Openbare Basisschool Markenburg

Markenburglaan 1 3211 AV Geervliet

'Samen leren, samen groeien!'

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school werken we opbrengstgericht (doelgericht). Daarbij richten we ons op de streefdoelen (1F/2F/1S) van de IEP-toetsen. Per IEP-toets is een norm vastgesteld. Het opbrengstgericht werken wordt ondersteund door ons leerlingvolgsysteem ParnasSys webbased. Wij analyseren de resultaten op school, groeps- en individueel niveau. Bij de bespreking wordt het resultaat (de gehaalde gemiddelde vaardigheidsscore) vergeleken met de norm (de gewenste gemiddelde vaardigheidsscore). Als de gewenste score structureel lager uitvalt dan gewenst, worden er interventies afgesproken.

Deze interventies zouden kunnen zijn:

 • Meer tijd inroosteren
 • Instructie wijzigen en verbeteren: consequent directe instructie toepassen
 • Meer automatiseren
 • Methode-aanbod uitbreiden

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Obs Markenburg vindt het vooral belangrijk dat de adviezen die gegeven worden passen bij de leerlingen en hun potentie. Dit noemen wij kansrijk adviseren. Kansrijk houdt voor ons in dat we alle leerlingen zodanig adviseren dat ze hun schoolloopbaan in het VO succesvol kunnen afronden.

De adviezen komen tot stand door:

 • De observaties van de leerkrachten gedurende de schoolloopbaan van de betreffende leerling wat betreft werkhouding, motivatie en huiswerk-attitude;
 • De toets-gegevens van de methodetoetsen;
 • De gegevens uit het Leerling Volg Systeem (LVS);
 • Het resultaat van de Centrale eindtoets in groep 8.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg).

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Verantwoordelijkheid
 • Zelfstandigheid & samenwerken
 • Welbevinden

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onderwijsinspectie

In maart en april 2022 is EduMare bezocht door een delegatie van de onderwijsinspectie in het kader van het vierjaarlijks onderzoek. In dit onderzoek wordt gekeken of het bestuur met zijn sturing de kwaliteit op de scholen waarborgt en een deugdelijk financieel beheer voert. Het gehele onderzoeksteam heeft dit volmondig en unaniem bevestigd.

Tijdens het onderzoek wordt naar de volgende standaarden gekeken en deze zijn als volg beoordeeld:

BKA1 Visie, ambities en doelen: GOED

BKA2 Uitvoering van kwaliteitsbestuur: GOED

BKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog: GOED

(Vanwege het korte bestaan van EduMare is de cyclus nog te kort om BKA3 op 'GOED' te beoordelen.)

Dit houdt in dat EduMare als bestuur het eindoordeel GOED krijgt van de onderwijsinspectie. Daarmee voegt EduMare zich bij de top 18% van schoolbesturen met het oordeel GOED in Nederland. Een prestatie waar EduMare zeer trots op is.  

Terug naar boven