Openbare Basisschool Wis en Wierig

Watertapweg 1 7011 BP Gaanderen

Schoolfoto van Openbare Basisschool Wis en Wierig

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Door observaties en nakijkwerk heeft iedere leerkracht, iedere dag een indruk van de vorderingen van de leerlingen. We nemen toetsen af die bij de lesmethoden horen, zodat we kunnen monitoren welke lesstof wel of niet wordt beheerst. Daarnaast maken we gebruik van FocusPO waarin leerkrachten snel en gemakkelijk kunnen aanvinken welke leerlingen een doel beheersen. Waarna ze in één oogopslag kunnen zien welke leerlingen een verlengde instructie nodig hebben.

Met de leerlingen (en ouders) voeren we de ouder/kindgesprekken over hun doelen, ontwikkeling en vragen.

We monitoren de ontwikkelingen van de leerlingen ook met de toetsen van het DIA-leerlingvolgsysteem. Dit zijn landelijk genormeerde toetsen, die naast het beeld van de leerling, ons ook een beeld geven van trends en ontwikkelingen in de school. Deze toetsen worden twee keer per jaar afgenomen, dit gebeurt in januari en juni.

De observaties, FocusPO en (niet)methode-gebonden toetsen geven ons een adequaat beeld van de ontwikkeling van de leerlingen. De leerkrachten krijgen zo de informatie die zij nodig hebben om het lesaanbod af te stemmen op de leerlingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2023-2024 heet de eindtoets doorstroomtoets. Hierdoor wordt beter duidelijk dat de leerling zich blijft ontwikkelen. Ook na het afnemen van de toets in groep 8.

De leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies. Voor het schooladvies kijken we onder andere naar:

 • gedragskenmerken;
 • sociaal-emotionele vaardigheden;
 • praktijkgerichte vaardigheden;
 • werkhouding en motivatie;
 • resultaten van het leerlingvolgsysteem uit eerdere groepen, en groep 8;
 • resultaten op methodegebonden toetsen;
 • resultaat van een capaciteiten- of intelligentieonderzoek;
 • zorgdossier van de leerling;
 • gesprekken met ouder(s) van de leerling.

In de eerste twee weken van februari wordt de doorstroomtoets gemaakt. Uiterlijk 24 maart ontvangen leerlingen en ouders het definitieve schooladvies. Komt er uit de doorstroomtoets een hoger advies dan uit het voorlopig schooladvies, dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen. De school moet dit motiveren. Is de uitkomst van de doorstroomtoets lager, dan verandert het schooladvies niet.

Er is één week waarin leerlingen zich kunnen aanmelden, met hun definitieve advies, op de middelbare school van hun voorkeur. Dit schooljaar is dat tussen 25 maart en 31 maart. Leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen zich al eerder met een voorlopig schooladvies aanmelden bij het vso.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Voor het aanleren van sociale competenties, maken wij binnen onze school gebruik van Kanjertraining.

Om je goed te kunnen ontwikkelen is het nodig dat je goed in je vel zit. Wanneer je (grote) zorgen hebt is het moeilijk om je aandacht op iets anders te richten. Een veilig sociaal klimaat en een plezierige omgang met elkaar is een voorwaarde om te kunnen leren en werken. Daarom zijn de afspraken uit de Kanjertraining leidend voor iedereen in onze school:

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • We werken samen
 • We hebben plezier
 • We doen mee

Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). Te denken valt aan afname van probleemgedrag en depressieve gevoelens, alsmede een toename op welbevinden en zelfwaardering. Met de Kanjertraining leren kinderen zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden.

Het bevorderen en behouden van een veilige en ontspannen sfeer op school is natuurlijk niet alleen een kwestie van de lessen en de uitgangspunten van de Kanjertraining. Op allerlei manieren en momenten zorgen we hiervoor, waarbij wij als volwassenen het voorbeeld voor de kinderen zijn (www.kanjertraining.nl).

Door het coöperatief leren werken kinderen effectief samen en helpen ze elkaar als dat nodig is.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Omkijken naar elkaar
 • Zelfstandig
 • Veilig

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven