Prins Willem Alexanderschool, Katholiek onderwijs, Ermelo

Pretoriusstraat 1 3851 ZK Ermelo

  • De pijlers van ons onderwijs, maar er is nog zoveel meer!
  • Door goed samen te werken help je elkaar en durf je meer!
  • Eindelijk is het zo ver. In september starten wij in het nieuwe schoolgebouw.
  • Op de PWA leren kinderen iedere dag dat je samen heel veel kunt.
  • Zelfstandig werken kan ook buiten de klas. Kinderen uit alle groepen ontmoeten elkaar in alle rust op het leerplein.

Het team

Toelichting van de school

Een aantal leerkrachten heeft naast de PABO een extra opleiding gedaan tot Remedial Teacher. Dit maakt dat zij problemen bij kinderen snel kunnen signaleren en er adequaat naar handelen. De taal- en leesspecialist helpt kinderen waarbij het lezen zich niet voldoende ontwikkelt in een vroeg stadium op weg. Daardoor ontstaat er geen grote achterstand. De Intern Begeleider helpt de leerkrachten om zo goed mogelijk om te gaan met belemmeringen, zodat kinderen zich goed en veilig voelen op school. Dit alles gebeurt in goed overleg met kind en ouders.

Twee leerkrachten hebben het afgelopen schooljaar een extra opleiding afgerond. Zij zijn nu expert in Wetenschap & Technologie en Rekenen.

Onze onderwijsassistenten hebben ook de bevoegdheid tot leerkracht. Zij hebben dus enorm veel kennis van zaken en zijn een prima ondersteuning van de leerkrachten en de kinderen.

Je leven lang leren! Dat is ons motto.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Mocht een van de leerkrachten ziek worden dan wordt eerst gekeken of de duo-partner de lesgevende taken over kan nemen. Mocht dat niet lukken, dan wordt de invallerspool gecheckt. Catent heeft een eigen invallerspool. Bij uitzondering wordt de keuze gemaakt om de kinderen te verdelen over de andere groepen of een groep naar huis te sturen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We krijgen van ouders die zich oriënteren vaak de vraag of het wel werkt, het geven van goed onderwijs in combinatiegroepen. Daar is een heel duidelijk antwoord op: ja! Het vraagt wel om bekwame leerkrachten en gelukkig hebben wij daar een team vol van. De kinderen wisselen regelmatig van rol in de groep. Het ene jaar zijn zij de jongste en het jaar daarop weer de oudste. Doordat wij een kleine school zijn, kennen kinderen elkaar allemaal en worden er ook speelafspraken gemaakt met kinderen uit andere groepen.

Twee ochtenden per week splitsen wij groep 5 en 6. Deze combinatiegroep is nl iets groter dan de andere groepen. De kinderen krijgen op deze manier extra aandacht.

Wanneer er vragen zijn die te maken hebben met uw kind en school, dan hebben wij de afspraak dat u dit eerst met de groepsleerkracht(en) bespreekt. Zij zijn de professionals die iedere dag werken met uw kind. Met hen kunt u in het gesprek afstemmen wat de eventuele vervolgstap wordt.

Stichting Catent

Onze school is aangesloten bij Stichting Catent. Onder deze stichting vallen 34 scholen in de provincies Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland. De dagelijkse leiding van onze Stichting en het bevoegd gezag over alle scholen is in handen van het College van Bestuur (CvB). Het CvB is verantwoording schuldig aan een Raad van Toezicht (RvT).

Het CvB is integraal verantwoordelijk voor het bestuur van de stichting. De RvT houdt toezicht op het CvB en diens beleid, en staat het CvB met advies terzijde. Er is differentiatie in de mate van sturing door het CvB per thema/aandachtsgebied. Deze mate van sturing is afhankelijk van criteria als kwaliteit, efficiëntie en benodigde innovatieruimte of flexibiliteit op schoolniveau.

Het College van Bestuur bestaat uit:

Dhr E. Verrips (voorzitter)

De heer J. Kroon (lid)

De directeuren van scholen hebben een adviserende, beleidsvoorbereidende en uitvoerende rol m.b.t. het Catent beleid (zie www.catent.nl).

Directeur

De directeur is Yvonne Geelhoed. Zij is integraal verantwoordelijk voor de leiding van de school en drie dagen per week aanwezig.

Intern Begeleider

De coördinatie en begeleiding van de leerlingenzorg wordt verzorgd door Hester Stokman, zij is aanwezig op dinsdag en donderdag.

Samenstelling van het team en de specifieke taken

Het team van de Prins Willem Alexanderschool bestaat uit 7 leerkrachten. Zij werken zowel full- als parttime. Daarnaast hebben we twee onderwijsassistentes die voornamelijk buiten de groep ondersteunend zijn voor de leerkracht of de kinderen.

Voor een actuele bemensing van de groepen klik hier

De specialiteiten van het team zijn, naast het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs:

Meer- en hoogbegaafdheid: juf Inge, juf Henny, juf Bianca, juf Esmee, juf Hester

Taal- en leesspecialist: juf Inge

Rekenspecialist: Juf Henny

Remedial Teachers: juf Henny, juf Inge

ICT-coördinator: juf Esmee

Wetenschap & Technologie: juf Esmee

Cultuurcoördinator: juf Bianca

NT2: juf Gwendolyn, juf Janine

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kijk en download op onze website www.rkpwa.nl; het onderwijs in groep 1-2. Daar staat uitgebreid beschreven op welke wijze wij het onderwijs in groep 1-2 vorm geven.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De basis leren de kinderen vanuit de methodes van rekenen, taal en lezen waarbij de leerkrachten de doelen voor de kinderen stellen. Doordat wij met projecten voor wereldoriëntatie werken, zetten de kinderen deze vaardigheden ook echt in. Het opzoeken, lezen en verwerken van informatie, het maken van grafieken en het schrijven van goed leesbare teksten. Daarnaast staat bewegen, muziek en creativiteit ook wekelijks op het rooster. Op deze manier zijn de dagen afwisselend en is er na inspanning ook tijd voor ontspanning.

Alle kinderen in de school 'passend onderwijs' geven betekent dat we ook voor kinderen die voorlopen in hun ontwikkeling, bij wie het leren heel makkelijk gaat of die meer- of hoogbegaafd zijn, het onderwijs aanpassen aan hun behoeften. Dit doen we op verschillende manieren. In de eigen groep kijken we naar wat een kind al wel en nog niet beheerst. Als bepaalde onderdelen al beheerst worden, dan mag het kind de instructie overslaan, hoeft er minder geoefend te worden en wordt er andere of moeilijkere stof aangeboden. Op deze manier doen ook deze kinderen ervaring op met leren, met plannen, met hoe je iets aanpakt wat je nog niet kan.

Afhankelijk van de voorsprong kan een kind versnellen door de leerstof en daarmee een groep overslaan. Ook proberen we binnen de school deze kinderen met elkaar te laten samenwerken, zodat ze geen uitzonderingspositie innemen en ook meemaken dat er andere kinderen zijn die net zo denken als zij. Aanvullend op dit aanbod kunnen kinderen met een specifieke begaafdheid extra aanbod krijgen. Wij bieden hiervoor de verrijkingsklas. De laatste hebben wij op school en wordt enthousiast begeleid door juf Esmee.

Catent heeft speciaal voor kinderen die nog meer uitdaging aan kunnen een aanbod in een groep die gevormd wordt door kinderen van diverse scholen van Catent. In deze groepen werken leerkrachten die daarvoor speciaal opgeleid zijn en weten wat deze kinderen nodig hebben. Kinderen krijgen vanuit deze groep opdrachten mee, waar ze in de loop van de week op hun eigen school aan kunnen werken op de tijden dat de andere kinderen uit hun groep zelfstandig werken aan hun eigen werk.

De meer- en hoogbegaafde kinderen doen dus geen extra werk, maar ander werk op hun eigen niveau waar zij net zo goed hun best op moeten doen als de andere kinderen op hun weektaak. De verrijkingsgroep van Catent die voor ons het best te bereiken is, zit in Zwolle en is toegankelijk voor kinderen van groep 5, 6, 7 en 8. Afhankelijk van de behoeften kunnen ook kinderen van groep 4 worden toegelaten. Of en hoe uw kind hiervoor in aanmerking komt, is bekend bij de intern begeleider.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Bij oriëntatie naar de juiste basisschool voor uw kind wordt er een afspraak gemaakt. Tijdens een intake-gesprek worden de onderwijsbehoeften besproken. Bij een normale ontwikkeling zal het kind volgens de normale procedure worden ingeschreven. Het kan ook zo zijn dat er voor uw kind behoefte is aan extra zorg en ondersteuning. Er wordt dan een zorgvuldige afweging gemaakt binnen het team of wij de mogelijkheden in huis hebben om uw kind de juiste ondersteuning te bieden. Wanneer dat niet het geval is, zullen wij met u verder zoeken naar een plek waarvan wij verwachten dat uw kind dit wel krijgt.

Wij vinden het belangrijk om steeds te bekijken of de zorgzwaarte in een groep niet te hoog wordt. Dat zou ten koste gaan van de kwaliteit van ons onderwijs. In samenwerking met het CCAT (Catent Commissie Arrangeren en Toewijzen) bepalen we of een  kind bij ons op school geplaatst kan worden. Deze commissie bestaat uit geschoolde medewerkers van Stichting Catent, een orthopedagoog, een reken-, taal en gedragsspecialist of een specialist voor het jonge kind.

De CCAT heeft als taak: het arrangeren en toewijzen van ondersteuning op basis van onderwijs (zorg)behoeften van een leerling wanneer er sprake is van handelingsverlegenheid van de school. Voordat een leerling wordt besproken in de CCAT, vindt een gesprek plaats tussen de orthopedagoog van Catent (zijnde de trajectbegeleider vanuit de leerlingstructuur Catent) ouders, leerkracht(en) en intern begeleider. De in het gesprek besproken punten worden door de IB genotuleerd, en worden vervolgens met alle betrokkenen gedeeld.

In het kader van Passend Onderwijs heeft onze school een ondersteuningsprofiel opgesteld. Dat wil zeggen dat we in kaart hebben gebracht waar onze kwaliteiten liggen en waar we als school tegen grenzen aanlopen bij de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ons ondersteuningsprofiel ligt ter inzage bij de directeur. Een samenvatting kunt u vinden op schoolondersteuningsprofiel.

Soms zal een kind bij één of meerdere vakken met een aangepast programma gaan werken: een eigen leerlijn. Het kind haalt op dat gebied niet het eindniveau van de basisschool, maar we stellen het aangepaste programma zo op dat er aansluiting is bij het vervolgonderwijs waarvan we verwachten dat het betreffende kind na de basisschool zal instromen. We proberen het minimum einddoelen zoveel mogelijk te behalen. De school stelt samen met de orthopedagoog dan wel met andere experts binnen de stichting en met u als ouders een ontwikkelingsperspectief op. Het ontwikkelingsperspectief geeft o.a. de specifieke begeleiding op school, de verwachte leeropbrengst en het te verwachten uitstroomresultaat weer van een leerling in het basisonderwijs.

Tegen de beslissing van de CCAT over de toelaatbaarheid van een leerling tot het S(B)O kan door ‘belanghebbenden’ bezwaar worden aangetekend. Belanghebbenden zijn de school en/of de ouders, verzorgers of voogden van de leerling. Voor de behandeling van een bezwaar is Stichting Catent via de regionale verbanden Passend Onderwijs aangesloten bij de landelijke bezwaarcommissie Toelaatbaarheidsverklaring S(B)O. We verzoeken echter alle betrokkenen zich eerst tot de voorzitter van de CCAT te wenden indien een hiervoor genoemd bezwaar zich voordoet.

Naast de samenwerking met het CCAT hebben wij ook regelmatig overleg met het samenwerkingsverband waar onze school geografisch onder valt. Zij monitoren of het passend onderwijs dekkend is in de verschillende gemeenten die hieronder vallen.

Stichting Zeeluwe 

Samenwerkingsverband PO 25-09

Gelreweg 22

3843 AN Harderwijk

Tel.nr.: 0341-740007

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven