Basisschool à Hermkes

Schoolstraat 16 6285 BB Epen

  • Schoolfoto van Basisschool à Hermkes
  • Schoolfoto van Basisschool à Hermkes
  • Schoolfoto van Basisschool à Hermkes
  • Schoolfoto van Basisschool à Hermkes
  • Schoolfoto van Basisschool à Hermkes

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Lesuitval proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen. Bij ziekte of andere afwezigheid van een leerkracht wordt de klas overgenomen door een vervanger. Op dit moment is er een toenemende schaarste aan vervangers. Iedere school van INNOVO heeft een kleine flexibele schil met extra medewerkers met een vast dienstverband ingericht. Bij verzuim zal iedere school zelf naar mogelijkheden binnen deze flexibele schil zoeken. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school wordt gewerkt in Units. De groepen 1, 2 en 3 noemen we de Unit Onderbouw, de groepen 4 en 5 noemen we de Unit Middenbouw en groep 6 t/m 8 de Unit Bovenbouw. De Units worden geleid door de stamgroepleerkracht. Hoewel de kinderen gegroepeerd zijn qua leeftijd, wordt toch zo veel mogelijk aandacht besteed aan het individuele kind. Via zelfstandig werken en speciale instructiegroepjes wordt de leerstof waar mogelijk op maat aangeboden Wij gebruiken het CITO leerlingvolgsysteem (CITO LOVS) om tijdig te kunnen signaleren waar leerlingen extra aandacht nodig hebben. Die extra hulp vindt in principe plaats binnen de groep. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Basisschool A Hermkes is een reguliere basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. We streven naar een juiste balans van leren (kennis en vaardigheden), leren omgaan met elkaar en met de omgeving (socialisatie) en te investeren in de persoonsvorming (karaktervorming) van elk kind. Dat betekent dat we het maximale uit leerlingen willen halen, zowel cognitief, sociaal - emotioneel als in de persoonsvorming. Dit bereiken we ook door te werken vanuit hoge ambities. Onze instructies verlopen volgens het directe instructiemodel waarin de "4 sleutels voor een effectieve" les centraal staan. Onze school biedt kinderen een open, veilige en uitdagende leeromgeving waarbij zowel op cognitief als op sociaal - emotioneel gebied geleerd kan worden. We willen de kinderen een leeromgeving aanbieden die licht en rust uitstraalt, maar ook kinderen prikkelt om te leren. Kinderen moeten kansen en ruimte krijgen om initiatieven te ontwikkelen en te ontplooien. Het vertrouwen van kinderen in zichzelf en in een goede afloop van het leerproces is belangrijk en wordt gestimuleerd door de leerkracht die zijn vertrouwen in het kind uitstraalt. De leerkracht draagt er zorg voor dat hij een goede relatie heeft met elk kind. Dit zijn basisvoorwaarden voor een goede werkhouding. We willen de kinderen tot actief en samenwerkend leren laten komen door de zelfstandigheid te vergroten en hen te begeleiden en uit te dagen in dit proces.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De ontwikkeling van kleuters wordt gekenmerkt door grote behoefte aan beweging, herhaling en spel. Dit is waarom we binnen de school werken met het aanbod van Kleuteruniversiteit. Het bevorderen van de totale ontwikkeling van het jonge kind gebeurt door het observeren, stimuleren, begeleiden en verrijken van spelactiviteiten. Spelactiviteiten zorgen voor veel kansen op het sociaal- emotionele vlak, maar zijn ook essentieel voor de cognitieve ontwikkeling, omdat ze taal en denken beïnvloeden. Binnen ons ontwikkelingsgericht onderwijs wordt gesteld dat wanneer het onderwijs betekenis heeft voor een kind, zijn betrokkenheid en daardoor zijn leeropbrengst hoger zal zijn dan wanneer dat niet het geval is. Spel wordt niet alleen gezien als een natuurlijke, spontane neiging van jonge kinderen, maar ook als een sociaal-culturele activiteit van mensen. Ons onderwijs is gericht op actief burgerschap, sociale integratie en op kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Binnen de spelactiviteiten wordt er geleerd. Belangrijk is dat er een zone van naaste ontwikkeling tot stand komt. Werken in een combinatiegroep bevordert deze zone van naaste ontwikkeling. Niet alleen leerlingen spelen samen, maar ook leerlingen en leerkracht. Door middel van dit samenspel en gedegen observaties wordt duidelijk welke interventies er nodig zijn om kinderen een steuntje in de rug te geven om iets nieuws te leren, adequater te handelen of zelfstandiger te denken. Leermomenten worden door de leerkracht tijdens het spel opgespoord, zodat het doelgerichte leren een onderdeel wordt van het spel. Doelen worden nagestreefd, maar er blijft constant oog voor het onvoorspelbare. Kinderen beslissen voor een groot gedeelte zelf in welke hoek ze gaan werken en wat ze daar doen. Dit bevordert dat vanuit hun intrinsieke motivatie werken, zo speelt eigenaarschap ook bij het jonge kind al een grote rol. Doordat de leerkracht hun hierin begeleid en observeert hebben de kinderen niet in de gaten dat de leerkracht met ze werkt maar krijgt de leerkracht wel een duidelijk beeld van het kind. Omdat ontwikkelingsprocessen van jonge kinderen niet ordelijk en geleidelijk verlopen, zijn gedegen observaties erg belangrijk. Hiervoor gebruiken wij observatiemiddelen die passend zijn bij het aanbod. Er wordt rekening gehouden met de rijping van de hersenen en er is kennis van het motorische aspect bij het didactische leren. Toetsen worden bij het jonge kind dan ook alleen gebruikt als middel om observaties te staven of om aan het denken gezet te worden. Op deze manier wordt er steeds getracht de juiste aanpak te kiezen, zowel voor de individuele leerling als voor de gehele groep.

Peuterspeelzaal 't Schatjeshoes is in het gebouw aanwezig. Op maandag en vrijdag is deze peuterspeelzaal geopend. Voor kinderdagverblijf kunnen ouders gebruik maken van Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang Okidoki in Epen/Nyswiller.

Terug naar boven