Openbare Basisschool Markenburg

Markenburglaan 1 3211 AV Geervliet

'Samen leren, samen groeien!'

In het kort

Toelichting van de school

Wie zijn we?

Obs Markenburg is een Openbare Basisschool in Geervliet (gemeente Nissewaard). De Markenburg maakt deel uit van onderwijsgroep EduMare, de stichting voor primair onderwijs op Voorne Putten en Regio. De Markenburg is een school waar kinderen van ouder(s)/verzorger(s) die kinderen hebben in de leeftijd van 4 t/m 12-13 jaar primair onderwijs kunnen volgen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokken
  • Open
  • Zelfreflectie
  • Ambitie
  • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 februari 2023 had obs Markenburg 99 kinderen. De prognose voor de komende jaren is dat het leerlingaantal stabiel zal blijven. Onze leerlingen komen voor het merendeel uit Geervliet.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
92
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schorsen en verwijderen

Op onze school vinden we het heel belangrijk dat alle kinderen en personeelsleden zich veilig voelen en dat iedereen met respect behandeld wordt. We besteden dan ook veel aandacht aan hoe kinderen zich naar elkaar, volwassenen en de omgeving dienen te gedragen. Hiervoor zijn ook gedragsregels en een antipestprotocol opgesteld en is er een internetprotocol voor leerlingen. Deze documenten zijn terug te vinden in het veiligheidsplan van de school (zie website van de school).

De gedragsregels worden in de klassen besproken en zijn bij de kinderen bekend. Als een leerling zich echter niet aan deze afspraken van de school houdt en na gesprekken zijn gedrag niet bijstelt, kan het bevoegd gezag overgaan tot een ordemaatregel. Mogelijke maatregelen zijn schorsen en verwijderen.

Uiteraard zullen wij de beslissing tot schorsen en verwijderen zeer zorgvuldig nemen en afwegen of:

  • Er een evenredige verhouding bestaat tussen de overtreding die de leerling heeft begaan en de ordemaatregel die wordt opgelegd;
  • De leerling enige mate van schuld heeft gehad aan de normschending.
  • Het proces dat gevolgd wordt ten aanzien van het opleggen van een ordemaatregel zal gebeuren conform de procedurele regels die hiervoor gelden.

Deze regels kunt u vinden in het stappenplan schorsen en verwijderen op de website van ons bestuur Stichting Onderwijsgroep EduMare:  www.onderwijsgroepedumare.nl.

Terug naar boven