Gereformeerde Basisschool De Fontein

Elshofplein 7 7531 ZD Enschede

Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Fontein

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school neemt elk jaar deel aan de cito-eindtoets. De scores kunnen per jaar sterk van elkaar verschillen. Het ene jaar kan het onvoldoende zijn, het andere jaar ruim voldoende. Elke klas heeft een andere samenstelling en soms zitten er relatief veel meer-begaafde kinderen in en soms juist relatief veel kinderen die moeite hebben met leren. De onderwijsinspectie hanteert als norm dat de Eindtoets gemiddeld per 3 jaren voldoende moet zijn op 1F en 1S/2F.  Ons streven is om elke groep zodanig passend onderwijs te bieden zodat elk kind op zijn of haar eigen niveau goed kan functioneren en presteren. De tussentijdse resultaten (resultaten van de groepen 1 t/m 7) staan hier niet bij vermeld. Op school kunnen we dat voor u inzichtelijk maken als u daarin geïnteresseerd bent.

Naast de eindtoets neemt de school ook jaarlijks de NIO af, de Nederlandse intelligentietoets voor onderwijsniveau. 

Tegelijk realiseren we ons ook dat ‘een kind niet is wat hij/zij presteert’. We doen er alles aan om voor wat betreft rekenen, taal, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen ‘uit het kind te halen wat er in zit’, maar we weten ook dat een (eind)toets niet alles meet.

Standaardscore

Iedere leerling die de Centrale Eindtoets heeft gemaakt, krijgt een standaardscore op een schaal van 501 tot en met 550. Op basis hiervan krijgen de leerlingen het best passende brugklastype geadviseerd. In schooljaar 2020-2021 behaalden de leerlingen gemiddeld een standaardscore van 535,0. De Expertgroep Toetsen PO heeft op basis van alle eindtoetsresultaten en gedegen onderzoek geconcludeerd dat er sprake is van een kleine, maar aantoonbare leervertraging vanwege de coronamaatregelen. De grenzen van de toetsadviezen zijn daarom nauwkeurig bijgesteld op basis van de landelijk geconstateerde leervertraging, zodat leerlingen het best passende advies krijgen, ondanks de omstandigheden. Aan de berekening van de (standaard)scores is dit schooljaar niets veranderd.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op verschillende manieren worden de leervorderingen van de leerlingen gevolgd. in de onderbouw wordt gebruik gemaakt van observatielijsten, in hogere groepen worden de toetsen van de methode gebruikt. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de leerlingvolgsysteem LVS), Cito en Leeruniek. Leeruniek gebruiken wij voor het planmatig werken in de groep. Dankzij deze systemen is het mogelijk de leerlingen te vergelijken met zijn leeftijdgenoten in Nederland. Wij gaan met het afnemen van de toetsen na welk effect ons onderwijs heeft gehad en maken op basis daarvan weer plannen voor een volgende periode. In groep 8 nemen de we Cito-eindtoets af een intelligentietest (NIO). 

De ontwikkeling van leerlingen  wordt door ons nauwkeurig gevolgd. Naast de dagelijkse correctie van het gemaakt werk wordt tevens van alle leerlingen een dossier bijgehouden. Hierin (Parnassys) worden opgenomen over het gezin (ouderbezoeken), behaalde resultaten, toetsen, rapportcijfers, leerlingbespreking, gesprekken met ouders en verslagen van speciale onderzoeken. De leerkracht is hiervoor verantwoordelijk en het ondersteuningsteam ondersteunt en begeleidt. Dit alles gebeurt met het ook op het kunnen begeleiden van een ononderbroken ontwikkelingslijn van het kind.

In het schema van de ondersteuningsstructuur staat aangegeven welke informatie ouders over hun kind mogen inzien en/of opvragen. Als leerkrachten gaan wij uit van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en hebben de intentie om, binnen de grenzen van onze groep, aan die behoefte tegemoet te komen. Door onderwijsbehoeften te clusteren is het mogelijk om met een goed klassenmanagement op die manier veel te bereiken. Wij streven er naar ieder kind de ondersteuning te geven die het nodig heeft en op die manier passend onderwijs te realiseren. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De school houdt in de eerste 3 leerjaren van het voortgezet onderwijs contact met de vervolgschool. Uit analyse blijkt, dat het grootste deel van de leerlingen na 3 jaar het onderwijs volgt dat geadviseerd is aan het eind van groep 8.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Fontein is een oefenplaats voor het koninkrijk van Jezus Christus. Vanuit Zijn opdracht willen we leerlingen van Jezus zijn. We gaan respectvol en verantwoordelijk om met elkaar en de schepping. 

Vanuit identiteit en basiswaarden realiseren we een veilige school waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veligheid
  • Respect
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven