IKC De Stek

Dorpsstraat 3 4185 NA Est

  • Waar kun je beter natuuronderwijs geven dan buiten?
  • De kinderen hebben goed voor de moestuintjes gezorgd en kunnen nu oogsten!
  • Op de voorgrond ons unieke waterspeeltoestel en een kijkje op het plein.
  • We besteden veel aandacht aan natuur en milieu. Hier gaan we de omgeving van de school afvalvrij maken.
  • De ouderraad is heel actief en heeft hier een gezellig feestje georganiseerd om te vieren dat het (bijna) zomervakantie is!

Het team

Toelichting van de school

Alle leerkrachten die bewegingsonderwijs geven, zijn daarvoor ook opgeleid.

We hebben een specialist in ons team op het gebied van onderwijs in wetenschap & techniek.

In het schooljaar 2021-2022 hebben we ons muziekonderwijs een boost gegeven. We werken met een (voor ons) nieuwe methode 123Zing en hebben bij de invoering begeleiding gehad door een vakleerkracht.

In 2022-2023 hebben we geoefend met het geven dramalessen. We werden daarbij begeleid door dramadocent Mirjam Gosselink.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Stichting Fluvium heeft in samenwerking met andere besturen uit de regio een vervangingspoule georganiseerd via IPPON. In het geval er vervanging nodig is, wordt IPPON daarvan op de hoogte gesteld en vanuit de poule wordt een vervangende leerkracht naar de school gezonden.

Ook onze school heeft last van de krapte op de arbeidsmarkt. Het lukt dus niet altijd een vervanger te vinden. Soms kunnen teamleden een dagje extra werken om de ziekte van een collega op te vangen. Als dat niet lukt, proberen we groepen anders samen te voegen. In het uiterste geval zullen wij, als we geen zinvol onderwijs kunnen bieden, de kinderen naar huis moeten sturen. Dit is gelukkig de laatste jaren niet aan de orde geweest.

 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken in de combinatiegroepen (0)-1-2, 3-4-5 en 6-7-8. Bij sommige vakken (gym, GVO) worden er andere combinaties gemaakt. In de ochtenden zijn er meer leerkrachten beschikbaar, zodat er voldoende tijd is om goede instructie te geven aan alle leerjaren en ook de leerling te helpen die moeite heeft met de lesstof. 

Zowel technisch als begrijpend lezen worden vanaf groep 4 groepsdoorbrekend op niveau gegeven. Iedereen oefent tenminste op het niveau van zijn leerjaar. Kinderen die meer kunnen, oefenen op hoger niveau. Bij de jongere kinderen, die nog niet goed technisch kunnen lezen, oefenen we begrijpend luisteren.

Het bewegingsonderwijs doen we in groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8. Binnen deze combinatiegroepen wordt er gedifferentieerd op niveau. We gaan met de bus naar de gymzaal in Opijnen op dinsdagochtend en donderdagochtend.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij werken in groep 1/2 doelgericht met behulp van thema's. In ieder thema komen rekendoelen, taaldoelen, bewegingsdoelen en creatieve doelen aan de orde. De focus kan per thema iets verschillen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Omdat wij combinatiegroepen hebben, delen de leerlingen hun zelfstandige werktijd zelf in. Het is daarom moeilijk te bepalen hoeveel een leerling gemiddeld aan een vak werkt. Een leerling die meer moeite met een vak heeft zal er meer tijd aan besteden. Een leerling die de doelen al beheerst, minder.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Doordat wij deel uitmaken van stichting Fluvium en het samenwerkingsverband BePO, kunnen we een grote groep specialisten raadplegen. Zodoende willen wij aan alle leerlingen binnen de school passende ondersteuning geven. 

Wij zorgen er met ons team voor dat onze leerlingen de onderwijsondersteuning krijgen die zij nodig hebben om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen en daarbij de kerndoelen van het basisonderwijs behalen. Dit doen we in samenspraak met de ouders en/of verzorgers. Sommige leerlingen hebben hele specialistische ondersteuning nodig vanuit (zeer) specifieke onderwijsbehoeften. Als de school niet voldoende mogelijkheden heeft om aan de hulpvraag van de leerling tegemoet te komen, zoeken we naar een andere, meer passende onderwijsplek voor deze leerling. De belangrijkste vraag is wat ons betreft: 'Lukt het voldoende om deze leerling tot leren te brengen?'

We werken hiervoor optimaal samen binnen het samenwerkingsverband. Hier gaan wij samen op zoek naar een passende oplossing voor het kind binnen de school, of buiten de school.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We willen ons focussen op goed onderwijs aan leerlingen met een achterstand op het gebied van taal. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Sinds januari 2022 vormen we met Chapeau een IKC. We zorgen voor een doorgaande lijn van 0 t/m 12 jaar. Ook wordt de ontwikkeling van uw kind al gevolgd vanaf het moment dat het bij ons op het IKC komt. De GGD komt langs voor een logopedische screening, we hebben regelmatig contact met de fysiotherapeut en er is logopedie binnen de school. Om te zorgen dat de leerlingen genoeg letterkennis hebben om succesvol te starten in groep 3, maken we gebruik van het programma 'Bouw'. De methode 'Schatkist' heeft veel aandacht voor de ontwikkeling van taal. We kunnen extra inzetten op woordenschat onderwijs.

Terug naar boven