Basisschool Nicolaas

Past van Schijndelstraat 28 5469 PT Erp

  • De voorzijde van ons schoolgebouw.
  • Klaslokaal groep 3/4/5
  • Personeelsruimte/extra klaslokaal
  • Klaslokaal groep 1/2

In het kort

Toelichting van de school

Onze school is een bijzondere school voor basisonderwijs op katholieke grondslag onder het bestuur van Verdi: Verbonden in Diversiteit, Meierijstad. De leerlingen van basisschool Sint Nicolaas in Boerdonk gaan met veel plezier naar school. Geen wonder, want het is een supergezellige, kleine dorpsschool met een fijn onderwijsteam. De school is de spil van het dorp en onze leerlingen hebben een sterke band onderling. Buiten school komen ze elkaar ook tegen bij de sportclub en bij andere activiteiten. Samen groeien ze op in een rustige en veilige leefomgeving waar ze later met warmte aan terug kunnen denken. Sint Nicolaas is een dorpsschool met alle positieve kanten van kleinschalig: beschermd en met veel persoonlijke aandacht voor de leerlingen. Op die manier halen we het maximale uit onze leerlingen, kunnen we talenten ontwikkelen en begeleiden. Ieder kind mag bij ons zichzelf zijn, dat vinden we heel belangrijk.

Op de teldatum van 1 oktober 2022 telt de school 55 leerlingen. Het aantal personeelsleden is 11, exclusief stagiaires. Sinds schooljaar 2014-2015 is de school een onderdeel van een cluster met drie scholen. Onze clusterscholen zijn bs. Antonius in Keldonk en bs Empel in Erp. Wij werken inhoudelijk en organisatorisch intensief samen, maar hebben onze eigen identiteit.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Welbevinden
  • Verantwoordelijkheid
  • Ontwikkeling
  • Eigenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen van basisschool Sint Nicolaas zijn verdeeld over combinatiegroepen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
55
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Afspraken over gezonde voeding op school

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen gezond eten en drinken. Kinderen die gezond eten en drinken kunnen zich beter concentreren en beter leren op school. Daarom gaan we op school naast het pauzehapje ook gezond lunchen. Afspraken en tips voor een pauze hapje en een gezonde lunch kunt u vinden onder het kopje : Handige informatie voor ouders.

Rookvrij schoolterrein

Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft onze school vanaf januari 2021 een rookvrij schoolterrein. Er mag dan nergens meer op het schoolplein gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd. Het rookverbod geldt dus 24 uur per dag, 7 dagen in de week.  

Waarom een rookvrij schoolterrein?

Onze school wil leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken. Wij vragen u ook om zelf niet te roken buiten het schoolplein, bij de ingang van het plein en achter het hek, in het zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van leerlingen.

Voor meer informatie kunt u op terecht op de volgende link: https://www.rookvrijschoolterrein.nl

Personen die (per abuis) toch op het schoolterrein roken, zullen actief door het personeel van school worden aangesproken. Wij zullen hen verwijzen naar ons beleid en vragen het roken direct te stoppen. Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers. Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samenwerken is. Onze school is een school die open staat voor ouders. 

De belangrijkste kenmerken van onze school zijn:

·         De Fijne School: een eigen programma ter versterking van het pedagogisch klimaat van de school

·         Taakspel: Taakspel is een interventie waardoor leerlingen zich beter aan klassenregels houden. Daardoor neemt onrustig en storend gedrag af. Leerlingen kunnen dan beter en taakgericht werken. Zo ontstaat er een prettiger klassenklimaat

Terug naar boven