Basisschool à Hermkes

Schoolstraat 16 6285 BB Epen

  • Schoolfoto van Basisschool à Hermkes
  • Schoolfoto van Basisschool à Hermkes
  • Schoolfoto van Basisschool à Hermkes
  • Schoolfoto van Basisschool à Hermkes
  • Schoolfoto van Basisschool à Hermkes

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De resultaten van de leerlingen worden gemeten met methodetoetsen en methode-onafhankelijke toetsen (Cito en Kanvas). De cognitieve resultaten worden verwerkt in LOVS (Cito) en ParnasSys. We monitoren of de leerlingen zich ononderbroken ontwikkelen tijdens de groepsbesprekingen. Dan bespreken we de groep zich ontwikkelt conform de verwachtingen en of dat ook geldt voor de individuele leerlingen. Steeds wordt er een afstemming gemaakt om zo goed mogelijk aan te sluiten op de ontwikkeling van het kind én de onderwijsbehoefte van het kind, met realistische en uitdagende doelen. We maken jaarlijks n.a.v. de toetsresultaten een schoolzelfevaluatie, zodat we het onderwijs nog beter kunnen afstemmen. Naast de resultaten is het welbevinden van elk kind misschien wel de belangrijkste factor om tot ontwikkeling te kunnen komen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg). We gaan uit van de principes van de Kanjertraining m.b.t. onze communicatie, interactie en omgang met elkaar.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • wederzijds respect
  • begrip en hulpvaardigheid
  • veiligheid en vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie van onderwijs heeft in het schooljaar juli 2015 onze school bezocht. De inspectie was tevreden over de kwaliteit van ons onderwijs. We zijn blij en trots op dit resultaat. Voor ons weer een bevestiging dat we ontwikkelingsgericht zijn en dat we ons onderwijs steeds willen verbeteren. Het totale verslag is terug te vinden op de site:  https://www.onderwijsinspectie.nl/ 

 

Terug naar boven