De Hoeksteen

Hoofdkanaal OZ 86 7881 CN Emmer-Compascuum

  • Ter afsluiting van de kunstweek was er een goochelaar.
  • Groep 5/6 heerlijk aan het eten tijdens het kerstdiner

Het team

Toelichting van de school

Er zijn vier groepen en een peuteropvang op school. De leerlingen en peuters krijgen les/ opvang van 6 zeer gedreven peuterleidsters en juffen. Daarnaast heeft RKBS De Hoeksteen een directeur, een Meerschools Intern Begeleider (MIB) en een conciërge. Het team van RKBS De Hoeksteen vindt het belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste veranderingen en vernieuwingen in het onderwijs. Daarom volgen ze regelmatig cursussen en opleidingen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van een medewerker zal er een aanvraag voor vervanging worden gedaan bij Slim Personeelsdiensten. Onze stichting heeft een aantal 'poolers' die staan ingeschreven bij Slim Personeelsdiensten, deze poolers zullen altijd als eerste worden ingezet op vervanging. Zijn deze al ingepland op één van de andere scholen van Primenius dan zal Slim Personeelsdiensten een vervanger zoeken in hun eigen databank. In een enkel geval lukt het niet om een vervanger te vinden, dan wordt er een beroep gedaan op de part-time collega's om deze dag te werken. Lukt dit ook niet dan zullen de leerlingen van de betreffende groepen worden verdeeld over de andere groepen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze leerlingen zijn gegroepeerd in 3 basisgroepen.

-Groep 1 en 2

-Groep 3,4 en 5 Groep

-6,7 en 8

Naast deze basisgroepen heeft de school een “leerkrachtondersteuner” in dienst. De inzet van de leerkrachtondersteuner maakt het gedurende de gehele week mogelijk om leerlingen individueel, in groepjes les te geven op ons grote leer- en ontwikkelplein. Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 werken vaak samen op ons leerplein. Ze doen educatieve spellen, lezen elkaar voor, hebben een stilteplek waar ze zelf geconcentreerd werken.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het onderwijs wordt in de onderbouw middels een beredeneerd aanbod aangeboden.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het onderwijs op de Hoeksteen wordt in de toekomst gepersonaliseerd aangeboden. Dit betekent dat we voor alle vakken zoveel mogelijk kijken naar de onderwijsbehoefte van de leerlingen en we zetten per vakgebied de uren in een rooster weg. De leerlingen van groep 1 t/m 3 krijgen een beredeneerd aanbod in hun onderwijstijd. Vanaf groep 4 werken we deels gedifferentieerd en deels gepersonaliseerd.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wat is het schoolondersteuningsprofiel?

In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Alle kinderen zijn verschillend en daarmee uniek. Ons onderwijs moet daarom tegemoet komen aan die verschillen. We willen ons onderwijs zo inrichten dat het zo passend mogelijk is voor elk kind. Dit schoolondersteuningsprofiel omschrijft de wijze waarop ons bestuur kaders heeft opgesteld hoe inhoud wordt gegeven aan gepersonaliseerd, en daarmee passend onderwijs.


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Als school vinden wij het erg belangrijk dat een kind naar de opvang of peuterspeelzaal gaat. Daarom onderhoudt de school nauwe contacten met beide instellingen. In de kleutergroep wordt veel extra aandacht besteedt aan taalontwikkeling. Dit doen we door het aanbieden van het beredeneerd aanbod en het leerlingvolgsysteem BOSOS. Wekelijks staat er in het weekbericht een stukje betreffende het thema, waarmee gewerkt wordt en de inhoud. Daarnaast zorgt de school zelf actief voor contact met de voorschoolse voorzieningen.

Mocht u belangstelling hebben voor voorschoolse opvang via Stichting Peuterwerk, neem dan contact op met de directeur A. van Larsdonk.

Terug naar boven