De Boschuil

Kiplinglaan 1 5629 MK Eindhoven

Schoolfoto van De Boschuil

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We werken planmatig om het onderwijs zo goed mogelijk aan te passen aan de mogelijkheden van elk individueel kind. Tot die planmatige aanpak behoort het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de ontwikkeling van elk kind. Een ontwikkeling die niet alleen op individueel, maar juist ook op groeps- en schoolniveau gevolgd wordt. De onderwijsaanpak wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. De groepsleerkracht heeft regelmatig (gepland) overleg met de intern begeleider over de onderwijsaanpak in de groep.

In de kleutergroepen speelt het observeren met behulp van het observatiesysteem “KIJK!” een belangrijke rol. De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd met behulp van ontwikkelingslijnen t.o.v. hun leeftijd. Hiermee wordt zowel de cognitieve als sociaal-emotionele als motorische ontwikkeling gevolgd.

In de hogere groepen werken we met ZIEN!, een leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Leerkrachten en leerlingen van groep 5 t/m 8 vullen een vragenlijst in waaruit een beeld komt van de groep en van individuele kinderen. Beide beelden kunnen naast elkaar gelegd worden, zodat leerkrachten hun pedagogisch handelen hier op af kunnen stemmen.

De cognitieve ontwikkeling wordt gevolgd door observaties en formatieve en summatieve toetsen. Een voorbeeld van formatieve toetsen zijn groepsopdrachten, presentaties en projecten die beoordeeld worden. Een voorbeeld van summatieve toetsen op onze school zijn de methode-gebonden toetsen en de Cito toetsen. Cito biedt een totaalpakket aan toetsen voor de basisvaardigheden (lezen, taal, rekenen). De resultaten worden per kind vastgelegd in een individueel didactisch profiel, waarmee de ontwikkeling gedurende de hele schoolperiode gevolgd kan worden. Middels de rapporten en oudergesprekken krijgt u zicht op de meest recente ontwikkeling van uw kind.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Ongeveer twee-derde van onze leerlingen stromen uit naar HAVO en/of VWO. Het verwijzingspercentage is passend bij de leerlingpopulatie en instroom van de Boschuil. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Boschuil wil een fijne en veilige school zijn voor alle kinderen, waar iedereen telt en zichzelf mag zijn. We stimuleren eigen inbreng en het nemen van initiatief. We dragen bij aan het ontwikkelen van zelfvertrouwen. Kinderen moeten zich naar eigen vermogen kunnen ontwikkelen, waarbij we hoge verwachtingen van hen hebben. 

Onze focus ligt op een positief schoolklimaat, waarin sociale veiligheid een belangrijke rol inneemt. We vinden het belangrijk dat onze kinderen zich veilig voelen op school en in de groep, dat ze lekker in hun vel zitten en met plezier naar school komen. Een veilig schoolklimaat is een voorwaarde om te zijn wie je bent en je verder te kunnen ontwikkelen en groeien.  

Ons beleid in het kader van het tegengaan en aanpakken van pestgedrag is vastgelegd in het anti-pestprotocol. Dit kunt u vinden op de website. We hebbenvier aanspreekpunten veiligheid aangesteld. De aanspreekpunten zijn verantwoordelijk voor het opvangen van de (ouders van de) gepeste leerling. Samen brengen ze de situatie in kaart en de mogelijke acties gericht op het oplossen van de pestsituatie. De aanspreekpunten veiligheid fungeren als klankbord voor collega’s die vragen hebben over pesten en de aanpak ervan.   

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Positief schoolklimaat
  • Sociale veiligheid
  • Schoolbrede aanpak

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven