Basisschool de Cantharel

Amanietlaan 5 3852 ZX Ermelo

  • Schoolfoto van Basisschool de Cantharel
  • Schoolfoto van Basisschool de Cantharel
  • Schoolfoto van Basisschool de Cantharel
  • Schoolfoto van Basisschool de Cantharel
  • Schoolfoto van Basisschool de Cantharel

Het team

Toelichting van de school

Op onze school werken we met het leerstofjaargroepenstysteem. Dit betekent dat ieder leerjaar een eigen groep heeft. Met uitzondering van de kleutergroepen, daar werken we bewust met twee combinatiegroepen 1/2. 

Elke groep wordt geleid door de groepsleerkracht. Dit kan ook een combinatie van twee parttime leerkrachten zijn. Verder zijn op onze school onderwijsassistenten, een conciërge, een administratief medewerker, een intern begeleider en een directeur werkzaam. 

Een overzicht van ons team vindt u op onze website. Hier vindt u ook de e-mailadressen van de leerkrachten. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij kort of lang verlof van personeel, bijvoorbeeld door ziekte of ouderschapsverlof, proberen we vervanging te regelen. Daarbij staat in alle gevallen een goede doorgang van ons onderwijs voorop. Soms doen we een beroep op een leerkracht van onze school, dan proberen we het intern op te lossen. We kunnen ook gebruik maken van een invalpool met daarin verschillende groepsleerkrachten die voor onze stichting werken. Invalleerkrachten die ingezet worden op onze school worden altijd goed begeleid in hun werkzaamheden, daar hebben we als stichting afspraken over gemaakt. Alleen als uiterste maatregel kunnen wij genoodzaakt zijn u te vragen uw kind thuis te houden. U wordt daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht. Als u niet thuis voor opvang kunt zorgen, kunt u dit aangeven bij de directie om samen naar een oplossing te zoeken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het bovenstaande overzicht geeft een indicatie van tijden aan, op basis van bijvoorbeeld onderwijskundige argumenten kan hier (tijdelijk) van worden afgeweken.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school levert basisondersteuning en daarnaast extra ondersteuning. Wij kunnen leerlingen die dat nodig hebben de volgende ondersteuning bieden:

  • Sociaal- emotionele ontwikkeling
  • Aanvullend onderzoek
  • Begeleiding vanuit een arrangement
  • Meer- en hoogbegaafdheid

Kijk voor meer informatie in ons SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) op onze website.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De afgelopen jaren heeft het team van de Cantharel scholingen gevolgd gericht op de onderwijsbehoeften van meer- en hoogbegaafde kinderen. Dit is een ontwikkeling waar we de komende jaren verder aan zullen bouwen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op De Cantharel werken we met twee combinatiegroepen 1/2. Dit is een bewuste keuze. Wij vinden het belangrijk dat kinderen van en met elkaar leren, door groep 1 en 2 te combineren kunnen we leerlingen hier al op jonge leeftijd mee laten oefenen.

We werken aan de hand van een beredeneerd aanbod. Dit houdt in dat leerkrachten werken vanuit de doelen die kinderen aan het einde van groep 2 behaald moeten hebben. Aan de hand van thema's worden activiteiten aangeboden die aan die doelen werken. Het voordeel van een combinatiegroep bij de kleuters is dat een kind ingedeeld kan worden bij een activiteit op basis van waar hij staat in zijn ontwikkeling. Dit geldt voor beginnende geletterdheid en -gecijferdheid, maar het aanbod bij onze kleuters is uiteraard breder. 

Het aanbod in onze beide kleutergroepen wordt door de leerkrachten gezamenlijk voorbereid. Zo zorgen we ervoor dat het aanbod voor beide groepen gelijk is. Hiermee sluit het onderwijs ook goed aan op groep 3.

Terug naar boven