Prins Willem Alexanderschool, Katholiek onderwijs, Ermelo

Pretoriusstraat 1 3851 ZK Ermelo

  • De pijlers van ons onderwijs, maar er is nog zoveel meer!
  • Door goed samen te werken help je elkaar en durf je meer!
  • Eindelijk is het zo ver. In september starten wij in het nieuwe schoolgebouw.
  • Op de PWA leren kinderen iedere dag dat je samen heel veel kunt.
  • Zelfstandig werken kan ook buiten de klas. Kinderen uit alle groepen ontmoeten elkaar in alle rust op het leerplein.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven altijd naar optimale opbrengsten op de gebieden taal, rekenen, begrijpend lezen, informatieverwerking en sociaal emotionele ontwikkeling. We vinden het van belang dat kinderen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs. De schoolscore voldoet ruim aan de norm die de inspectie voor onze school stelt. Toch is dat niet ons doel, wij leveren geen product af, maar werken aan de ontwikkeling van (jonge) kinderen.

Onze school werkt al jaren volgens een aantal principes van het Jenaplanonderwijs. Wij gebruiken dan ook een digitale en adaptieve eindtoets voor het basisonderwijs: ROUTE8!

Het gemiddelde groepsresultaat is alle keren ruim boven de bovengrens die de inspectie hanteert. In 2019 was het 205,2. De verbeterpunten hebben wij ook in beeld en daarmee kunnen wij weer aan de slag... Zo gaan we van goed naar beter! In 2020 is er ivm de scholensluiting door COVID-19 geen eindtoets afgenomen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Minimaal één keer per jaar nemen wij bij alle kinderen vanaf groep 3 toetsen af die landelijk zijn genormeerd. Als school geeft dit een indicatie of je de juiste stof op de juiste wijze aanbiedt. Het groepsgemiddelde, maar ook de individuele scores, worden besproken met de intern begeleider en geven aanleiding om interventies in de groepen te doen, zodat er op korte termijn betere resultaten worden gehaald. Dit laatste wordt wel altijd ingeschat naar de mogelijkheden die kinderen in huis hebben.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We proberen ervoor te zorgen, dat onze leerlingen hun schoolloopbaan vervolgen op het niveau dat mag worden verwacht op grond van hun kennis, vaardigheden, motivatie en werkhouding. De adviezen die we geven zijn gebaseerd op de gegevens uit ons leerlingvolgsysteem, de observatie(s) van de leerkrachten en de mening van de leerling en zijn (haar) ouders. Het advies voor het voortgezet onderwijs dat een leerling krijgt wordt vergeleken met de eerder vastgestelde verwachting eind groep 7 en november groep 8, voorafgaand aan de afname van de eindtoets.

De cijfers spreken voor zich. Wij geven een advies dat past bij het kind. Het VO ziet dat gelukkig ook in en zij volgen altijd onze advisering.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven