SBO De Bolder

IJsbaanweg 2 8801 ER Franeker

 • Schoolfoto van SBO De Bolder
 • Schoolfoto van SBO De Bolder
 • Schoolfoto van SBO De Bolder
 • Schoolfoto van SBO De Bolder
 • Schoolfoto van SBO De Bolder

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Bolder bestaat uit 20 leerkrachten, 4 onderwijsassistenten, een intern begeleider, een orthopedagoog, een administratief medewerker, een conciërge en een schoonmaker. Maar naast hen werken er ook nog een logopedist, een fysiotherapeut, een schoolmaatschappelijk werker, een dyslectie-behandelaar, twee peuterleidsters, 3 pedagogisch medewerkers en 4 vrijwilligers in de school. In ons gebouw is een locatie van it Twalûk gevestigd, waar 4 leerkrachten, assistenten en een teamleider bij betrokken zijn.

Een uitgebreid, dynamisch en vooral deskundig team!

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van ons personeel gaan we op zoek naar een geschikte vervangende leerkracht. In de praktijk lukt dit vaak. 

Het kan in sommige situaties voorkomen dat er geen vervangende leerkracht beschikbaar is. In deze uiterste gevallen, moeten de leerlingen thuis blijven. Ouders worden hierover geïnformeerd via Socialschools. In het schooljaar 2020-2021 is het 2 keer voorgevallen dat een groep een dag thuis was. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school hebben verschillende leraren een specialisatie, waar ze ook lessen in verzorgen.

Het gaat bijvoorbeeld om de lessen Rots&Water, die alle leerlingen 10 keer per jaar krijgen. Rots&Water is een sociale vaardigheidstraining waarin de kinderen leren om zich te redden in sociale situaties. De lessen worden gegeven door leerkrachten die daar hun bevoegdheid voor hebben gehaald. 

Naast de lessen Rots&Water verzorgen een aantal gecertificeerde Sleeplees-begeleiders individuele trajecten om leerlingen beter te leren lezen. 

Tenslotte hebben we een leraar die zich gespecialiseerd heeft in Techniek en Wetenschap. Zij verzorgd jaarlijks een aantal projecten op dit gebied. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij de kleuters worden de leergebieden geïntegreerd in thema’s aangeboden: een voorbereiding op taal/lezen en rekenen, sociaal-emotionele vorming, wereldoriëntatie, bewegingsonderwijs, expressievakken en voorbereidend schrijven geven we inhoud met o.a. de methode ‘Kleuterplein’.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Bolder is een speciale basisschool. Bij ons op school komen leerlingen die het in het reguliere onderwijs niet redden. Naast de basisondersteuning die voor alle leerlingen geldt bieden wij standaard het volgende:

 • De groepen zijn klein, zodat er veel aandacht voor de leerlingen is;
 • Voor de kernvakken en gedrag hebben alle leerlingen een OPP en een eigen leerlijn;
 • In de kernvakken lezen en rekenen werken we met kleine niveaugroepen, zodat alle leerlingen voldoende instructie ontvangen binnen de eigen leerlijn;
 • Er werken 4 onderwijsassistenten op school;
 • Binnen het team is een orthopedagoog/generalist en een schoolmaatschappelijk werker werkzaam;
 • De school heeft intern de mogelijkheid om dyslexiebegeleiding te geven;
 • De school heeft nauwe samenwerkingsbanden met gebiedsteams Waadhoeke en Harlingen, GGD en zorgaanbieders, waardoor 2e-lijns hulp vanuit de jeugdwet snel geregeld kan worden. 

Het schoolondersteuningsprofiel van de school is te vinden op Scholen op de kaart en op de website www.sbo-debolder.nl

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Door de samenwerking met Grutsk hoopt de Bolder meer te kunnen doen voor het onderwijs aan kinderen in de peuterleeftijd (Pjutten fan Grutsk) en thuiszitters in de regio (Optimist). Daarnaast loopt er een pilot om jeugdhulp en onderwijs meer te integreren. De evaluatie zal in december 2022 plaatsvinden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op SBO De Bolder is een gespecialiseerde peuteropvang gevestigd: De Pjutten fan Grutsk. Deze peuteropvang is voor peuters uit de regio met een ontwikkelingsprobleem. De groep wordt geleid door twee ervaren leidsters die bijgestaan worden door de zorgteams van SBO De Bolder en SO it Twalûk. De aanmelding bij de Pjutten gebeurd via het team integrale vroeghulp in de Waadhoeke. 

De kleutergroep van de Bolder is een observatiegroep, waarin de leerlingen een gelijksoortig programma als bij VVE doorlopen. In deze groep geldt dat we net als in de andere groepen de ontwikkeling van de leerlingen monitoren. We gebruiken hiervoor een observatie-instrument waarmee we de ontwikkeling van de leerlingen volgen, het OVM, omdat veel leerlingen nog niet aan de kleutertoetsen toe zijn en deze toetsen niet altijd relevant zijn. Het aanbod van deze leerlingen wordt gepland door te kijken naar het ontwikkelingsniveau. We willen altijd aansluiten bij wat een leerling al kan en van daaruit een stapje verder gaan. 

Er wordt vooral veel aandacht besteed aan zelfredzaamheid, sociaal-emotionele ontwikkeling en mondelinge vaardigheden. 

Terug naar boven