Scola Elburg

Arent toe Boecoplaan 41 8081 VZ Elburg

Schoolfoto van Scola Elburg

In het kort

Toelichting van de school

Ben je op zoek naar een gemoedelijke en plezierige school voor jouw kind? Een school waar er veel samen wordt ondernomen zodat jouw kind fijn leert leven met de mensen om zich heen? Waar de leerkrachten de eigenheid van jouw kind waarderen en deze ook stimuleren? De leerkrachten willen alle kinderen dan ook meegeven dat fijn leven eigenlijk het meervoud is van lef? Vindt je het, net als wij, belangrijk dat kinderen naast het gewone leerstofaanbod ook leren:

  • rekening te houden met elkaar,
  • ondernemend te zijn,
  • verantwoordelijkheid te nemen,
  • plannen,
  • reflecteren op hun eigen denken en doen?

Dan is onze school vast en zeker de plek voor uw kind! Wij geloven dat onderwijzen vanuit de Dalton kernwaarden het best rechtdoet aan ons motto: LEREN MET LEF!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zeer sterke Daltonschool
  • MijnRapportFolio
  • VIP3+
  • 10-14 onderwijs
  • Ambassadeur Alzheimerstichting

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Scola Elburg telt bij de start van het schooljaar 2023-2024 rond de 130 leerlingen.

Deze leerlingen zijn evenwichtig verdeeld in 8 groepen. Een groep 1/2, een groep 3/4, twee groepen 5/6 en twee groepen 7/8. 
Daarnaast hebben wij twee gemengde taalklassen; Onderbouw en Bovenbouw. Hierin zitten leerlingen van statushouders en Oekraïense leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
128
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode
De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Als er op school een vermoeden is dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan doorlopen wij de stappen van de meldcode en kunnen wij een melding doen. Het gaat hier om vermoedens van fysiek geweld, psychisch of seksueel geweld en/of vermoedens van verwaarlozing. Aan de hand van vijf stappen bepalen professionals, zoals leerkrachten, of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.
Verwijsindex als onderdeel van de meldcode
Soms ondervindt een kind problemen tijdens het opgroeien en zijn er verschillende organisaties die zich bezighouden met een kind en/of een gezin. Het is belangrijk dat de hulpverleners daarvan weten; de hulp kan in samenwerking met elkaar veel beter verlopen. Met het Verino signaleringssysteem (verwijsindex Noord-Veluwe) wordt bijgehouden of meerdere instanties hulp bieden aan hetzelfde kind. Als meerdere instanties in het systeem een melding doen over een kind vindt er een ‘match’ plaats. De instanties komen met elkaar in contact en de ouders worden hiervan per brief op de hoogte gesteld. 

Terug naar boven