Openbare basisschool Twekkelerveld

Schietbaanweg 30 7521 DB Enschede

  • Schoolfoto van Openbare basisschool Twekkelerveld
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Twekkelerveld
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Twekkelerveld

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht zich ziek meldt, of verlof heeft, hanteren we de volgende werkwijze: Via de InvalPool wordt geprobeerd een inval-leerkracht te regelen. De inval-leerkracht is een leerkracht die bevoegd is om les te geven. Als er geen inval-leerkracht beschikbaar is, vragen we de collega's die vaste uren hebben op onze school of ze extra willen werken.Eerst benaderen we de evt. duopartner van een zieke collega. Als die niet kan of er is geen duopartner, dan vragen we een andere collega.Voor de eerste dag geldt:- als er geen invaller of vaste collega beschikbaar is, kijken we welke persoon die ambulant is (IB'er, directeur) beschikbaar is om in te vallen.- als er zowel intern als extern niemand te vinden is, kijken we of we de groep kunnen verdelen. De kinderen krijgen dan les in een andere groep samen met een aantal kinderen uit hun eigen groep.Als bovenstaande allemaal niet lukt, heeft de groep een vrije dag. De kinderen en hun ouders worden (als dit lukt) voor schooltijd gebeld dat ze een vrije dag hebben en we versturen een bericht via Social Schools.Het naar huis sturen van een groep is een uiterste middel. We doen er dan ook alles aan om het naar huis sturen van groepen te voorkomen. We proberen altijd te zorgen dat er bij ziekte van een leerkracht zo weinig mogelijk wisselende leerkrachten voor de groep komen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen wordt onderwijs thematisch gegeven. De vakken worden geïntegreerd aangeboden tijdens bijvoorbeeld het spel in de hoeken, de kring en  de werkles. Zie ook de uitleg bij 2.4 Voor- en vroegschoolse educatie. We maken gebruik van de thema's van de Kleuteruniversiteit. 

De groepen 1 en 2 werken aan de inhoudsdoelen, zoals gesteld door Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). Kijk voor meer informatie op de website van het SLO: http://jongekind.slo.nl/bouwstenen-leerplan-jonge-kind

Zie ook de uitleg bij 2.3 aanbod voor het jonge kind. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Deze tabel geeft in uren weer wat iedere groep per vakgebied doet per week. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij bieden onderwijs aan kinderen van 4 - 12 jaar. 

Op basis van ondersteuningsbehoeften van het kind en de mogelijkheden binnen onze school wordt in overleg bepaald of wij als school aan de ondersteuningsbehoefte, al dan niet met een aanvullend arrangement, kunnen voldoen zodat per kind bekeken kan worden of zijn/haar ondersteuningsbehoefte gerealiseerd kan worden. 

Faciliteiten:

  • Leerkrachten met master (S)EN
  • Inzet van onderwijsassistenten
  • Gedragsondersteuning: ABC, werken met beloningssystemen (goed-kaart)

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

 Zie schoolondersteunigsprofiel.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Ons onderwijs aan jonge kinderen uit groep 1 en 2 is vooral gericht op het leren door te spelen. Jonge kinderen leren door de echte wereld na te spelen en vaardigheden te oefenen door ze zelf uit te voeren.
De groepen 1 en 2 werken vanuit een thema dat aansluit bij de belevingswereld van de kinderen.

De methode Praten met Pim en projecten van de kleuteruniversiteit gebruiken we als bronnen voor het invullen van de activiteiten. Praten met Pim is gericht op het vergroten van de woordenschat. Dit gebeurt door gebruik van woordkaarten die aansluiten bij het thema. De woorden op de kaarten komen gedurende het thema dagelijks aan bod. Er is veel aandacht voor begrijpend luisteren en fonemisch bewustzijn. Er vindt afstemming plaats met de thema's van de schakelklas. 

Terug naar boven