Mattheusschool

Sint Jacobsstraat 1b 4855 AK Galder

  • Lezen is bij ons belangrijk. Vandaar deze rijk gevulde leesomgeving waar kinderen boeken kunnen lenen.
  • Lichte leer- omgeving met vele mogelijkheden dankzij ergonomisch meubilair. Verantwoord voor elke leeftijd en iedereen zit op gelijke hoogte
  • Een echte sporthal met alle denkbare voorzieningen en een eigen vakdocent bewegingsonderwijs, die ook sportlessen na schooltijd geeft.
  • Multifunctionele accommodatie met opvang (PUUR kinderopvang)  en school voor 0-12 jarigen.
  • Een geweldige schooltijd beleven en met vertrouwen uitstromen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022-2023 behaalde onze groep 8 een score van 537,1. Deze score ligt boven het landelijke gemiddelde van 534,9. 

De referentieniveaus op de verschillende deelgebieden voldeden aan onze verwachtngen en als bijzondere vermelding willen we aangeven dat op het gebied van wereldoriëntatie. ( Geschiedenis, Aardrijkskunde, natuuronderwijs en techniek)  slechts 4 % van de scholen in Nederland beter scoorden dan onze groep 8. Deze hoge standaard is reeds enige jaren aanwezig en zegt iets over ons onderwijs. 

 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We werken in middels met het volgsysteem leerling/kleuter in beeld. (LIB)De tussenresultaten hebben een belangrijke plaats in ons onderwijsproces. Wij toetsen onze LIB M (middenjaar) resultaten aan de landelijke gemiddelden en de normering van de onderwijsinspectie en wij hebben ook voor onze school (op basis van historische gegevens) een eigen minimum doelstelling geformuleerd als het gaat om te behalen opbrengsten. De LIB E (eindejaar)- resultaten zijn van belang om de gerealiseerde opbrengst te monitoren en een goede overdracht te realiseren naar het volgende schooljaar en direct in te spelen op de behaalde scores. De nauwkeurige analyse van de resultaten leidt na beide afnames tot aanpassing van de individuele- en groepsplannen en mede door de foutenanalyse wordt een plan van aanpak voor een groep of individu opgesteld om eventuele achterstand aan te pakken.

Onze doelstelling/ambitie met betrekking tot de LIB M en E - scores is als volgt geformuleerd: 

"Alle" leerlingen hebben een stijgende vaardigheidsscore op de gebieden DMT (woordlezen), AVI (zinlezen), rekenen, spelling en begrijpend lezen. Bij een achterstand van meer dan een jaar (zichtbaar in het leerling-rapport) rust de verplichting op de leerkracht om een plan van aanpak te formuleren voor deze leerling en een onderwijsperspectief voor deze leerling inzichtelijk te maken. Dit plan van aanpak wordt met ouder en leerling doorgesproken in een extra LIB -voortgangsgesprek. 

Omdat wij werken met de digitale toetsversie van LIB zijn wij in staat om zeer nauwkeurig te analyseren op welk onderdeel leerlingen uitvallen. Hierdoor is het mogelijk om maatwerk te leveren als het gaat om de zaken die leerlingen nog niet beheersen. Dit geldt niet alleen voor leerlingen die uitvallen op een vakgebied, maar ook voor leerlingen die een hoge score hebben waarbij de gemiddelde score (ogenschijnlijk) geen plan van aanpak vereist. Toch blijkt bij de analyse vaak dat ook deze hoog scorende leerlingen mogelijk een onderdeel onvoldoende beheersen. Ook voor deze leerlingen worden dan d.m.v. korte verlengde instructiemomenten en specifiek aanbod (in hun weektaak) deze onderdelen nogmaals onder de aandacht gebracht.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Een goed basisschooladvies is belangrijk. Een leerling dient terecht te komen op een school met het onderwijstype dat het beste aansluit op de mogelijkheden en wensen van de leerling. De leerling moet niet worden overvraagd, maar ook niet worden ondervraagd wat betreft capaciteiten en inzet. Het streven is dat de leerling zonder vertraging het diploma van de geadviseerde onderwijssoort haalt. Daarbij is het zaak dat de leerling met zoveel mogelijk plezier aan de slag gaat.

De Mattheusschool stelt een schooladvies samen voor de school voor voortgezet onderwijs. Dit schooladvies bestaat uit een combinatie van het diplomaperspectief (enkelvoudig) en een plaatsingsadvies (mag een dubbel advies zijn).                                                                                 Bij het enkelvoudig schooladvies gaat het om het diplomaperspectief: het diploma dat een leerling uiteindelijk in het voortgezet onderwijs behaalt. Het gaat hier om een enkelvoudig advies omdat bijvoorbeeld een diploma vmbo-tl/havo niet bestaat. Het eventueel meegegeven plaatsingsadvies geeft aan waar een leerling in het voortgezet onderwijs het beste kan starten, welke soort brugklas de meeste kans van slagen op het uiteindelijke diploma biedt. Het plaatsingsadvies kan afwijken van het schooladvies en hoeft niet enkelvoudig te zijn. Het kan dus zijn dat een leerling de basisschool verlaat met het schooladvies havo en het plaatsingsadvies vmbo-tl/havo of het plaatsingsadvies havo of het plaatsingsadvies havo/vwo.

Naast de gegevens over de schooladviezen is het belangrijk te weten dat na 3 jaar nog 100 % van de leerlingen in het vervolgonderwijs op de school zitten waar zij naar verwezen zijn. Dit houdt in dat onze VO-adviescommissie, bestaande uit de leerkracht van de groepen 5-6 en 7-8, de intern begeleider, de locatie coordinator  en de directeur verantwoorde schooladviezen richting voortgezet onderwijs geven.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap door de juiste normen en waarden te ontwikkelen. 

Onder sociale competenties wordt verstaan: Sociaal-emotionele ontwikkeling (welbevinden, zelfbeeld, zelfstandigheid, regulering van emoties, etc), Sociale vaardigheden (samenwerken, zelfredzaamheid, omgaan met conflicten, etc) , Houdingen/vaardigheden om in uiteenlopende situaties succesvol te functioneren (betrokkenheid, zelfsturing, omgaan met verschillen, democratisch handelen, sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid, moreel kunnen oordelen etc.).

Wij willen op school een samenleving zien die met elkaar vaardigheden ontwikkelt, die men in het dagelijks leven nodig heeft om te leren, plezier te maken en zich als individu te kunnen ontwikkelen tot een burger die iets toevoegt aan onze samenleving.

Onze school herkent de verschillen tussen leerlingen en erkent dat het onderwijs hierdoor steeds complexer wordt. Onze school wordt gekenmerkt door het herkennen en erkennen van de verschillen in onderwijsbehoefte van elke leerling. Onze inzet is daarom gericht op gepersonaliseerd onderwijs. Onze leerkrachten zijn in staat om maatwerk te leveren als het gaat om onderwijsaanbod. Als het gaat om sociale competenties wordt een beroep gedaan op de vaardigheden die we de leerlingen mee willen geven. Dit vereist een preventieve, voorlichtende, onderzoekende en handelende houding van onze leerkrachten.  


 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Normen en waarden
  • Sociale competenties
  • Burgerschap

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Mattheusschool is in het schooljaar 2019-2020 door de inspectie onderzocht in het kader van het vier- jaarlijks toezicht.

Een verslag van het onderzoek van 2 maart 2020 is als bijlage gevoegd. 

 

 

Terug naar boven