Basisschool Menkotoren

Rijnstraat 15 7523 GD Enschede

 • Vriendelijke, veilige school
 • Samenwerken en ICT
 • Plezier op het plein
 • Uitdagende toestellen op het plein
 • Rijnstraat 15

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De inspectie beoordeelt de school op de uitstroomniveaus van de leerlingen uit groep 8, berekend over de afgelopen drie jaar. Het gaat hier om de resultaten voor Taal en Rekenen uit de eindtoets. Voor het fundamenteel niveau 1F is de landelijke ondergrens 85% (in 2023: 80%); de grenswaarde voor het streefniveau is afhankelijk van de schoolweging.

In 2023 hebben 14 leerlingen de eindtoets Route 8 gemaakt. Drie van deze leerlingen hadden een eigen leerlijn (OPP), wat betekent dat de verwachte eindopbrengsten niet op het niveau van eind groep 8 uitkomen. Dit verklaart bij rekenen waarom niet alle leerlingen 1F hebben behaald. 

Voor het fundamenteel niveau 1F is de gecorrigeerde grenswaarde voor onze schoolcategorie 80%. 92,85 % van onze leerlingen heeft fundamenteel niveau 1F behaald.

Voor het streefniveau 1S (Rekenen) en 2F (Taal) is de gecorrigeerde grenswaarde voor onze schoolcategorie (i.v.m. naweeën coronatijd) 35,4%. 38,1 % van onze leerlingen heeft streefniveau 1S/2F behaald.

We hebben in schooljaar 2022-2023 een rekenverbetertraject gedaan en passende ambities opgesteld voor onze leerlingpopulatie. In 2023-2024 gaan we een vergelijkbaar traject doen voor ons taal-/leesonderwijs. We gaan meer sturen op de opbrengsten, door al vanaf groep 3 te analyseren hoe we zoveel mogelijk leerlingen in de lijn naar 1S/2F krijgen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor de basisvakken rekenen en taal werken we met lesmethodes die ruimte bieden voor differentiatie. De methodegebonden toetsen zijn een indicatie voor de leerkracht of leerlingen de stof hebben begrepen en beheersen. Begrijpend lezen is geïntegreerd opgenomen in de Jeelo-projecten onder Bronnengebruik. Kinderen oefenen hiermee tekstbegrip en studievaardigheden en werken aan uitbreiding van hun woordenschat. In elke bron zit een onderdeel Controleer: kinderen controleren hiermee zelf of ze de bron begrepen hebben. Met verwerkingsopdrachten (bijv. maak een samenvatting, maak het verhaal af) laten de kinderen zien dat ze de informatie uit de bron kunnen toepassen.

Voor het vastleggen en volgen van de vorderingen van de leerlingen in de groepen 1 en 2 gebruiken we het kleuterobservatie- en registratie instrument Kiezen voor het Jonge Kind. Dit is gebaseerd op de SLO-doelen voor de onderbouw.

Twee keer per schooljaar nemen we methode-onafhankelijke tussentijdse toetsen af. We stappen in 2023-2024 over op toetsen van het IEP Leerlingvolgsysteem. Bij deze toetsen brengen we de ontwikkeling van de leerling in beeld ten opzichte van zijn eerdere resultaten en de groei richting de referentieniveaus. Hierdoor worden kinderen die dreigen uit te vallen of kinderen die onder hun niveau presteren, systematisch en tijdig opgespoord. De vakgebieden die getoetst worden in het IEP leerlingvolgsysteem zijn:   

Groepen 3 t/m 8

 • Taalverzorging (spelling, werkwoordspelling, leestekens)
 • Begrijpend lezen (vanaf groep 4)
 • Rekenen
 • Technisch lezen (groep 3 t/m 6)
 • Hart en Handen: zelfevaluatie van leerling t.a.v. leeraanpak, creatief vermogen en sociaal-emotionele ontwikkeling
 • NSCCT (groep 6, 7 en 8): deze toets geeft inzicht in de cognitieve capaciteiten van een leerling. We gebruiken deze informatie om een betere inschatting te kunnen maken van het verwachte uitstroomniveau voor het voortgezet onderwijs

Na iedere toetsperiode evalueert de leerkracht (samen met de kwaliteitscoördinator) de resultaten. Aan de hand van de resultaten op groeps- of leerlingniveau kunnen aanpassingen in het onderwijsaanbod worden gedaan. Deze kinderen krijgen bijvoorbeeld aangepaste lesstof, extra instructie, extra oefentijd, aangepaste leermiddelen of (tijdelijke) ondersteuning van een specialist (intern arrangement). De extra inzet en begeleiding wordt periodiek geëvalueerd.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen te volgen, nemen we twee keer per jaar sociogrammen af in de klassen. Dit geeft inzicht in de relaties tussen leerlingen en de groepsdynamiek. Met het afnemen van de Hart en handen-vragenlijsten in IEP krijgen we vanaf schooljaar 2023-2024 ook inzicht in hoe leerlingen zichzelf scoren op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling. In de groepen 6, 7 en 8 nemen we de monitor Sociale Veiligheid af. De uitkomsten worden besproken met de kwaliteitscoördinator en er wordt besproken welke aanpassingen/aanpak op kind- of groepsniveau nodig zijn. In de groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen met de kwaliteitscoördinator is de sociale competentie van leerlingen ook altijd onderwerp van gesprek. 

Van PO naar VO

Vanaf groep 6 stellen we een TPP (toekomstperspectief) op van iedere leerling: dit betreft het verwachte uitstroomprofiel van de leerling na groep 7 of 8. We gebruiken hiervoor de resultaten van de NSCCT-toetsen, de kansen en belemmeringen van de leerling en de resultaten van de Cito- en IEP-toetsen. Dit wordt besproken met ouders en leerlingen, kwaliteitscoördinator en leerkracht. De leerkrachten gebruiken de informatie uit het TPP om het aanbod in de klas af te stemmen op kind- en groepsniveau. In januari in groep 8 geven we het voorlopig advies voor verwachte uitstroom VO aan leerlingen en hun ouders. In februari maken de leerlingen van groep 8 de doorstroomtoets. Uiterlijk 24 maart 2024 geven we de leerlingen het definitief schooladvies voor het VO.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Menkotoren is gestart in 2007 en sinds schooljaar 2017-2018 een zelfstandige basisschool. Gezien de schoolweging van de school en de spreiding in onderwijsbehoefte van de leerlingen, stromen kinderen bij ons uit naar alle soorten vervolgonderwijs. Wij zijn er trots op dat al onze leerlingen een passende plek vinden in het vervolgonderwijs, waar ze zich verder kunnen ontwikkelen.

Schooladviezen VO in 2022-2023:

vmbo bb/kb: 36%

vmbo k/tl: 7%

vmbo tl/havo: 29%

havo/vwo: 7%

vwo: 21%

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We willen dat onze school een vriendelijke, veilige omgeving is voor iedereen. Vanaf het moment dat kinderen bij ons op school komen, werken we aan de vorming van jonge mensen met een bewustzijn voor regels, waarden en normen en samenwerking. Jongeren die stevig in de wereld staan met een goed gevoel van eigenwaarde, die respectvol en eerlijk met elkaar en met verschillen omgaan en op die manier een bijdrage kunnen leveren aan onze maatschappij.

Op basisschool Menkotoren voelen we ons verbonden met elkaar en verbonden met de wereld. Dit sluit aan bij onze katholieke identiteit. Wij zien de school als de wereld in het klein, waar we de kinderen willen leren om samen te leven en samen te werken. Daarom hechten we veel waarde aan identiteitsontwikkeling van onze leerlingen. Het gaat hierbij zowel om de levensbeschouwelijke ontwikkeling (spiritualiteit, zingeving) als om de morele ontwikkeling (ethiek, normen en waarden). 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • respect voor elkaar
 • verbonden met de wereld
 • samenwerken met plezier

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven