CBS Het Lichtschip

Sportweg 24 8307 AN Ens

Schoolfoto van CBS Het Lichtschip

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het Lichtschip behaalt goede resultaten op de Eindtoets van Cito. Ook de tussentoetsen, die tweemaal per jaar (in januari én juni) worden afgenomen, zijn van een goed niveau. Naar aanleiding van de behaalde scores wordt een groepsplan opgesteld voor de hoofdvakken. Het groepsplan geeft aan wat kinderen op een bepaald vakgebied en op sociaal-emotioneel gebied een impuls nodig hebben om verder te komen in hun (algehele) ontwikkeling.

Naast de CITO geven de methodegebonden toetsmomenten aldoor een spiegeltje aan de leerkrachten van het kind. Door goed naar de resultaten te kijken, te analyseren, is er - indien noodzakelijk - aanpassing in het onderwijsaanbod/-aanpak mogelijk. Zo levert de school maatwerk aan het kind.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school geeft kwalitatief goed onderwijs. Door middels van (methode afhankelijke- én onafhankelijke) toetsen monitoren wij de ontwikkeling van het kind. De toets is als het ware een soort van spiegel voor de leerkracht. Om maar in 'Lichtschiptermen' te spreken: Blijft het kind op koers? Hoe ziet die koers er uit? Behoeft de koers specifieke aanpassingen om zo de ontwikkeling van het kind beter te laten slagen?

De tussentoetsen van CITO (januari) worden als meetmoment gehanteerd. Op velerlei vakken wordt een CITO-toets ter hand genomen. Deze reeks CITO's worden ook afgenomen in juni. In tussenliggende tijd spelen de methodetoetsen een belangrijke rol. Aan de hand van deze 'foto's' ziet de leerkracht (de ontwikkeling) van het kind.

De toetsresultaten worden bekeken, geanalyseerd. Deze analyse geeft, mogelijk, handvatten die de leerkracht inzet in zijn/haar onderwijs. Zo kan er bijvoorbeeld extra instructie op een onderdeel worden gegeven als blijkt dat dit noodzakelijk is. Er kan een aparte leerlijn worden opgezet of verdiepingswerk worden aangeboden aan het kind.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op Het Lichtschip worden door de groepsleerkracht van groep 8 jaarlijks ouderbezoeken (bij het kind thuis) afgelegd om gezamenlijk, ouders, kind en school, een goede en weloverwogen keuze te maken voor het voortgezet onderwijs. Deze gesprekken vinden plaats in de periode november tot en met januari en zijn gebaseerd op de resultaten en de ontwikkeling van het kind gedurende de gehele schoolloopbaan. In februari wordt de Cito Eindtoets afgenomen. Het schooladvies en de score van de Eindtoets worden besproken met de school van voortgezet onderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het Lichtschip heeft aan het einde van het schooljaar 2011-2012 het basisarrangement van de inspectie toegekend gekregen. Dit betekent dat de inspectie ons onderwijs als voldoende beoordeelt.
Toch blijft jaarlijks een aantal verbeterpunten aan de orde komen. Aan de hand van het schoolplan 2011-2015 en een jaarlijks opgesteld plan werkt het team aan ontwikkelpunten om haar onderwijs zo optimaal mogelijk gestalte te geven. Om een goed onderwijsaanbod te kunnen realiseren bestuderen we o.a. op welke wijze we de samenwerking tussen leerlingen kunnen stimuleren en hoe we het helder leren denken kunnen bevorderen.

Terug naar boven