IKC De Stek

Dorpsstraat 3 4185 NA Est

  • Waar kun je beter natuuronderwijs geven dan buiten?
  • De kinderen hebben goed voor de moestuintjes gezorgd en kunnen nu oogsten!
  • Op de voorgrond ons unieke waterspeeltoestel en een kijkje op het plein.
  • We besteden veel aandacht aan natuur en milieu. Hier gaan we de omgeving van de school afvalvrij maken.
  • De ouderraad is heel actief en heeft hier een gezellig feestje georganiseerd om te vieren dat het (bijna) zomervakantie is!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

IKC De Stek heeft goede resultaten die passen bij onze leerlingen en ons onderwijs. Doordat wij uitgaan van een 'Growth Mindset' (iedereen kan groeien door goed te oefenen en zijn best te doen) zijn de leerlingen tot het einde toe gemotiveerd om te leren. Dat zien we terug bij de eindtoets.

In het schooljaar 2020-2021 wordt de gemiddelde eindtoetsscore niet meer vermeld bij scholen op de kaart. Omdat wij zo trots zijn op de prestatie van onze leerlingen, willen we u dat gemiddelde toch niet onthouden. 

Schooljaar 2020-2021: 542 (landelijk gemiddeld 535,0)

Schooljaar 2021-2022: 541,3 (landelijk gemiddeld 535,2)

Schooljaar 2022-2023: 541,6 (landelijk gemiddeld 534,9)

Het laatste jaar waren de resultaten voor rekenen bijzonder goed, maar voor lezen zaten we iets onder het landelijk gemiddelde. We gaan daarom komend schooljaar minder teksten oefenen, maar wel meer betekenisvolle teksten.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Toetsen van het CITO 'Leerling in Beeld' worden 2 x per jaar afgenomen. Hiermee vergelijken we de ontwikkeling van onze leerlingen met die van andere kinderen in Nederland. De resultaten worden geëvalueerd en geanalyseerd. Indien nodig worden aanpassingen gedaan in het onderwijs om de resultaten te verbeteren. De tussenresultaten van IKC De Stek scoren voldoende volgens de inspectienorm.

Daarnaast toetsen we de kinderen na ieder hoofdstuk bij rekenen, taal, wereldoriëntatie en Engels om te meten of ons onderwijs beklijft.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

IKC De Stek is goed in staat om de mogelijkheden van de leerlingen te benutten. Leerlingen stromen uit naar alle vormen van voortgezet onderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De sociale opbrengsten van IKC De Stek zijn voor ons een prioriteit in het functioneren van de school. Hoe beter de sociale omgang binnen de school tussen de leerlingen onderling, maar ook de omgang van de leerling met de leerkracht(en), hoe beter de voorwaarden zijn om tot leren te komen. Wat de leerling zelf kan doen, zonder aan het handje te moeten lopen van een leerkracht, biedt de leerling ruimte om zich te ontwikkelen. Daarbij krijgt de leerkracht ruimte om zich bezig te houden met het bieden van onderwijs en het begeleiden van de leerlingen waar dat nodig is.

Veiligheid is een eerste voorwaarde om tot vertrouwen te komen. Wederzijds respect biedt de noodzakelijke rust om tot ontwikkeling te komen.

 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Vertrouwen, rust
  • Wederzijds respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Oktober 2021 hebben we de inspectie uitgenodigd omdat wij vinden dat wij een goede school zijn. De inspectie gaf ons een voldoende beoordeling. Hoewel de inspectie zegt dat een voldoende beoordeling ook prima is, was het team teleurgesteld. Wij gaan opnieuw aan de slag en hopen de inspectie over enige tijd opnieuw uit te nodigen voor een onderzoek naar goed.

Terug naar boven