Basisschool de Cantharel

Amanietlaan 5 3852 ZX Ermelo

 • Schoolfoto van Basisschool de Cantharel
 • Schoolfoto van Basisschool de Cantharel
 • Schoolfoto van Basisschool de Cantharel
 • Schoolfoto van Basisschool de Cantharel
 • Schoolfoto van Basisschool de Cantharel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij nemen de eindtoets van IEP af. De uitslag van de IEP-eindtoets geeft informatie over het referentieniveau dat de leerling beheerst én een advies voor het VO. De score op lezen, rekenen & wiskunde en taalverzorging als totaal en per vakgebied wordt voor een optimaal advies gewogen. De rapportage op de IEP-eindtoets bestaat uit: leerlingenrapporten, een groeps- en schooloverzicht.

De leerlingen van onze school hebben in 2022 op de eindtoets naar verwachting gepresteerd. We volgen de ontwikkeling van onze leerlingen aan de hand van verschillende systemen, zoals het leerlingvolgsysteem van het Cito LVS. We baseren onze verwachting op basis van deze gegevens.  

Omdat de IEP-Eindtoets ook laat zien hoe leerlingen hebben gepresteerd op de onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen, kunnen we voor deze onderdelen ook zien hoe onze leerlingen zich verhouden ten opzichte van leerlingen op andere scholen met een vergelijkbare populatie. Met name op de onderdelen lezen en rekenen halen onze leerlingen hoge resultaten. Dit past bij het beeld dat we krijgen uit bijvoorbeeld methodetoetsen en het Cito-LVS. Het laat ons ook zien dat de coronamaatregelen en de beide lockdows waar we als school mee te maken hebben gehad, beperkt invloed hebben gehad op de resultaten van onze groep 8 leerlingen. 

Op basis van huidige tussenresultaten van onze groepen zien we dat het vak begrijpend lezen aandacht vraagt. Verschillende groepen scoren wel voldoende, maar halen niet de door ons vastgestelde schoolnorm. We werken daarom, deels vanuit de NPO-gelden, aan een verbeterplan op het gebied van begrijpend lezen en leesmotivatie. Een beschrijving van dit verbetertraject kunt u vinden in ons jaarplan, te vinden op onze website.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We brengen de ontwikkeling van onze leerlingen op verschillende manieren in kaart. In groep 1/2 doen we dat aan de hand van de Parnassys Leerlijnen. Via dit digitale observatiesysteem wordt de ontwikkeling van kinderen vastgelegd.

Vanaf groep 3 werken we onder meer met het Cito LeerlingVolgSysteem (LVS). Hiervoor worden toetsen afgenomen voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, woordenschat en rekenen/wiskunde. De uitslagen van deze toetsen worden toegevoegd aan het winter- en zomerrapport. Vervolgens is er voor ouders bij de rapportgesprekken mogelijkheid om de resultaten met de leerkracht te bespreken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 krijgen de leerlingen van school een advies voor het voortgezet onderwijs. Dit advies wordt gegeven aan de hand van een aantal elementen en wordt zorgvuldig opgesteld door de leerkracht(en) van groep 8 in overleg met de interne begeleiding en de directeur. Bij het advies is onder andere de schoolloopbaan van uw kind (met name de laatste jaren) van belang evenals de verschillende resultaten van bijvoorbeeld observaties, methodetoetsen, halfjaarlijkse citotoetsen en gedrag en werkhouding. Het advies wordt in een persoonlijk gesprek met leerling en ouder(s)verzorger(s) gedeeld voordat de inschrijving bij het voortgezet onderwijs gedaan moet worden (meestal maart) en voorafgaand aan de IEPeindtoets van groep 8 (april). Op deze manier wordt er gelegenheid gegeven aan leerling en ouder(s)verzorger(s) om met de leerkracht van gedachten te wisselen, bijvoorbeeld over hoe het advies tot stand is gekomen en hoe de verdere aanmelding bij het voortgezet onderwijs verloopt. Als school vinden we het belangrijk hier aandacht voor te hebben.

Als ouder(s)verzorger(s) het niet eens zijn met het advies, is er gelegenheid om in gesprek te gaan met de leerkracht, eventueel samen met de intern begeleider en/of de directeur. In het uiterste geval kan daarbij verwezen worden naar de klachtenregeling van de school.

Wij ontvangen informatie over de ontwikkeling van onze oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs. We ontvangen deze informatie van DUO, maar spreken ook onze contactpersonen van de middelbare scholen in de omgeving. Zo evalueren we of onze schooladviezen passend waren en hoe we onze adviesprocedure kunnen verbeteren.

Over het algemeen zien we dat onze leerlingen een schooladvies krijgen dat past bij hun ontwikkeling op school en dat dit advies ook achteraf passend blijkt te zijn.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De sociaal-emotionele ontwikkeling is een belangrijk aspect van de algehele ontwikkeling van een kind. Net als bij andere gebieden van de ontwikkeling van kinderen, is het van belang dat ook de sociaal-emotionele ontwikkeling goed gevolgd wordt. Voor het observeren en registreren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen maken we gebruik van het digitale volgsysteem ZIEN!.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Vertrouwen
 • Respect
 • Samen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school is in 2022 bezocht door de inspectie als onderdeel van een groter periodiek bestuursonderzoek. Omdat het een verificatieonderzoek betrof, zijn slechts drie indicatoren door de inspectie tegen het licht gehouden. Het betrof hier:

 • OP2 - Zicht op ontwikkeling: Voldoende
 • KA1 - Kwaliteitszorg: Goed
 • KA2 - Kwaliteitscultuur: Voldoende

In de toelichting schreef de inspectie:

Wij waarderen de kwaliteitszorg op basisschool De Cantharel met een Goed. Het team op deze school werkt overtuigend planmatig en doelgericht aan verbetering van het onderwijs. Daarvoor evalueert het team regelmatig de resultaten van het pedagogisch-didactisch handelen en neemt het, waar nodig, maatregelen ter verbetering van de kwaliteit. Ook stelt het team met behulp van de referentieniveaus ambitieuze doelen die passen bij de leerlingpopulatie. Tot slot evalueert de directie jaarlijks de doelen uit het schoolplan en maakt gebruik van objectieve evaluaties van het brede onderwijsproces.

Overige wettelijke eisen

Tijdens het onderzoek bleek een aantal passages uit de schoolgids nie3t te voldoen aan de wettelijke vereisten. Het bestuur heeft dit tijdens de onderzoeksperiode hersteld.

Bron: Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen - Stichting Proo. Te vinden op de site van de inspectie.

Terug naar boven