Basisschool 't Slingertouw

Grasland 1 5658 GA Eindhoven

  • Schoolfoto van Basisschool 't Slingertouw
  • Schoolfoto van Basisschool 't Slingertouw
  • Schoolfoto van Basisschool 't Slingertouw
  • Schoolfoto van Basisschool 't Slingertouw
  • Schoolfoto van Basisschool 't Slingertouw

Het team

Toelichting van de school

Het team van basisschool 't Slingertouw bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistenten, vakdocenten, administratief medewerkers conciërges. De school wordt geleid door een managementteam, bestaande uit een directeur en twee adjunct-directeuren. De intern begeleiders houden zich bezig met het verzorgen van de zorgstructuur. Binnen het team van leerkrachten beschikken we over specialisten op het gebied van taal en rekenen, cultuurcoördinatie, veiligheid, ICT, digitale geletterdheid en sociaal emotionele ontwikkeling, Engels en Forest Education.

Bij basisschool 't Slingertouw vinden we het belangrijk om talenten van mensen in te zetten in onze school en deze mensen te helpen deze talenten verder te ontwikkelen. Om de kwaliteit van ontwikkeling te volgen, hanteren we een gesprekscyclus van functioneren en waarderen

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of afwezigheid van de leerkracht proberen wij een goede vervanger te vinden binnen ons bestuur. Ook kiezen we soms voor een interne oplossing. We proberen ervoor te zorgen dat er een vervanger voor de periode van de afwezigheid van de leerkracht voor de groep staat. Wanneer de afwezigheid van de leerkracht voor een langereperiode is zullen we de ouders natuurlijk informeren. Soms zorgen knelpunten op de arbeidsmarkt er helaas voordat het vinden van één vervanger niet lukt. Het kan dan voorkomen dat wij de kinderen moeten verdelen over de andere groepen of u vragen om uw kind thuis te houden.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1-2 wordt gewerkt volgens de principes van basisontwikkeling. We werken in thema’s; thema’s die in de groep leven en thema’s die wij als groep 1-2gezamenlijk plannen. De doelen van basisontwikkeling spelen een belangrijke rol bij de invulling van de activiteiten. Bij basisontwikkeling gaan we ervan uit, dat de kinderen betrokken raken om zich te ontwikkelen in een stimulerende en uitdagende omgeving. Alle hoeken, maar met name de huishoek, wordt aangepast aan het lopende thema.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De groepen 3 t/m 8 werken in de ochtend voornamelijk aan de vakken taal en rekenen. De lessen worden uitgevoerd middels het directe instructiemodel. Na een terugblik op de vorige les worden de nieuwe lesdoelen samen met dekinderen besproken.

In de middag is tijdgereserveerd voor de wereldoriënterende vakken, Engels en de creatieve vakken. Tijdens deze lessen komt steeds vaker het onderzoekende en ontwerpende leren naar voren.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Bij 't Slingertouw hebben we een school-ondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een school-ondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband tezamen vormen de basis van het aantonen van de dekkendheid van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen dat zij nodig hebben.

Jaarlijks analyseren we onze kindpopulatie en bekijken we samen welke expertise nodig is om de kinderen nog beter te kunnen begeleiden en ondersteunen. Op dit moment werken we samen met verschillende partijen: de logopediste, ergotherapeut, Taalbrug, externe dienst SKPO, WIJ-Eindhoven en het Voortgezet Onderwijs. We willen deze samenwerking graag voortzetten en waar nodig intensiveren. Daarnaast geven we vorm aan de activiteiten zoals de Plusklas, Nieuwkomersklas, Technieklab, Forest Education. Dit zijn passende activiteiten bij onze kindpopulatie en we willen we in de toekomst graag voortzetten en waar nodig intensiveren.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We blijven onze kindpopulatie onder de loep nemen en bekijken per situatie en per jaar welke expertise nodig is om de kinderen nog beter te kunnen begeleiden en te ondersteunen. Daarbij maken we gebruik van diverse expertise, ook buiten onze organisatie. Daarnaast willen we vorm blijven geven aan de Plusklas, Nieuwkomersklas, Technieklab, Forest Education, om te kunnen blijven voldoen aan de ondersteuningsbehoefte de komende jaren.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Bij Korein Kinderplein staat kwaliteit, maar vooral het kind centraal. Of u nu kiest voor kinderdagopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse, tussenschoolse, vakantie- of gastouderopvang. Korein is al geruime tijd partner in opvoeding. Korein Kinderplein vindt dat kinderopvang méér is dan opvang en verzorging gedurende de dag of buiten schooltijd. Kinderen brengen een deel van de week door bij de kinderopvang en Korein Kinderplein neemt daarmee deel aan de opvoeding van het kind.

We vinden het belangrijk om samen met onze partner Korein Kinderplein educatie aan te bieden voor kinderen van 2 tot 4 jaar in de dagopvang. Als ook vroegschoolse educatie voor kinderen van 4 tot 7 jaar. Samen met Korein Kinderplein vormen we een Spilcentrum. In het Spilplan staat beschreven op welke wijze dit is georganiseerd bij basisschool 't Slingertouw en hoe de samenwerking met Korein Kinderplein vorm krijgt. 

Terug naar boven