Openbare basisschool Twekkelerveld

Schietbaanweg 30 7521 DB Enschede

 • Schoolfoto van Openbare basisschool Twekkelerveld
 • Schoolfoto van Openbare basisschool Twekkelerveld
 • Schoolfoto van Openbare basisschool Twekkelerveld

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Toetsen in het juiste perspectief: film of foto?

Prestaties. Het is belangrijk. Maar tegelijk moeten we niet het perspectief uit het oog verliezen. Daarom geeft Consent u graag uitleg over het belang van de doorstroomtoets en de manier waarop wij proberen kwaliteit te borgen. Want al is het nog zo verleidelijk om op lijstjes te focussen, het gaat om de ontwikkeling van kinderen en de kansen die wij ze met elkaar kunnen geven. Consent heeft samen met VCO (Vereniging Christelijk Onderwijs) Oost Nederland en het SPOE (Steunpunt Onderwijszorg Enschede) de ‘Kwaliteitswijzer’ ontwikkeld om de kwaliteit van onderwijs in beeld te brengen. Hiermee kunnen we voor alle leerlingen op onze scholen de leerwinst en toegevoegde waarde in beeld brengen. Wij vinden dit noodzakelijk omdat het hedendaags onderwijs permanent in ontwikkeling is.Vanaf groep 6 brengen we in beeld hoe uw kind presteert en vergelijken dit met wat op basis van zijn of haar mogelijkheden (potentieel) verwacht mag worden.Er vinden vanaf dan regelmatig “Driehoeksgesprekken” ( leerling, ouders en school|) plaats waarbij de leerprestaties (foto) en het groeiperspectief wordt besproken. Op die manier ontstaat een “film” en spreken de deelnemers aan het “Driehoeksgesprek” uit waar de leerling eind groep 8 uit zal komen in het vervolgonderwijs. Voor zowel ouders, leerling als school kunnen we door deze werkwijze ( de film) duidelijk maken of we werkelijk uit het kind halen wat er in zit. Daar wil Consent graag op aangesproken worden.Met een doorstroomtoets, ( een momentopname) uitgedrukt in één cijfer doen we kinderen tekort en meten we niet de toegevoegde waarde van de school.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij gebruiken IEP-toetsen, methodegebonden toetsen en observaties van de leerkrachten om de resultaten van de leerlingen te meten.
Twee keer per jaar bespreken de leerkracht en het managementteam de behaalde resultaten en worden afspraken gemaakt over de inhoud, organisatie en gebruikte methodieken voor de komende periode.

De groep wordt per vakgebied onder verdeeld in 3 subgroepen:

 • basisniveau: het grootste deel van de groep, dat toe kan met de basis uitleg, zoals die door de leerkracht gegeven wordt
 • verdiept niveau: kinderen die mee uitdaging nodig hebben
 • intensief niveau: kinderen die meer tijd en uitleg nodig hebben

Tussentijds wordt op basis van de methodegebonden toetsen en observaties van de leerkracht besloten of de leerling voldoende profiteert van het aanbod zoals afgesproken tijdens de groepsplanbespreking. Bijstellen van de aanpak behoort dan tot de mogelijkheden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wat is de doorstroomtoets? Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de doorstroomtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school is een PEP-school. Wij werken vanuit de inzichten van positieve psychologie met kinderen. Dat betekent onder andere dat wij in ons programma lessen opnemen waarin we werken aan groepsvorming. Daarnaast werken we op kindniveau met de ABC-methodiek (agressievisie, beroepshouding, communicatie). Deze methodiek helpt ons spanningsgerelateerd gedrag bij kinderen te herkennen en de juiste interventies toe te passen.

Iedere groep maakt een aantal fases door nadat de groep geformeerd is. Wij besteden expliciet aandacht aan die fases in onze lessen en bieden passende activiteiten om zo het groepsvormende proces positief te beïnvloeden. Hierbij maken we gebruik van de handreikingen uit het boekje 'de Gouden Weken' van Boaz Bijleveld.

Fases in groepsvorming (volgens Tuckman):

 • Forming: groep is net gevormd, leerlingen kijken de kat uit de boom, willen graag aansluiting vinden en geaccepteerd worden
 • Storming: leerlingen worden opener naar elkaar, letten meer op elkaars gedrag en er de eerste rollen worden verdeeld (bv de leider)
 • Norming: in deze fase worden de afspraken, groepsnormen en onderlinge verhoudingen vastgesteld
 • Performing: de groep gedraagt zich naar de vastgestelde afspraken en normen.

We besteden aan iedere fase aandacht en zijn van mening dat dit helpt een veilige basis neer te zetten in de groepen.

De inzet van PEP, ABC en de activiteiten uit De Gouden Weken zorgen voor hogere sociale opbrengsten binnen onze school. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Betrokkenheid
 • Welbevinden
 • Geluk

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven