Mattheusschool

Sint Jacobsstraat 1b 4855 AK Galder

  • Lezen is bij ons belangrijk. Vandaar deze rijk gevulde leesomgeving waar kinderen boeken kunnen lenen.
  • Lichte leer- omgeving met vele mogelijkheden dankzij ergonomisch meubilair. Verantwoord voor elke leeftijd en iedereen zit op gelijke hoogte
  • Een echte sporthal met alle denkbare voorzieningen en een eigen vakdocent bewegingsonderwijs, die ook sportlessen na schooltijd geeft.
  • Multifunctionele accommodatie met opvang (PUUR kinderopvang)  en school voor 0-12 jarigen.
  • Een geweldige schooltijd beleven en met vertrouwen uitstromen.

Het team

Toelichting van de school

Groepen en ondersteuning in het schooljaar 2024-2025:

Groep 1-2 : Juf Donya en Juf Inge.

Groep 3-4:  Juf Moniek (4) en juf Marleen (3)  Deze groepen zijn gedurende drie dagen opgesplitst. 

Groep 5-6:  Juf Ilona H. en Juf Claudia 

Groep 7-8:  Meneer Drik.

 Juf Judith en Juf Ilona v. B. zijn beschikbaar voor de ondersteuning in de groepen 

Meneer Charles, onze vakdocent muziek, geeft op woensdag les aan alle groepen.

Ten tijde van het publiceren van deze schoolgids was de naam van onze gymdocent nog niet bekend. 

Intern begeleider: Deze taken worden ingevuld door Janneke van Nieuwburg die tevens op de Bernardusschool werkzaam is. 

Anoek Vrisekoop is onze  locatie-coördinator. Haar taken liggen voornamelijk op het gebied van de onderwijskundige zaken en dagelijkse aansturing.  

John Meeuwissen is niet alleen directeur van de Mattheusschool, maar ook van de Bernardusschool in Ulicoten. Zijn taken liggen het komende schooljaar op beleid, financiën, gebouw en personeelsgebied. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het is niet zo dat elke leraar vijf dagen per week werkt en daarmee de enige leraar in de groep is. Een aantal van onze meesters en juffen werkt parttime. Daarnaast zijn er leerkrachten die binnen de school ook andere taken hebben. Bijna alle groepen krijgen dan ook te maken met twee lesgevers. Omdat we kwaliteit en bekendheid met onze school belangrijk vinden hebben we dit als volgt geregeld:

Bij een korte afwezigheid/ziekte van een leerkracht wordt eerst intern gekeken of iemand deze vervanging op zich kan nemen. 

De duo leerkracht is hiervoor de eerst aangewezene in verband met de voortgang in de groep. Juf Anoek, Juf Janneke en meneer John kennen de groepen en zijn ook beschikbaar om een calamiteit op te vangen. Indien dit niet mogelijk is breiden we de werktijdfactor van een leerkracht, die bij ons op school reeds werkzaam is, uit. Als dit ook niet mogelijk is maken we gebruik van leerkrachten die onder ons bestuur op de scholen van het Groene Lint werkzaam zijn vanuit een invalpool. 

Bij langdurige afwezigheid / ziekte zal in eerste instantie gekeken worden of iemand, die onder ons bestuur op de scholen van het Groene Lint werkzaam is in de invalpool deze afwezigheid kan invullen. In dit geval kan ook extern gekeken worden 

  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Mattheusschool kijkt naar de onderwijsbehoefte van elk kind. U zult in onze school een dynamisch en groep-overstijgend aanbod zien. Komend schooljaar geeft weer de mogelijkheden om groepen met elkaar te laten samenwerken, groepen te splitsen en een apart aanbod voor wie dit nodig heeft te organiseren. De leerkrachten zullen u hier nader over informeren. 

We werken op de Mattheusschool met portfolio's waarin leerlingen hun ontwikkeling zichtbaar maken.

Groep 1-2: In het begin van het schooljaar krijgen de kinderen een placemat, met daarop vragen over hun kwaliteiten, hobby's,dromen en ontwikkelpunten,  mee naar huis wat samen met de ouders wordt ingevuld.  Gedurende het schooljaar vullen de kinderen hun portfolio met werkjes waar ze trots op zijn. 

Vanaf groep 3 t/m groep 8 krijgen alle kinderen in de 1e week een placemat mee naar huis. De kinderen vullen dit samen met hun ouders in en de inhoud wordt gebruikt als uitgangspunt voor startgesprekken met ouders en kind in oktober. Vanuit de inhoud van het placemat en de gesprekken worden leerdoelen geformuleerd voor de eerste periode tot het rapport in februari. 


Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Ook dit is een indicatie.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Omdat de Mattheusschool werkt met een aanpak waarbij wordt gekeken naar de onderwijsbehoefte van ieder kind is de bovenstaande urenindeling een indicatie en kunnen de uren per vakgebied verschillen per leerling. We spreken van een gedifferentieerde aanpak waardoor maatwerk voor iedere leerling nagestreefd wordt. De instructie wordt door alle leerlingen tegelijkertijd gevolgd, maar de uitwerking en aanbod van opdrachten kunnen onderling verschillen.

 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het team van de Mattheusschool is een gezonde mix van jong en oud. Omdat we een klein team zijn hebben we elkaars expertise en inzet hard nodig en helpen we elkaar om alle taken op de school op een verantwoorde manier te volbrengen. Onze stichting heeft een Deltaklas waar meer-en hoogbegaafde leerlingen lessen kunnen volgen. Onze gepersonaliseerde werkwijze streeft ernaar te voorzien in de onderwijsbehoefte van alle leerlingen.                                                                                                                                                                                                   

Ook hebben we zitting in het cluster "Breda buiten", waarin een groot aantal scholen vertegenwoordigd zijn uit de buitengebieden rondom de gemeente Breda. Dit cluster werkt samen met het RSV (Regionaal Samenwerkingsverband) Breda om school- en stichting overstijgend in een groter gebied een expertisevraag te kunnen wegleggen om "thuisnabij" onderwijs te realiseren voor zoveel mogelijk leerlingen. 


 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We werken samen met andere scholen binnen de stichting en binnen het samenwerkingsverband. Indien wij bepaald specialisme nodig hebben en dit niet binnen het team aanwezig is, proberen we dit bij onze partners te halen. 

We werken samen met andere scholen binnen de stichting en binnen het samenwerkingsverband. Indien wij bepaald specialisme nodig hebben en dit niet binnen het team aanwezig is, proberen we dit bij onze partners te halen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het samenwerken met een professionele organisatie als kinderopvang PUUR betekent dat we kinderen van 0-13 jaar onderwijs en opvang onder 1 dak kunnen bieden, wat voldoet aan de eisen van deze tijd. Het succes van deze formule kenmerkt zich door onze groei en het vertrouwen dat men heeft in onze beide organisaties.

Terug naar boven