Openbare Basisschool De Anbrenge

Semsstraat 2 7887 AD Erica

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Anbrenge
 • 'Erica lekker water'
 • Geschiedenis van de telefoon
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Anbrenge

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vergeleken met vergelijkbare scholen scoort obs de Anbrenge al jaren zeer goed als het gaat om het fundamenteel niveau en het streefniveau. We hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in de basisvaardigheden, een opbrengstgerichte cultuur en handelingsgericht werken. Komend jaar zetten we ons beleid voort.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van leerling zo goed mogelijk te volgen, wordt het schoolwerk dagelijks bekeken en geanalyseerd. Aan de hand van methodetoetsen en toetsen van het leerlingvolgsysteem (CITO) kunnen we controleren of de doelen zijn behaald en welke aanpak er voor het vervolg nodig is. Dit is een voortdurende cyclus die we doorlopen op school-, groeps- en individueel niveau om te controleren of ons onderwijs nog aansluit bij wat leerlingen van ons nodig hebben.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Totstandkoming schooladvies
De Centrale Eindtoets stopt. Scholen kunnen kiezen uit een landelijk aanbod van verschillende doorstroomtoetsen. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) gaat de kwaliteit van alle toetsen bewaken. Stichting Cito adviseert over de kwaliteit van alle toetsen.
Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Hierdoor wordt beter duidelijk dat de leerling zich ook na het afnemen van de toets in groep 8 blijft ontwikkelen. 
?Er komt één week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Daardoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies. Doordat er één aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets.  

Stappen schooladvies

 1. Voorlopig schooladvies (eind groep 7)
  De resultaten op de CITO’s vanaf groep 6 staan in de Plaatsingswijzer. ?Dit instrument helpt de scholen om tot een goed onderbouwd advies te komen. Alle besturen binnen het samenwerkingsverband maken hier gebruik van bij de overgang van PO naar VO.?
 2. Schooladvies (januari/februari groep 8)
 3. Doorstroomtoets (in de eerste 2 weken van februari)
 4. Uitslag doorstroomtoets (uiterlijk 15 maart)
 5. Definitief schooladvies (uiterlijk 24 maart)
  Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het schooladvies? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen.
 6. Aanmelding bij VO-school (tussen 25 en 31 maart)

Schoolspecifieke toelichting
De uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs is heel divers en verspreid over de verschillende niveaus en past bij onze schoolpopulatie. Het schooladvies wordt zorgvuldig bepaald. In groep 7 krijgen de leerlingen een voorlopig advies. Het definitieve advies volgt in het voorjaar van groep 8. Dit advies wordt bepaald door de plaatsingswijzer (citogegevens van groep 6 t/m groep 8). Naast de plaatsingswijzer worden de resultaten van de leerling in groep 8 en zijn (sociaal-emotionele) ontwikkeling ook meegenomen. De leerkracht van groep 8 gaat over het advies in gesprek met de leerkracht van groep 7, de intern begeleider en de directeur. Zo wordt er een gedegen advies gegeven. Dit is te zien in onderstaande grafieken: meer dan 80% van de leerlingen zit nog op het niveau van het gegeven advies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. Onze scholen kenmerken zich door een grote diversiteit. Aansluitend op onze visie “Met oog voor de wereld!”, gebruiken we dit jaar om per locatie beleid te ontwikkelen dat aansluit bij de specifieke behoefte van de schoolpopulatie.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Respect
 • Verantwoordelijkheid
 • Samenwerking

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven