SBO De Bolder

IJsbaanweg 2 8801 ER Franeker

  • Schoolfoto van SBO De Bolder
  • Schoolfoto van SBO De Bolder
  • Schoolfoto van SBO De Bolder
  • Schoolfoto van SBO De Bolder
  • Schoolfoto van SBO De Bolder

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op een school voor speciaal basisonderwijs wordt de eindtoets niet verplicht gesteld. Om toch goed zicht te hebben op de eindresultaten van onze school kijken we naar de leerlijnen van de leerlingen. Met de Cito toetsen controleren we of de leerlingen zich ontwikkelen volgens de door ons ingeschatte ontwikkelingslijnen. 

Jaarlijks vraagt de inspectie om de resultaten van de eindgroep aan de hand van de Citotoetsen die in januari worden afgenomen. De resultaten liggen jaarlijks boven de norm die aangegeven wordt door de inspectie. (De scores worden afgezet tegen het gemiddelde IQ van de groep leerlingen) 

Vanaf schooljaar 18-19 hebben de leerlingen die uitstromen naar het vmbo de eindtoets van route 8 gemaakt, om ervaring op te doen met het maken van een eindtoets als die in 19-20 verplicht wordt voor het SBO.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We werken met onze leerlingen volgens een vooropgesteld plan naar vooraf gestelde einddoelen, via een aantal tussendoelen. Het plan en de doelen zijn toegespitst op de individuele leerling. We houden nauwkeurig in de gaten of de ontwikkeling van de leerling ook volgens dat plan verloopt en of de gestelde doelen worden gehaald. Dit doen we door middel van observatie en toetsen.

De gegevens die uit de observatie en toetsen naar voren komen bekijken we nader. We proberen de gegevens te duiden. Wanneer blijkt dat de ontwikkeling van de leerling stagneert of juist versnelt en de leerling dus specifieke onderwijsbehoeften heeft, is er voor ons reden om de plannen bij te stellen. Kortom: plannen, uitvoeren, toetsen, diagnosticeren, plannen. Dit is de kern van het handelingsgericht werken.

Het ontwikkelings- en uitstroomperspectief van de individuele leerling is telkens het ijkpunt waaraan we zijn ontwikkeling afmeten.   

Het handelingsgericht werken doorloopt in het schooljaar een vaststaande route en vindt zijn weerslag in het rapportagedeel van het OPP, dat we voor iedere leerling schrijven en bijhouden.

In januari en juni worden de methode onafhankelijke toetsen van CITO afgenomen en de OPP's geëvalueerd. Bekeken wordt of de doelen zijn gehaald en er wordt een analyse gemaakt van de toetsresultaten. Dit mondt uit in nieuwe plannen, waarin nieuwe doelen worden geformuleerd.

Van alle plannen die binnen het handelingsgericht werken worden gemaakt, stellen we u als ouder op de hoogte. We vragen ze voor akkoord te ondertekenen. Ook van de specifieke handelingsplannen wordt u, meestal telefonisch, op de hoogte gesteld. Zowel de rapportages als specifieke plannen slaan we op in het individuele leerling dossier.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor het schooladvies aan de leerlingen die naar het voortgezet onderwijs doorstromen, gebruiken wij de plaatsingswijzer. De Plaatsingswijzer is een hulpmiddel om tot een goed doordacht en goed onderbouwd advies te komen op basis van de gegevens uit de leerlingvolgsystemen van Cito. 

Ouders en leerlingen worden al vanaf groep 4 meegenomen in de leerlijnen die de kinderen volgen. De leerlijnen zijn gekoppeld aan het uiteindelijke uitstroomperspectief van de leerlingen. 

Vanaf 19-20 wordt op het SBO een eindtoets verplicht gesteld. De resultaten van de eindtoets kunnen leiden tot een heroverweging en aanpassing van het schooladvies. Hierover worden ouders tijdens de informatieavond in het schoolverlatersjaar geïnformeerd.

De leerlingen in het overzicht waar 'onbekend' voor staat, zijn naar de schakelklas gegaan tussen praktijkonderwijs en vmbo-b.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Leerlingen moeten, net als bij rekenen en taal, leren hoe je met anderen om moet gaan. Dit leren de kinderen natuurlijk in eerste instantie van de ouders/verzorgers. Als school zien wij dat ook als een belangrijke taak. 

Onze leerlingen leren het beste door te doen. Daarom hebben we methodieken gezocht die daar rekening mee houden. Bij Rots en Water zijn de leerlingen actief bezig. Met de soemokaarten worden sociale situaties geoefend tijdens spellen en toneelstukjes. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Positieve verwachtingen
  • School- en teamaanpak
  • Heel veel oefenen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het laatste bezoek van de inspectie van onderwijs was in november 2019. De inspectie heeft een uitgebreid kwaliteitsonderzoek gedaan op de volgende indicatoren:

OP 1 Aanbod: VOLDOENDE

OP2 Zicht op ontwikkeling: VOLDOENDE

OP2SN Zicht op ontwikkeling en begeleiding: VOLDOENDE

SK1 Veiligheid: VOLDOENDE

KA1 kwaliteitszorg: VOLDOENDE

KA2 Kwaliteitscultuur: VOLDOENDE

Terug naar boven