Prins Willem Alexanderschool, Katholiek onderwijs, Ermelo

Pretoriusstraat 1 3851 ZK Ermelo

 • De pijlers van ons onderwijs, maar er is nog zoveel meer!
 • Door goed samen te werken help je elkaar en durf je meer!
 • Op de PWA leren kinderen iedere dag dat je samen heel veel kunt.
 • Zelfstandig werken kan ook buiten de klas. Kinderen uit alle groepen ontmoeten elkaar in alle rust op het leerplein.
 • Met het vernieuwde groene speelplein.

In het kort

Toelichting van de school

Het DNA van de PWA

Op de Prins Willem Alexander dragen wij gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor een goede gemeenschap: “samen verantwoordelijk om jezelf te kunnen zijn.”

Dit is hoe wij als school eigentijds de katholieke identiteit vertalen: Kinderen komen op school met hun eigen kwaliteiten die zij verder kunnen ontplooien. Wij geloven dat kinderen tot bloei komen in een veilige  gemeenschap die we als school willen bieden. Om talenten te leren gebruiken is bewustwording nodig. Dit geeft een sterke basis van vertrouwen en veiligheid. De leerkrachten geven de kinderen het vertrouwen dat ze alle kennis en vaardigheden leren beheersen en tevens leren te reflecteren op zichzelf. De veiligheid zorgt dat kinderen zich kunnen verwonderen over de dagelijkse dingen in het leven. 

Vanuit deze ankerpunten stimuleren wij hun ontwikkeling tot onderzoekende jonge mensen die nieuwsgierig, kritisch en dankbaar in de wereld staan. Wij bemoedigen kinderen tot een positieve houding naar de leerstof én naar elkaar. Door deze persoonlijke ontwikkeling zijn kinderen in staat om dit met anderen te delen. Ze leren om samen te werken en zorg te dragen voor elkaar.

De kinderen krijgen tijdens hun basisschoolperiode alle ruimte om te leren wie zij zijn, leren daar uitdrukking aan te geven en daarbij hun eigen leerdoelen te formuleren. Onze school is een samenleving waarin iedereen zichzelf mag én durft te zijn. Leerkrachten, kinderen en ouders voelen zich betrokken bij en verbonden met elkaar. Er worden op onze school heel veel activiteiten georganiseerd. Ouders doen dit samen met de leerkrachten en dat maakt dat school intens beleefd wordt, want it takes a whole village to raise a child.

Is dit de school waar ik mijn kind de komende acht jaar aan toe vertrouw?

Onze school is uniek in Ermelo. Een kleine, katholieke school met een beproefde, vernieuwende manier van onderwijzen. Het ervaren team stimuleert kinderen met name op de volgende gebieden:

 • zelfstandig leren werken en plannen
 • het ontwikkelen van creativiteit
 • presentaties te geven voor de klas en op het podium vanaf groep 1
 • het leren vanuit onderzoeksvragen bij de projecten over wereldoriëntatie
 • uitdagingen te zoeken, zodat je wordt wie je bent!

Een kleine basisschoo waar de kinderen de individuele aandacht krijgen die nodig is. Kinderen voelen zich op deze school veilig, gekend en leren heel veel, zowel op sociaal als cognitief gebied! Dit én meer vindt plaats op een school die goed bekend staat en waar een prima sfeer is. Kinderen en ouders geven de school een Ruim VoldoendeZij kiezen bewust voor deze school, kom dus zeker een bezoekje brengen, onze deur staat voor u open!

Wilt u meer weten? Maak een afspraak, kom eens langs en kijk voor actuele zaken op de website.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • The leader in me
 • Onderwijs op maat
 • Zelfstandig leren werken
 • Onderzoekende houding
 • Uitstekende aansluiting op VO

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aanmelden en inschrijven leerlingen

Alle leerlingen in Nederland moeten naar school. Dat geldt natuurlijk ook voor uw kind. Dat staat in de Leerplichtwet 1969 die in 1994 is herzien. Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op de maand waarin het vijf jaar wordt. Op de site www.leerplicht.net kunt u veel extra informatie vinden.

Vanaf het moment dat uw kind vier jaar wordt, mag het onze school bezoeken. In verband met de organisatie voor de komende schooljaren stellen wij vroegtijdige aanmelding op prijs. Dit kan gedurende het hele jaar bij de directeur. Als u na het lezen van de schoolgids of na een informatief gesprek besluit uw kind aan onze zorgen toe te vertrouwen, kunt u een afspraak plannen met de directeur. We wisselen tijdens dat gesprek meer informatie over uw kind en de school en we laten u de school zien. De school krijgt via de kennismaking zicht op de onderwijsbehoeften van uw zoon/dochter. Komt uit dit gesprek naar voren dat het aanmelden van uw zoon/dochter een goede mogelijkheid is, dan ontvangt u een aanmeldformulier en dient u de aanmelding schriftelijk te doen. Uiteindelijk beslist de directeur of inschrijving kan plaatsvinden. Of de school aan de onderwijsbehoeften van uw zoon/dochter kan voldoen speelt bij deze beslissing een rol. Nadat uw kind op de school is ingeschreven, voert de directeur de gegevens van uw kind in de schooladministratie in. Wanneer de school niet aan de onderwijsbehoeften van uw zoon/dochter kan voldoen, dan kijkt de directeur met u mee naar een school die een passend antwoord kan geven op datgene wat uw zoon/dochter nodig heeft.

De gemeente let er op dat men zich houdt aan de regels van de leerplicht. Daarvoor zijn speciale medewerkers aangesteld, de leerplichtambtenaren. Zij hebben een controlerende taak op deze wet. Van alle leerlingen, die een of meerdere dagen afwezig zijn, wordt een geautomatiseerd registratiesysteem bijgehouden. Indien sprake is van ongeoorloofd verzuim wordt dit gemeld aan de leerplichtambtenaren. Deze kunnen u in geval van ongeoorloofd verzuim een boete opleggen. Ditzelfde geldt voor de registratie van leerlingen die, zonder goede reden, te laat komen. Deze kinderen krijgen een briefje met melding mee van de leerkracht, na drie keer wordt er melding gedaan bij de leerplichtambtenaar. Wanneer een leerling meer dan zestien uur verzuimt wordt een melding gedaan van ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
93
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Medicijnverstrekking aan kinderen op school

Volgens de wet kan degene die kinderen - met toestemming of op verzoek van ouders -  medicijnen verstrekt aansprakelijk worden gesteld wanneer hierbij iets verkeerd gaat. Wegens de mogelijk verstrekkende juridische gevolgen heeft Stichting Catent besloten dat leerkrachten geen medicijnen mogen verstrekken.  

Mocht uw kind medicatie nodig hebben, dan vragen wij u om dit zelf te regelen.

Terug naar boven