Gereformeerde Basisschool De Fontein

Elshofplein 7 7531 ZD Enschede

Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Fontein

Het team

Toelichting van de school

Voor het schooljaar 2021/2022 hebben we de groepen als volgt ingedeeld:

Groep 1/2 Ariëlle Kremers/ Kirsten Boorsma

Groep 3/4 Marja de Weerdt/Alida van Houdt

Groep 5/6 Martine Bosman

Groep 7/8 Erwin Ploegman/ Kirsten Boorsma

                Groep 7 en 8 worden zoveel mogelijk tijdens de kernvakken gesplitst.

Leerkrachtondersteuners Miranda Denekamp en Marjan ten Heuw worden ingezet in alle groepen.

Ook studenten van de PABO en MBO Onderwijsassistent en Zorg en welzijn geven ondersteuning in de groepen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlofdagen van het personeel moet er een vervanger voor de groep komen. Dit wordt geregeld binnen de vereniging. We hebben meestal vaste invallers voor GBS de Bron en GBS de Fontein in Enschede. We kijken altijd ook goed om welke groep het gaat, naar de duur van het verlof, het aantal mensen voor de groep enz. Indien er geen invaller beschikbaar is zorgen we bijna altijd voor een interne oplossing. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Fontein wordt gewerkt vanuit de denk- en werkwijze van opbrengstgericht passend onderwijs.

Deze kent 6 uitgangspunten. Samen vormen ze het onderwijskundig kader.

1 Van eind naar begin. Dit uitgangspunt gaat over de context waarbinnen het onderwijs passend wordt gemaakt. Het eindpunt, de schoolambitie, bepaalt hoe de onderwijsbehoeften eruitzien en deze bepalen op hun beurt weer het onderwijsprogramma. Onderwijsbehoeften volgen uit de persoonskenmerken van de schoolpopulatie, een groep leerlingen of een enkele leerling. 

2 School > groep > leerling. We werken opbrengstgericht, dat betekent dat we systematisch en doelgericht werken aan de leerprestaties.  Opbrengstgericht en passend onderwijs start op schoolniveau. Het onderwijsprogramma van de school heeft tot doel om alle leerlingen te bedienen. Omdat groepsopbrengsten verschillen, is het zaak om per groep dit programma verder passend te maken. Tot slot gaan we voor individuele leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften het onderwijs finetunen.

3 Het vertrekpunt is gebaseerd op de grootste gemene deler van leerling kenmerken en onderwijsbehoeften van de school. Passend onderwijs vereist dit ankerpunt. De grootste gemene deler in de schoolpopulatie is het ankerpunt van de inrichting van het onderwijsprogramma. In een groep is dit het vertrekpunt van de leerkracht en vormt daarmee de kern van een eventuele aanpassing van het onderwijsprogramma. 

4 Overeenkomsten in onderwijsbehoeften. Onderwijs geven we niet aan individuen, maar aan groepen individuen met gemeenschappelijke kenmerken en onderwijsbehoeften. Leren zien we als een groepsproces waarmee we het leren van elkaar en de coöperatieve vaardigheden van leerlingen stimuleren. Groepsgewijs onderwijs zorgt ook voor een gevoel van cohesie.  ‘Elk kind is uniek, maar dat betekent niet dat een eigen leerprogramma mogelijk, nodig of zelfs maar wenselijk is.’ Waar het om gaat is dat er voor elke leerling voldoende uit het onderwijs te halen is.

5. Eerst convergent dan divergent. Het schoolaanbod start altijd met convergente differentiatie. Dit betekent dat een hele groep leerlingen tegelijkertijd aan één set doelen werkt en dat er verschillende aanpakken zijn om deze te realiseren: basis, verrijkt en intensief. Convergente differentiatie is met name goed voor leerlingen die de basis- of de intensieve aanpak ontvangen. Bij individuele leerlingen kan het zijn dat wij divergent differentiëren. Dat betekent dat deze leerlingen vertragen of versnellen, deze leerlingen hebben een individueel OPP (individueel ontwikkelingsperspectief). 

6.Respons op instructie. Elke leerling, elke groep en de hele schoolpopulatie laat een respons zien op het onderwijsprogramma. Respons op instructie hebben we nodig om te monitoren of er sprake is geweest van opbrengstgericht passend onderwijs. Is de respons voldoende, dan gaan we door met wat we deden. Is de respons onvoldoende, dan gaan we op onderzoek uit en passen we het onderwijs eventueel aan. Natuurlijk wel in de juiste volgorde: Eerst de school, dan de groep en dan de leerling.

Vier keer per jaar staan er schoolbesprekingen gepland over de opbrengsten. We hebben in het schooljaar 2021/2022 nieuwe normen vastgesteld n.a.v. het nieuwe onderwijsresultatenmode, passend bij onze schoolweging en spreidingsgetal. Analyse, conclusies en interventies, n.a.v. schoolbesprekingen en methodetoetsen, worden beschreven in Leer Uniek per groep en subgroep.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 staat spelend leren centraal, binnen en buiten het klaslokaal. In de kring begint de schooldag en hier keren de kinderen steeds weer in terug. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in hoeken, in het speellokaal en op het schoolplein. In de kleutergroepen werken we aan de hand van thema’s (bijv. verkeer, herfst, dierentuin).  Op een speelse manier leren de kinderen hoe hun wereld in elkaar zit. Alle aspecten van de ontwikkeling van het kind komen hierbij aan de orde: de sociale ontwikkeling, de culturele ontwikkeling, de creatieve ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, de psychomotorische ontwikkeling en de affectieve ontwikkeling. Zo mag het leren en groeien als kind van God.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We gaan uit van een lessentabel van 25,5 uur per week. We gebruiken de volgende methodes voor de verschillende vakken.

Rekenen: We gebruiken de methode Wereld in getallen (versie 5).

Lezen: In groep 3 gebruiken wij veilig leren lezen. We werken met 'De bibliotheek op school' (dBOS). We hebben een vernieuwd assortiment boeken, deze wordt jaarlijks aangevuld door de bibliotheek. 

Technisch lezen: We gebruiken Karakter voor technisch lezen.

Begrijpend lezen begint in groep 4 met Nieuwsbegrip. We volgen daarmee de actualiteit.

Schrijven leren we met de methode Pennestreken. 

Taal: Hiervoor gebruiken we de methode TaalActief 4.

Engels: Vanaf groep 5 wordt er Engels gegeven. Daarvoor gebruiken we de digitale methode Rosetta Stone.

Wereldoriëntatie: We werken thematisch met de methode Blink. 

Bijbelonderwijs: We werken volgens de methode Levend Water van Hogeschool Viaa.

Cultuureducatie en Natuureducatie: Voor alle groepen maken we een keuze uit het uitgebreide lesaanbod van de gemeente Enschede. Soms worden de lessen op school gegeven, soms ook op locatie.

Sociaal emotioneel: Kwink  is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap en mediawijsheid. Voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. Sluit goed aan bij de principes van PBS (Positive Behaviour Support).

Muziek: In alle groepen wordt aandacht geschonken aan muzikale vorming met behulp van de methode 123Zing. Op onze school krijgen de kinderen van groep 4 Muziek ABC. Wekelijks geeft een enthousiaste vakleerkracht van Kaliber Kunstenschool muziekles. In de lessen wordt gezongen, gespeeld met ritme en melodie en wordt de basis gelegd voor het notenschrift. Daarnaast maken de kinderen kennis met verschillende muziekinstrumenten. Het is onze ervaring dat de leerlingen echt uitkijken naar deze lessen. De cursus Muziek ABC wordt jaarlijks afgesloten met een presentatie en alle kinderen ontvangen een certificaat. De gemeente vindt het belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen om zich muzikaal te ontwikkelen en subsidieert deze lessen. Zo kan elk kind in de gemeente Enschede zijn eigen muzikale talenten ontdekken.

Bewegingsonderwijs: Het bewegingsonderwijs wordt verzorgt aan de hand van het zogenaamde 'vakwerkplan Enschede'. Een werkplan wat Enschede-breed is ontwikkeld en op de meeste scholen wordt gebruikt. Deze lessen worden per groep gemiddeld 1,5 keer per week gegeven door vakleerkracht bewegingsonderwijs van Sportaal.

Seksuele vorming is een onderdeel van de opvoeding. Ook op school besteden wij hieraan aandacht. Het is goed dat kinderen hier met leeftijdgenoten op normale en respectvolle manier met elkaar over leren praten. Met de methode 'Wonderlijk gemaakt' gaan we hier in de klas mee aan de slag met als doelstelling:

- Zelfbeeldontwikkeling op het gebied van seksualiteit.

- Aanleren van sociale normen.

- Werken aan weerbaarheid.

- Uitdragen duurzame relaties van liefde en trouw.

Omdat seksuele vorming juist een belangrijk onderdeel is in de opvoeding en onderwijs worden ouders inhoudelijke geïnformeerd over de lessen die worden gegeven. Alle ouders ontvangen een ouderbrochure over de methode 'Wonderlijk gemaakt'.

Burgerschapsonderwijs

De doelen hebben we uitgewerkt en komen terug in verschillende vakken en vakoverstijgende aanpakken en projecten, waarbij eigenaarschap van de leerling een belangrijke rol speelt. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Op de Fontein bieden we leerlingen realistisch inclusief onderwijs. We werken in een flexibel situationeel systeem waar mensen en middelen zo optimaal mogelijk ingezet worden. De leerkracht is de belangrijkste factor om dit passende onderwijs te realiseren. We benutten intern de expertise van leerkrachten zoveel mogelijk. Aan de school zijn daarnaast ook een wijkcoach, GGD-verpleegkundige en orthopedagoog verbonden. De orthopedagoog treedt op als coachende specialist voor de leerkrachten. De leerkrachten worden ondersteund door leerkrachtondersteuners. 

Meer informatie over hoe wij passend onderwijs vormgeven vindt u in het schoolondersteuningsprofiel. Deze is te vinden op de site van de school. www.gbsdefontein.nl

Daarnaast werken sinds 1-8-2015 de besturen van de scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeente Enschede samen aan bepaalde onderdelen van passend onderwijs. De belangrijkste onderdelen van de samenwerking zijn:

- advisering over de toelaatbaarheid tot het speciaal (basis)onderwijs

- communicatie over passend onderwijs naar ouders, scholen en verwijzers

De deelregio Enschede is onderdeel van het samenwerkingsverband PO Twente Oost. Dit samenwerkingsverband is een groter geheel met de besturen van alle scholen in de gemeenten Borne, Hof van Twente, Haaksbergen, Hengelo, Oldenzaal, Dinkelland, Losser en Enschede. Vanwege de omvang is het samenwerkingsverband opgesplitst in drie deelregio's: Hengelo e.o. (PMT), Noordoost Twente (OOC) en Enschede. De missie van de besturen is om passend onderwijs te bieden aan alle leerlingen van 4 tot 12/13 jaar in de deelregio. Daarbij heeft passend onderwijs betrekking op alle leerlingen, ook op leersterke leerlingen. De besturen helpen elkaar bij het voldoen aan de zorgplicht en bieden een dekkend netwerk om thuiszitters te voorkomen. Voor het bieden van passend onderwijs vinden de besturen de samenwerking met andere partners noodzakelijk (voorzieningen in de voor- en vroegschool (IKC), de gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen, organisaties voor jeugdhulp en politie). Deze partijen werken in wijkteams intensief samen.

Meer informatie hierover vindt u op de site: www.deelregio-enschede.nl

Opleidingsschool studenten Scope

Onze visie: “Bij Samen Opleiden hoort: samen aan de slag met kwaliteitsontwikkeling. Een student wordt hierbij gezien als ‘volwaardig’ teamlid en potentieel toekomstig collega. ”Alle scholen van Scholengroep Hannah zijn opleidingsscholen. Sinds 2014 hebben een aantal scholenclusters en de PABO van Viaa zich verenigd in het Samenwerkingsverband SCOPE, wat staat voor Scholen voor Christelijk Primair Onderwijs. Scope voelt zich sterk verantwoordelijk voor het (toekomstig) christelijk primair onderwijs in de regio. In Scope komt de expertise van leraren uit het primair onderwijs, pabodocenten en studenten samen. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs op de scholen en ons persoonlijk onderwijskundig handelen. Binnen opleidingsscholen kiezen scholen, schoolbesturen en lerarenopleiding(en) ervoor om met elkaar samen te werken bij het opleiden van toekomstige, startende en zittende leerkrachten. Bij het samen opleiden neemt een opleidingsschool een deel van de taken van de opleiding over en biedt het de studenten een professionele leer-werkplek. Dit nieuwe leren wordt werkplekleren genoemd. De student wordt in de schoolpraktijk opgeleid. Vanaf het moment van binnenkomst op de opleidingsschool fungeert de student als volwaardig teamlid. De leerkracht, door studenten werkplekcoach genoemd, begeleidt de student bij het leren in alle voorkomende werksituaties in de eigen opleidingsschool. Hij biedt een rijke leeromgeving voor de student, vervult een voorbeeldrol als het gaat om de beroepshouding als lerende professional en draagt optimaal bij aan de ontwikkeling van de student. Hij is mede-opleider, bekwaam in coaching en kan de student tot reflecteren brengen. De schoolopleider die vanuit het cluster is aangesteld is de verbindende factor tussen de opleidingsschool en opleidingsinstituut Viaa. De schoolopleider draagt zorg voor begeleiding en professionalisering van de werkplekcoaches in zijn cluster en zorgt voor gunstige omstandigheden voor het werkplekleren. Hij initieert activiteiten om samenwerking tussen de Pabo en de opleidingsschool te versterken, coördineert de plaatsing van studenten en heeft overzicht over het curriculum op de Pabo en thema’s die spelen bij de (startende) leraar. Hij ondersteunt teams en directies in het vormen van beleid en visie op samen opleiden. Naast de schoolopleider zijn er binnen Scholengroep Hannah coaches actief die de startende leerkrachten coachen, begeleiden en ondersteunen in hun professionalisering. De schoolverenigingen die samenwerken in Scope zorgen er met elkaar voor dat de kwaliteit van hun scholen up-to-date is, dat je je er prettig en professioneel kunt ontwikkelen (als student, starter en ervaren leraar) en dat er ruimte is voor professionalisering, schoolontwikkeling, innovatie en het realiseren van praktijkonderzoek. Door samen te werken worden studenten bekende gezichten binnen onze opleidingsscholen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij streven naar realistisch inclusief onderwijs. Inclusief onderwijs begint bij de vraag hoe we goed onderwijs bieden aan de hele populatie van de school. We werken in een flexibel situationeel systeem waarin we mensen en middelen inzetten om onze doelen te bereiken. Dit geldt ook voor de doelen gericht op extra ondersteuning.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We werken binnen ons integrale kindcentrum samen met Columbus Junior.

We streven er voortdurend naar om onze kinderopvang en ons onderwijs zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten en ieder kind een optimaal aanbod te kunnen geven. We zorgen voor een warme overdracht tussen opvang en onderwijs en stemmen de pedagogische en didactische aanpak op elkaar af.

Terug naar boven