Basisschool 't Slingertouw

Grasland 1 5658 GA Eindhoven

  • Schoolfoto van Basisschool 't Slingertouw
  • Schoolfoto van Basisschool 't Slingertouw
  • Schoolfoto van Basisschool 't Slingertouw
  • Schoolfoto van Basisschool 't Slingertouw
  • Schoolfoto van Basisschool 't Slingertouw

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van onze school worden volgens de passende norm beoordeeld. 

In schooljaar 2021-2022 zitten in totaal 126 kinderen in leerjaar 8. Alle kinderen hebben deelgenomen aan de eindtoets en alle resultaten tellen mee in het schoolrapport. Dit schoolrapport is gebruikt als basis voor de schoolanalyse die we maken. Naar aanleiding van de tussenopbrengsten van het Cito leerlingvolgsysteem, maken we twee keer per jaar een analyse. Daarnaast maken wij jaarlijks een analyse van de Eindtoets. Daarbij plaatsen wij de resultaten van het huidige schooljaar naast dat van de resultaten van eerdere jaren. Wij volgen hierbij de systematiek die ook van toepassing is bij de analyse van de tussentoetsen. We beschrijven wat we met de uitkomsten doen en waar eventuele verbeteractiviteiten nodig zijn.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het is erg belangrijk om de ontwikkeling van kinderen goed te blijven volgen. We doen dit op diverse manieren, zoals hieronder beschreven:

De methodegebonden toetsen en observaties van leerkrachten worden gebruikt om input te kunnen leveren voor de aanpak en het beredeneerd aanbod van kinderen. In de groepen 1/2 wordt er gebruikt gemaakt van het observatiesysteem KIJK. Dit levert input op voor het groepsplan.

Daarnaast wordt er gebruikt gemaakt van de Cito toetsen. Twee keer per jaar worden er analyses gemaakt van de midden- en eindtoetsen van Cito en wordt dit omgezet in leeropbrengsten. Dit wordt gedaan door de leerkrachten, voor de eigen groep en verwerken de vervolgstappen in de groepsplannen. De directie maakt een analyse op schoolniveau voor elk leerjaar. Ook op stichtingsniveau worden de resultaten geanalyseerd.

Wanneer resultaten bekend zijn en worden deze gedeeld met ouders. We zijn ervan overtuigd dat de ontwikkeling thuis van invloed heeft op de ontwikkeling die op school plaatsvindt. Daarom streven we samen met ouders naar een doorgaande lijn. Uit de gesprekken met ouders, kinderen en leerkrachten komt ook input om de te behalen doelstellingen na te streven.

Naast de cognitieve/didactische resultaten ontvangen we ook informatie van het sociaal-emotionele ontwikkeling systeem ZIEN. De leerkrachten ontvangen informatie van hun eigen groep en verwerken dit in het groepsoverzicht en de groepsplannen. Dit heeft effect op de wijze waarop de kinderen worden benaderd door de leerkracht.

Ook wordt de voortgang van de kwaliteit onderzocht door het uitvoeren van diverse observaties in de groepen. Dit wordt gedaan door de directie, intern begeleiders of deskundigen van de externe dienst van SKPO of andere experts. De observaties worden uiteraard besproken met leerkrachten en eventueel ouders. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bij basisschool 't Slingertouw hanteren we een procedure PO-VO waarin we beschrijven welke stappen we hanteren om te komen tot een passend advies voor de kinderen. Om te komen tot een passend advies gebruiken we toetsresultaten, input uit sociaal emotionele vragenlijsten, observaties en informatie uit gesprekken met ouders en kinderen. Het adviesteam (bestaande uit leerkrachten bovenbouw, ib-er en directie) komt bijeen om een passend (voorlopig) advies te formeren. Deze wordt tijdens de vaste momenten in het jaar gedeeld met ouders en kinderen. 

In leerjaar 7 wordt er een voorlopig advies gedeeld met kinderen en ouders en in leerjaar 8 wordt een definitief advies gedeeld met de kinderen en ouders. Gedurende leerjaar 8 wordt er een doorstroomtoets gemaakt, mocht een kind hier hoger op scoren dan het advies dan kan een heroverweging plaatsvinden. Uiteraard gebeurt dit in overleg met ouders. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Een goed pedagogisch klimaat is van groot belang om te realiseren dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen op school. Onze routines en afspraken vormen de basis voor het klimaat waarin kinderen zich prettig voelen en zichzelf mogen zijn. We laten kinderen zoveel mogelijk zelf tot oplossingen komen waarbij onze nabijheid en begeleiding er altijd is. 

Welbevinden, en dus vrij zijn van emotionele belemmeringen, brengt zelfvertrouwen teweeg en een goed gevoel van eigenwaarde. Het maakt dat kinderen weerbaar worden en tot betrokken activiteiten kunnen komen. Dit speelt een grote rol in de ontwikkeling van een kind. Veiligheid en vertrouwen is een basis om tot ontwikkeling te komen. Welbevinden en sfeer heeft dus onze aandacht. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zelfvertrouwen
  • Welbevinden
  • Nieuwsgierig en onderzoekend

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Dit rapport is niet het meest actuele rapport. Binnenkort op onze site de laatste resultaten vanuit de inspectie!

Terug naar boven