Christelijke Basisschool De Wrâldpoarte

Master Lubwei 2 9263 PG Garyp

  • Groot en klein helpen elkaar.
  • Binnen is het wandelgebied.
  • De kinderen van groep 8 helpen met leren lezen in groep 3.
  • Na elk thema vieren de kinderen van groep 1 en 2 feest met de letter(s) die geleerd zijn.
  • Elk jaar doet de school mee aan actie 'schoenmaatjes', voor kinderen in Afrika.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school maakt gebruik van de Cito-eindtoets. De afgelopen jaren ligt de eindscore boven de ondergrens van de inspectienorm. In het schooljaar 2014-2015 scoorden de leerlingen van groep 8 zelfs op de bovengrens. Met deze score hoort CBS De Wrâldpoarte bij de 25% best scorende scholen. We hopen deze resultaten in de komende jaren voort te zetten.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In juni 2011 heeft de inspecteur onze school bezocht. De onderdelen die als onvoldoende beoordeeld zijn, waren in de twee schooljaren die volgden speerpunten in de schoolontwikkeling. We hebben er het volste vertrouwen in dat de school nu voldoende scoort op desbetreffende onderdelen.

Terug naar boven