Basisschool Menkotoren

Rijnstraat 15 7523 GD Enschede

  • Vriendelijke, veilige school
  • Samenwerken en ICT
  • Plezier op het plein
  • Uitdagende toestellen op het plein
  • Rijnstraat 15

Het team

Toelichting van de school

Het team van basisschool Menkotoren werkt samen aan de ontwikkeling van de school. Leerkrachten willen leren van en met elkaar. We hebben in 2022-2023 scholing gehad op het gebied van didactiek voor effectieve rekenlessen, analyseren van toetsresultaten en opbrengstgericht werken. Ook hebben we het werken aan onderwijsontwikkeling met de methodiek van Stichting LeerKRACHT verder ontwikkeld. Eén leerkracht is Specialist Digitale Didactiek; zij coacht de collega's in het gebruik van ICT en adviseert de directie over het beleid. Verder hebben we een Specialist Jonge Kind, die ook deelneemt aan de professionele leergemeenschap (PLG) Jonge Kind van Saxion. De coördinator Identiteit houdt het onderwerp 'identiteit' op de agenda en voedt het team met inzichten en ideeën op het gebied van identiteit, persoonsvorming en burgerschap. Een groot deel van de leerkrachten is geschoold om Engels te kunnen geven. Dagelijks werken we met passie aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Met vragen of zorgen daarover kunnen ouders altijd bij ons terecht. 

 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van de groepsleerkracht zorgen wij voor een vervangende leerkracht voor de groep. Het onderwijs aan de kinderen moet uiteraard zo goed mogelijk doorgaan. Onze school kan via ons schoolbestuur (stichting Katholiek Onderwijs Enschede) een beroep doen op de 'vervangingspool' via het Onderwijsbureau Twente (Obt). KOE heeft bovenschools een eigen vervangingspool van vaste medewerkers; daarnaast maken we met een aantal schoolbesturen (Convent) gebruik van elkaars invalleerkrachten en vervangers. 

We merken dat het tegenwoordig in piekperiodes moeilijk is om (voldoende) invalleerkrachten te vinden. Voor die situaties hebben we een eigen ‘protocol bij afwezigheid of ziekte van leerkrachten’.

Is er geen invaller beschikbaar, dan kan het zijn dat een (eigen) parttimer of ambulant medewerker de groep overneemt. Lukt dit niet, dan vragen wij ouders om -indien mogelijk- hun kind de eerste dag thuis te houden. Dit communiceren we voor schooltijd via de ouderapp Parro. Vanwege de grootte van de groepen is het niet altijd mogelijk om de groep te verdelen over andere groepen. Alleen de kinderen die niet thuis kunnen blijven worden dan in een andere groep geplaatst de eerste dag. We bieden kinderen die dag wel de mogelijkheid om online schoolwerk te kunnen doen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal en de verdeling van de leerlingen over de leerjaren zijn de belangrijkste uitgangspunten voor het vormen van de groepen. We bepalen dus per schooljaar welke klassen we maken. We starten dit schooljaar met een combinatiegroep 1-2; als het leerlingenaantal toeneemt, is er ruimte om na de kerstvakantie een tweede kleutergroep te openen (evt een aantal dagen per week). 

We werken met een opbouw in het zelfstandig werken en verwerken van de leerstof, zodat leerkrachten ruimte hebben om op die momenten ook kinderen die extra begeleiding nodig hebben te begeleiden. In de middagen werken we aan projecten met Jeelo. Dit kan ook groepsdoorbroken.

Dit schooljaar hebben alle groepen twee keer per week gymles van de vakleerkracht gym. Daarnaast zit beweging voor de kleuters ook verweven in het dagprogramma; zij spelen veel buiten en oefenen motorische vaardigheden met de leerkracht in het speellokaal.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 werken we met een ontwikkelingsgericht programma aan de SLO-doelen voor het jonge kind. We gebruiken hiervoor het instrument 'Kiezen voor het Jonge Kind'. Dit is gebaseerd op de SLO-kerndoelen voor het basisonderwijs, uitgewerkt in tussendoelen en leerlijnen per leerjaar. We werken met thema's uit de projecten van Jeelo, op een manier die aansluit bij de belevingswereld van het jonge kind. Onze onderbouwleerkrachten zijn opgeleid om de doelen voor groep 1 en 2 aan te bieden in betekenisvolle activiteiten. Beweging en spel hebben een belangrijke plaats in het dagritme van de kinderen. Via observaties volgen we de ontwikkeling van de kinderen. De informatie uit de observaties wordt gebruikt om de lessen te plannen en (individuele) begeleiding aan te bieden, zodat de kinderen worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op basisschool Menkotoren werken we in de ochtenden aan de basisvakken rekenen en taal/lezen. In groep 3 tot en met 8 hebben de kinderen minimaal 1 uur per dag rekenen. We gebruiken in groep 3 tot en met 8 de rekenmethode Wereld in Getallen 5 (verwerking op papier). Voor de toepassing van de taaldoelen en Begrijpend Lezen maken we steeds meer gebruik van de mogelijkheden in Jeelo.

Daarnaast verbinden we het leren aan de maatschappij. Via projecten is er ruimte om 21e eeuwse vaardigheden te ontwikkelen en de wereld te verkennen. We doen dit met de methodiek van Jeelo. Vakgebieden als geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en milieu, mediawijsheid, leefstijl en burgerschap, studievaardigheden, verkeer, topografie en beeldende vorming/expressie komen in deze projecten aan de orde. Hier werken we 7-9 uur per week aan.

Groep 3 gaat 23 uur en 15 minuten per week naar school, groep 4 t/m 8 gaat 25,5 uur per week naar school. In 8 jaar basisonderwijs moeten leerlingen minimaal 7520 uur les hebben gehad. Verplichte schoolactiviteiten zoals kerstviering, excursies, informatiemiddag/-avond, schoolreisje en schoolkamp vallen ook onder de onderwijstijd. De leerlingen van groep 1, 2 en 3 gaan bij ons 880 uur per schooljaar naar school. De leerlingen van groep 4 tot en met 8 gaan 980 uur per schooljaar naar school. Gemiddeld hebben onze leerlingen 7540 uur les gehad in acht jaar basisonderwijs. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Menkotoren is een groeiende school en ontvangt regelmatig leerlingen via zij-instroom. Hierdoor verandert de leerlingpopulatie af en toe. Wij kijken altijd of de zorg die een leerling nodig heeft past bij de groep waarin de leerling geplaatst zou worden. Onze leerlingpopulatie kenmerkt zich door variatie in onderwijsbehoefte, verschillen in tempo, leerstijlen, niveaus en ervaringsachtergronden. Dit zijn zaken die wij voortdurend monitoren en waar wij ons onderwijs op aanpassen. Er is extra aandacht voor afstemming en differentiatie in de instructie en verwerking. Met de inzet van ICT kunnen we leerlingen beter op maat bedienen. We brengen de onderwijs- en zorgbehoefte van de leerlingen regelmatig in kaart. De kwaliteitscoördinator begeleidt en coacht de leerkrachten om het onderwijs af te stemmen op de leerlingen. Voor de extra ondersteuning en begeleiding van kinderen met een speciale onderwijsbehoefte kunnen wij een beroep doen op de zorgstructuur van ons bestuur. Door schoolbreed te werken met een sociaal-emotionele methode (Gelukskoffer) werken we aan de groeps- en schoolcultuur. 

Ons Schoolondersteuningsprofiel is te vinden op de pagina van de Menkotoren van scholenopdekaart.nl

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij willen zo vroeg mogelijk signaleren of kinderen extra ondersteuning of uitdaging nodig hebben. We stimuleren groei van zoveel mogelijk leerlingen naar het streefniveau voor de basisvakken. Om te zorgen dat kinderen in elk geval het fundamenteel niveau behalen, zetten we in op doelgerichte ondersteuning door middel van passende perspectieven. We hebben een onderwijsassistent, die groepjes kinderen begeleidt om doelen te behalen voor bepaalde vakgebieden. Voor sommige leerlingen is daarvoor een intern arrangement nodig. Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben krijgen een passend rekenaanbod. Kinderen die het nodig hebben om te leren leren met ontwikkelingsgelijken kunnen naar de bovenschoolse Deltagroep. In schooljaar 2022-2023 lag de focus op rekenen en de rekenopbrengsten. We hebben een Onderwijsplan Rekenen opgesteld, passend bij onze leerlingpopulatie. In 2023-2024 gaan we eenzelfde plan ontwikkelen voor Taal/Lezen. We kijken hierbij welke onderdelen we kunnen invullen via onze Jeelo-projecten en welke didactiek daarvoor nodig is. Ook gaan we onderzoeken welk aanbod op het gebied van gedrag passend is bij onze visie en onze leerlingpopulatie. Dit bekijken we in samenhang met ons aanbod voor burgerschap en identiteit.  

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het is belangrijk dat kinderen een goede start krijgen op de basisschool. Binnen ons kindcentrum stemmen we de doorgaande lijn van voor- en vroegschool op elkaar af. Regelmatig is er overleg tussen de pedagogisch medewerkers van de peutergroep en de leerkrachten van de kleutergroep. Bij aanmelding van leerlingen voor groep 1 is er een warme overdracht tussen voorschoolse voorziening (peutergroep of kinderdagverblijf) en school. Na 3 maanden onderwijs geeft de leerkracht een terugkoppeling aan de opvangorganisatie.

In de groepen 1 en 2 werken we met een ontwikkelingsgericht programma aan de SLO-doelen voor het jonge kind. We gebruiken hiervoor het instrument 'Kiezen voor het Jonge Kind'. We werken met thema's uit de projecten van Jeelo, op een manier die aansluit bij de belevingswereld van het jonge kind. Onze onderbouwleerkrachten zijn opgeleid om de doelen voor groep 1 en 2 aan te bieden in betekenisvolle activiteiten. Beweging en spel hebben een belangrijke plaats in het dagritme van de kinderen. Via observaties volgen we de ontwikkeling van de kinderen. De informatie uit de observaties wordt gebruikt om de lessen te plannen en (individuele) begeleiding aan te bieden, zodat de kinderen worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen. 

Voor sommige kinderen is het goed dat er extra aandacht is voor de taalontwikkeling. Zij spreken thuis bijvoorbeeld (te) weinig Nederlands en hebben daarom baat bij extra lessen en begeleiding om de Nederlandse taal (beter) te leren. Deze kinderen krijgen in de voorschoolse opvang tijd voor 'extra spelen en leren'. Bij de warme overdracht van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf van deze kinderen naar onze school krijgen wij adviezen hoe we de begeleiding van deze kinderen voort kunnen zetten. Wij houden als het kan groep 1 bewust klein of plannen extra momenten in met kleinere groepjes, zodat de leerkracht extra aandacht kan besteden aan taal- en rekenbegrip. Kinderen die vrijwel nog geen Nederlands spreken, kunnen in Enschede terecht bij de taalschool voor anderstalige kinderen, IOK de Globe. Als ze het Nederlands voldoende beheersen (meestal na max. 10 maanden) kunnen ze overstappen naar een gewone basisschool.

Kleuters die naar groep 2 gaan en die extra ondersteuning voor de Nederlandse taal nodig hebben, krijgen een advies voor de Schakelklas. Hier krijgen kinderen van diverse basisscholen uit de wijk in kleine groepen (max. 12 kinderen) extra les in de Nederlandse taal en woordenschat. Kinderen gaan minimaal 10 uur per week naar de schakelklas. De resterende tijd gaan zij naar de eigen groep op hun eigen school. De leerkracht van deze kinderen krijgt ook coaching en begeleiding van de Schakelklasleerkracht, om het onderwijs in de eigen klas af te kunnen stemmen op deze leerlingen. De leerlingen zitten voor een periode van 1 jaar in een schakelklas. De aanmelding gebeurt door de basisschool waarop uw kind zit. Uiteraard gaat dit in overleg en met instemming van ouders/verzorgers. Er zijn geen extra kosten verbonden aan de schakelklassen. Ouders/verzorgers moeten zelf het vervoer regelen.

Terug naar boven