Saltomontessorischool de Trinoom

Don Boscostraat 2 5611 KW Eindhoven

  • Schoolfoto van Saltomontessorischool de Trinoom
  • Schoolfoto van Saltomontessorischool de Trinoom

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De afgelopen jaren hebben wij binnen de Trinoom hard gewerkt aan de hoofdvakken rekenen en taal. Kinderen die, tijdens de Corona jaren, minder leergroei hebben laten zien dan we van hen mochten verwachten hebben in schooljaar 2021-2022 extra ondersteuning gehad vanuit de middelen van het NPO (Nationaal Plan Onderwijs). Bij de meeste kinderen hebben wij gezien dat deze interventies ervoor gezorgd hebben dat kinderen gegroeid zijn. Daarnaast zijn gestart met een nieuwe rekenmethode "Getal en Ruimte Junior" en de methodiek List lezen wordt ingezet bij de methode "Actief leren lezen". Verder gaan we de Ave-ik Taaldoen kasten meer leerdoelgericht in zetten. Zo bouwen wij verder aan de kwaliteit van de hoofdvakken. We zitten nu rondom het streefniveau %1F behaald. Daarbij zitten wij boven de signaleringswaarde van de inspectie over drie schooljaren gemeten. Bij het %1S/2F zitten we ook boven de signaleringswaarde van de inspectie en groeien wij steeds meer richting het streefniveau

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het Lusmodel is basis voor een beschrijving van de methodiek/didactiek in ons Montessorionderwijs. Door activiteiten van het kind op verschillende momenten in de lus te bezien, wordt de leerweg die het kind aflegt zichtbaar en kan de leraar zijn handelen afstemmen op de behoeften van het kind. Het werken volgens het model is gerelateerd aan een aantal belangrijke principes die ons Montessorionderwijs specifiek maken. De leerlingen zijn zo veel mogelijk gegroepeerd in heterogene leeftijdsgroepen: 4 - 6 jaar / 6 - 8 jaar / 8 - 10 jaar / 10 - 12 jaar. We leren kinderen al jong elkaar te helpen. Begeleiding, instructie en overdracht vanuit de leraar vinden zowel individueel als in (sub) groepen plaats. De leraar signaleert systematisch, observeert gericht, evalueert en registreert en neemt op basis hiervan beslissingen over de begeleiding van het kind. 

Als leerkracht heb je een overzicht van wat de leerlingen doen en wat hun volgend leerdoel wordt. Aan de hand van de cruciale leermomenten wordt zoveel mogelijk een passend aanbod voor de leerlingen vormgegeven. De leerkracht maakt gedegen analyses en bespreekt met het kind persoonlijke doelen en maakt afspraken over taken en planning.

Twee keer per schooljaar worden de Cito toetsen geanalyseerd op kind-, groep-, bouw- en schoolniveau. Dit alles gebeurt in de cyclus van Handelings Gericht Werken (HGW) in overleg met de Intern Begeleider (IB-er). Op deze wijze geven wij vorm aan ons kwaliteitsbeleid.

Naast deze toetsen wordt middels WMK jaarlijks de beleefde sociale veiligheid en het welbevinden onderzocht bij onze leerlingen. Deze data wordt ook geanalyseerd waarna een plan van aanpak volgt. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij baseren ons schooladvies op een aantal zaken:

- De leer- en werkhouding van het kind

- De ontwikkeling van de executieve vaardigheden

- De sociaal-emotionele ontwikkeling, interesse en talenten

- Het gemaakte werk in de klas en de leergroei op de didactische vakken

- De LVS toetsen (IEP) die wij twee keer per jaar afnemen

Wij adviseren passend, kijkend naar de leergroei die kinderen gedurende meerdere schooljaren laten zien op alle ontwikkelingsgebieden. Doordat ons onderwijs gericht is op zelfstandigheid en zelfredzaamheid zien we dat onze kinderen na het verlaten van de Trinoom klaar zijn voor het voortgezet onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de Trinoom staat verdraagzaamheid hoog in het vaandel; Vreedzaam in Verbondenheid. We vinden het belangrijk dat kinderen leren oog te hebben voor elkaar. We willen ze leren dat andere kinderen andere gedachtes en gevoelens hebben en dat het belangrijk is om daar rekening mee te houden. Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen een verschil van mening of een conflict, waar mogelijk, zelf oplossen. Daarom werken we met leerling mediatoren. Dit zijn leerlingen die een cursus hebben gevolgd en daarin geleerd hebben hoe ze anderen kunnen helpen om conflicten op te lossen. De lessen uit de Vreedzame school, vormen samen met het Montessoriaanse gedachtengoed een stevig fundament voor de hun toekomst.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vreedzaamheid
  • Verdraagzaamheid
  • Sociale verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven