Basisschool Sint Jan

Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede

  • Omgeven door een uitdagend nieuw plein met de gymzaal en de kerk in de directe omgeving.
  • Wij hebben in 2017 ons nieuwe schoolplein in gebruik genomen met uitdaging van 2-13 jaar.
  • Wij heten iedere ochtend ieder kind persoonlijk welkom. Zo leggen we elke dag het eerste contact en zien we elk kind!
  • We dagen kinderen uit tijdens onze technieklessen volgens het onderzoekend en ontdekkend leren! Eén van onze speerpunten.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Uit inspectieverslag 2013

Resultaten

In 2013 liggen de resultaten royaal boven de ondergrens. De inspectie beoordeelt de eindopbrengsten dan ook als voldoende. Het oordeel voldoende is eveneens van toepassing op de kwaliteit van de tussentijdse opbrengsten. Bij dit oordeel betrekt de inspectie de resultaten van vijf meest recent afgenomen toetsen: voor technisch lezen in de groepen 3 en 4, voor rekenen-wiskunde in de groepen 4 en 6 en voor begrijpend lezen in de groepen 6. De resultaten op al deze toets momenten liggen boven de ondergrenzen van de inspectie. Deze tussentijdse opbrengsten ziet de inspectie als een vertrouwenwekkend signaal voor de toekomst.

De leer inhouden voor Nederlandse taal passen in voldoende mate bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een taalachterstand. De inspectie heeft echter ook vastgesteld dat de inrichting van de groepen in een enkel geval kan worden versterkt op een wijze waarmee de woordenschatontwikkeling kan worden gestimuleerd

Het didactisch handelen heeft de afgelopen periode gerichte aandacht gekregen. De uitleg is voldoende duidelijk en wordt vorm gegeven op een wijze die schoolbreed is bepaald. De leerlingen worden bij de onderwijsactiviteiten betrokken en de leraren zorgen voor een taakgerichte werksfeer. Daarbij zetten de leerkrachten waar mogelijk en functioneel coöperatieve werkvormen in.

Zorg en begeleiding

In groep 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van een gestructureerd observatie-instrument voortaal en rekenen. Voor de hogere groepen gebruikt de school adequate instrumenten om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen op het gebied van taal en rekenen-wiskunde. 

De extra zorg wordt planmatig uitgevoerd. Deze staat specifiek beschreven in groepsplannen en plannen van aanpak. In de dagplanning staan de namen en de inhoud van de extra zorg beschreven. De leerkrachten noteren hier eveneens kort en bondig het verloop van de extra zorg 

Terug naar boven