Basisschool Nicolaas

Past van Schijndelstraat 28 5469 PT Erp

  • De voorzijde van ons schoolgebouw.
  • Klaslokaal groep 3/4/5
  • Personeelsruimte/extra klaslokaal
  • Klaslokaal groep 1/2

Het team

Toelichting van de school

De directeur vormt samen met twee adjunct-directeuren van de Antonius en de Empel en een intern begeleider, het managementteam (MT) van het scholencluster.

Het team bestaat uit: 1 directeur, afwisselend aanwezig 2 adjunct-directeuren, 1 intern begeleider, 6 groepsleerkrachten, 1 leraarondersteuner, 1 administratief medewerker en 1 conciërge. Van de 13 medewerkers zijn er 12 vrouw en 1 man.  


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verdi werkt met een vervangerspool. De medewerkers van de pool worden bij verzuim van medewerkers ingezet. Indien alle poolers ingezet zijn, doen we een beroep op onze eigen collega's van het team van de Sint Nicolaasschool en op collega's binnen het cluster. Wanneer er geen enkele mogelijkheid is om een medewerker in de groep te laten vervangen, zullen we groepen samenvoegen. De laatste maatregel (waarvan we hopen dat we deze niet hoeven uit te voeren) is het naar huis sturen van kinderen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken vanuit gecombineerde basisgroepen en daarnaast werken de kinderen groepsdoorbrekend op niveau: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten


Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor het leren van onze leerlingen. Om verlies van leertijd te voorkomen hanteren wij een inlooptijd van 5 minuten zodat we 's morgens precies op tijd kunnen starten. We werken vanuit een lessentabel en een dagvoorbereiding. In principe trachten we alle leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen.

M.b.t. Verkeer: (methode: Stap vooruit, Op voeten en fietsen, Verkeerskrant en deelname BVL) Hoe je te gedragen in het verkeer en welke regels en afspraken hierbij gelden, of anders gezegd de verkeersopvoeding staat centraal in de verkeerslessen.  Door middel van verschillende thema’s worden kinderen wegwijs gemaakt in het verkeer. Met behulp van diverse hulpmiddelen worden verkeerssituaties waarin kinderen in Boerdonk niet mee in aanraking komen duidelijk gemaakt. Daarnaast vinden er diverse activiteiten plaats rondom verkeer/deelnemen in het verkeer en verkeerssituaties. De leerlingen van groep 7 kennen een schriftelijk en de leerlingen van groep 8 een praktisch examen in verband met het behalen van het verkeersdiploma. Aanvullend op het verkeersonderwijs, zijn er ook diverse regels en afspraken m.b.t. de verkeersveiligheid rondom het schoolplein.  

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De zorgroute is erop gericht om leerlingen te herkennen in wie ze zijn, wat ze kunnen en nodig hebben om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Het is een werkwijze die de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding voor alle kinderen beoogt te verbeteren. Het maakt passend onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding compleet.

Wij bieden leerlingen die zorg nodig hebben ondersteuning. Dit geldt voor leerlingen die boven de norm presteren en leerlingen die onder de norm presteren. Binnen onze school werken wij met verrijkingsgroepen, waarin kinderen cognitief uitgedaagd worden om te ‘leren leren’.

Binnen Verdi Onderwijs, Verdi Start en in samenwerking met onze kinderopvangpartners streven we naar een doorlopende ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Het uitgangspunt is hierbij kijken vanuit kansen en mogelijkheden: wat heeft een leerkracht nodig om passende ondersteuning op school te kunnen bieden aan alle kinderen? Hierbij gaan we uit van een goede ondersteuningsstructuur en kwaliteitscyclus als sterke basis. Vervolgens kan de school een beroep doen op het Verdi-brede Team Onderwijs en Opvang. Dit team bestaat uit een teamleider, drie orthopedagogen/(school)psychologen en diverse ondersteuners met specifieke expertise.  

Aan elke school binnen Verdi is vanuit het Team Onderwijs en Opvang één orthopedagoog/(school)psycholoog gekoppeld die frequent en op vaste momenten aanwezig is.  De leerkracht signaleert zo preventief mogelijk en bespreekt dit met de IB’er. Vervolgens kan waar nodig, na afstemming met ouders, een ondersteuningsvraag ingebracht worden voor een consultatie met de orthopedagoog/(school)psycholoog. Tijdens de consultatie wordt na een gedegen analyse gekeken wat nodig is om de juiste ondersteuning te kunnen bieden aan de leerkracht, een kind of groep. Het streven is het basisaanbod in de groep zo aan te passen, dat zoveel mogelijk kinderen daarvan profiteren. Soms is daarnaast nog iets anders of extra's nodig. Mocht het nodig zijn dan wordt in afstemming met ouders soms extra ondersteuning ingezet door ondersteuners uit het team Onderwijs en Opvang. Er wordt daarnaast intensief samengewerkt met het samenwerkingsverband PO 30 06 en andere partners in de regio.    

Als ondanks extra ondersteuning alle betrokkenen van mening zijn dat begeleiding op de huidige school niet meer passend is, wordt er gezocht naar een andere onderwijssetting. In eerste instantie wordt gekeken naar andere basisscholen in de regio. Als deze scholen ook niet kunnen voldoen aan de benodigde ondersteuningsbehoeften van een kind wordt gezocht naar een tijdelijke plek binnen het speciaal basisonderwijs (SBO). Mocht het SBO ook niet kunnen bieden wat een kind nodig heeft, dan wordt gezocht binnen meer gespecialiseerd speciaal onderwijs (SO). Zodra de meest passende school, in afstemming met alle betrokkenen, gevonden is wordt de procedure voor de aanvraag van dit gespecialiseerde onderwijs in gang gezet.  

Mocht u meer details willen lezen over het bovenstaande proces, verwijzen wij u naar het document ‘Ondersteuningsstructuur Onderwijs en Opvang Verdi’ op de website.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze school is onderdeel van Verdi Onderwijs. Verdi heeft een team 'Onderwijs en Opvang', met expertise op diverse vakgebieden. De leerkrachten kunnen, in samenspraak met de IB'ers aanspraak doen op deze expertise. 

Hoewel diversiteit vaak wordt gezien als een uitdaging zien wij het als een kans. Een huis bouw je tenslotte ook niet met alleen een groep timmermannen. Het vergt een team van specialisten dat onder de juiste leiding nauw samenwerkt. Zo zien we onszelf: niet zomaar als een groep scholen, maar als scholenteam met Verdi als mentor. Waarbij elk lid zijn eigen rol heeft en de naam van het team met trots draagt. Want die staat ergens voor. Die maakt ons bijzonder en verbindt ons met elkaar.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuterspeelzaal Nicolaas Start

In de school is een peuterspeelzaal Nicolaas Start gehuisvest. De kinderopvangorganisatie Verdi Start is aangesloten bij de grote organisatie Verdi, waar 20 basisscholen zijn aangesloten. 12 Verdischolen hebben inmiddels een peuterspeelzaal genoemd naar de school plus Start. De opvang bij Nicolaas Start voor de 2 tot 4 jarigen vindt plaats op:

Dinsdagmorgen 08.15 - 12.30 uur en op vrijdagmorgen van: 08.15 - 12:30 uur.

De speelzaal is 40 weken per jaar geopend. Tijdens de schoolvakantie zijn wij niet geopend, maar bij studiedagen en andere schoolvrije dagen van de basisschool, is de peuterspeelzaal wel geopend.  Er zijn op dit moment maximaal 8 kinderen en 1 pedagogisch medewerker. Om de samenwerking en de overgang van peuters naar kleuters te bevorderen worden gezamenlijke activiteiten ondernomen. Bij het lokaal is een aangrenzende sanitaire ruimte. Er is één kleine buitenruimte. Samen met de onderbouw wordt gekeken naar veilige speelmomenten met de peuters.

Kinderopvang 0 tot 4 jarigen:

Met ingang van schooljaar 2023-2024 wordt in het schoolgebouw ook kinderopvang aangeboden voor 0 tot 4 jarigen. Deze dagopvang wordt eveneens georganiseerd en geregeld door Verdi Start. 

Verdi Start 

voor aanmeldingen dagopvang 0 tot 4 jarigen, peuteropvang 2 tot 4 jarigen en Buitenschoolse opvang: https://verdistart.nl 

Bij Nicolaas Start kunt u kinderen aanmelden bij het tabblad BSO.

Adres: Stadhuisplein 985461 KS Veghel  


Terug naar boven