SBO De Bolder

IJsbaanweg 2 8801 ER Franeker

 • Schoolfoto van SBO De Bolder
 • Schoolfoto van SBO De Bolder
 • Schoolfoto van SBO De Bolder
 • Schoolfoto van SBO De Bolder
 • Schoolfoto van SBO De Bolder

In het kort

Toelichting van de school

De Bolder is de school voor speciaal basisonderwijs voor Franeker, Harlingen en de omliggende dorpen. Voor kinderen die het niet (meer) redden op de gewone basisschool, is De Bolder een geschikte school.

De school is gehuisvest in een ruim en licht gebouw en heeft een mooi groot plein. Onze leerlingen hebben iets extra’s nodig om zich te ontwikkelen. Vaak gaat het om leren en gedrag. Op De Bolder bieden we een veilige en rustige leeromgeving waarin kinderen zichzelf (weer) kunnen zijn.

Als u twijfelt of uw kind misschien beter af is op De Bolder, wacht dan niet te lang af. U kunt altijd vrijblijvend een afspraak maken voor een gesprek en een rondleiding.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Positief en Trots
 • Rust en Structuur
 • Eigen leerroute
 • Specialistisch team
 • Praktische vakken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Mocht uw kind op de een of andere manier onvoldoende profiteren van het onderwijs op de reguliere basisschool (anders gezegd: mocht de reguliere basisschool onvoldoende tegemoet komen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind), kan met u en uw kind een traject worden ingezet om te kijken welke school wel bij uw kind ‘past’. SBO De Bolder past mogelijk beter bij uw kind. 

Over dit traject zijn binnen het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland afspraken gemaakt. In het kort komt het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis)onderwijs hierop neer:

 • Het schoolbestuur vraagt een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband.
 • Ouders zijn bij het traject betrokken.
 • Het samenwerkingsverband vraagt twee deskundigen om een advies.
 • De Commissie van Advies (CvA) beoordeelt de aanvraag.
 • De toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven. Deze is geldig voor alle scholen voor speciaal (basis) onderwijs in het samenwerkingsverband.
 • De leerling wordt geplaatst op de school voor speciaal (basis)onderwijs.   

U kunt deze afspraken navragen op de basisschool van uw kind of nalezen op:

http://www.passendonderwijsinfryslan.nl/

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
144
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Onze school staat in nauw contact met samenwerkingspartners en maakt deel uit van zogenaamde samenwerkingsverbanden. Hieronder kunt u lezen wie onze belangrijkste samenwerkingspartners zijn.  

Met onze belangrijkste samenwerkingspartners, it Twalûk en Wille gespecialiseerde groepsbegeleiding, vormt de Bolder GRUTSK, centrum voor onderwijs en zorg. De missie van GRUTSK is de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp versterken en het passend aanbod creëren voor alle kinderen in de omgeving van de school. Andere belangrijke partners zijn daarbij de gemeente Waadhoeke en het samenwerkingsverband Friesland. 

Terug naar boven