Prins Willem Alexanderschool, Katholiek onderwijs, Ermelo

Pretoriusstraat 1 3851 ZK Ermelo

  • De pijlers van ons onderwijs, maar er is nog zoveel meer!
  • Door goed samen te werken help je elkaar en durf je meer!
  • Eindelijk is het zo ver. In september starten wij in het nieuwe schoolgebouw.
  • Op de PWA leren kinderen iedere dag dat je samen heel veel kunt.
  • Zelfstandig werken kan ook buiten de klas. Kinderen uit alle groepen ontmoeten elkaar in alle rust op het leerplein.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven altijd naar optimale opbrengsten op de gebieden taal, rekenen, begrijpend lezen, informatieverwerking en sociaal emotionele ontwikkeling. We vinden het van belang dat kinderen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs. De schoolscore voldoet ruim aan de norm die de inspectie voor onze school stelt. Toch is dat niet ons doel, wij leveren geen product af, maar werken aan de ontwikkeling van (jonge) kinderen.

Onze school werkt al jaren volgens een aantal principes van het Jenaplanonderwijs. Wij gebruiken dan ook een digitale en adaptieve eindtoets voor het basisonderwijs: ROUTE8!

Het gemiddelde groepsresultaat is alle keren ruim boven de bovengrens die de inspectie hanteert. In 2019 was het 205,2. De verbeterpunten hebben wij ook in beeld en daarmee kunnen wij weer aan de slag... Zo gaan we van goed naar beter! In 2020 is er ivm de scholensluiting door COVID-19 geen eindtoets afgenomen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Minimaal één keer per jaar nemen wij bij alle kinderen vanaf groep 3 toetsen af die landelijk zijn genormeerd. Als school geeft dit een indicatie of je de juiste stof op de juiste wijze aanbiedt. Het groepsgemiddelde, maar ook de individuele scores, worden besproken met de intern begeleider en geven aanleiding om interventies in de groepen te doen, zodat er op korte termijn betere resultaten worden gehaald. Dit laatste wordt wel altijd ingeschat naar de mogelijkheden die kinderen in huis hebben.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We proberen ervoor te zorgen, dat onze leerlingen hun schoolloopbaan vervolgen op het niveau dat mag worden verwacht op grond van hun kennis, vaardigheden, motivatie en werkhouding. De adviezen die we geven zijn gebaseerd op de gegevens uit ons leerlingvolgsysteem, de observatie(s) van de leerkrachten en de mening van de leerling en zijn (haar) ouders. Het advies voor het voortgezet onderwijs dat een leerling krijgt wordt vergeleken met de eerder vastgestelde verwachting eind groep 7 en november groep 8, voorafgaand aan de afname van de eindtoets.

De cijfers spreken voor zich. Wij geven een advies dat past bij het kind. Het VO ziet dat gelukkig ook in en zij volgen altijd onze advisering.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven