Christelijke Basisschool De Wrâldpoarte

Master Lubwei 2 9263 PG Garyp

  • samenwerking en ontdekkend leren zijn een onderdeel van ons onderwijsconcept
  • automatiseren van reken strategieën worden o.a. in spelvorm aangeboden
  • Kunst en Cultuur is een onderdeel van ons vaste aanbod.
  • Naast de wekelijkse gymlessen bieden we de kinderen ook andere bewegingslessen aan zoals o.a. swim-to-play, schaatsles en klimles
  • Voor sociale/emotionele vorming gebruiken we de Kanjertraining

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van CBS De Wrâldpoarte. Met behulp van dit schoolvenster krijgt u, aan de hand van gegevens en resultaten, een eerste indruk van hoe wij als school functioneren.

Sinds 2019-2020 werken we op de CBS de Wrâldpoarte volgens het model Coöperatief Onderwijs.

Er is in dit model geen sprake van leerstof jaarklassen maar van stamgroepen . De stamgroep wordt geleid door een stamgroepleider, de vaste meester of juf van deze groep. De stamgroep is bedoeld als veilige basis waar vanuit het leren plaats kan vinden. Het is dan ook aan de stamgroepleider om elke dag coöperatieve werkvormen in te zetten zodat gewerkt wordt aan het onderlinge vertrouwen tussen de leerlingen en tussen de leerkracht en de leerlingen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Coöperatief Onderwijs
  • Basisvaardigheden
  • Kunst en Cultuur
  • Beweging
  • Kanjerschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door de vergrijzing van de bevolking is ook het leerlingenaantal behoorlijk gezakt. De laatste jaren zien we echter weer stabiliteit en groei van het leerlingenaantal. De prognose ziet er postief uit.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
137
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven