblokken' aan. Alle pedagogisch medewerkers hebben de VE-modules afgerond, zodat zij gekwalificeerd zijn om voorschoolse educatie te geven. 

Het educatieve programma 'Startblokken' laat kinderen spelenderwijs leren en sluit aan bij het lesprogramma in groep 1 en 2. Het is een goede voorbereiding op de basisschool, mede door de doorgaande lijn vanuit de peutergroep naar groep 1. Startblokken besteedt gerichte aandacht aan mondelinge taalvaardigheid (praten en luisteren), beginnende geletterdheid, spelen met taal en woordenschat. Bij beginnende geletterdheid gaat het om boekoriëntatie (genieten van voorlezen, inzicht krijgen in hoe een boek in elkaar zit, begrip krijgen van de rol van geschreven taal) en verhaalbegrip (een voorgelezen verhaal begrijpen, kunnen vertellen waar een verhaal over gaat).

Terug naar boven