Saltomontessorischool de Trinoom

Don Boscostraat 2 5611 KW Eindhoven

  • Schoolfoto van Saltomontessorischool de Trinoom
  • Schoolfoto van Saltomontessorischool de Trinoom

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op dit venster over Saltomontessorischool De Trinoom.

Op de Trinoom werken we volgens het Montessori uitgangspunt; 'Leer mij het zelf te doen'. Bij ons op school leren de kinderen met, door en van elkaar. De leerkrachten zorgen voor vrijheid binnen grenzen, passend bij de verantwoordelijkheid die het kind aankan, zodat kinderen kunnen groeien. In een kindvriendelijke, geborgen en geordende omgeving dagen we de kinderen uit om zelfstandig te onderzoeken en te ontdekken. Ons doel is om kinderen te helpen ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke, nieuwsgierige en gelukkige jonge mensen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goed Montessori onderwijs
  • Zelfstandigheid
  • Vrijheid in verbondenheid
  • Nieuwsgierigheid
  • Een geborgen omgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
549
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De voorschoolse- en naschoolse opvang wordt geregeld door Korein. Dit is een organisatie voor kinderopvang. Ze zijn gehuisvest in het SPILcentrum Don Boscostraat net als Montessorischool de Trinoom. Montessorischool de Trinoom en Montessori Korein werken samen aan een doorgaande Montessorilijn voor kinderen vanaf 2 maanden tot 13 jaar. Centraal daarbinnen staat het bevorderen van de zelfstandigheid van het kind. De tussenschoolse opvang wordt verzorgd door Korein, Sportstuif en ondersteuners van school. De school int de vrijwillige ouderbijdrage voor de TSO en verzorgt deze. Voor de voor- en naschoolse opvang is het aan de ouders om zelf een contract met Korein of een andere aanbieder af te sluiten. We horen graag welke keuze u eventueel maakt zodat we goede afspraken kunnen maken met de pedagogisch medewerkers voor het brengen en ophalen van uw kind.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op school gaan we bewust om met sociale media. Daarom hebben we een aantal afspraken gemaakt. Deze staan in het protocol Internet & Sociale Media. Ook gelden natuurlijk de schoolregels en de normale omgangsvormen bij het gebruik van internet, mail en sociale media. We spreken er regelmatig over met de kinderen en stimuleren hen om er op een goede manier mee om te gaan.

Als u merkt dat het protocol op school niet wordt nageleefd, kan u hiervan melding maken bij de leerkracht en/of het managementteam van de school. Samen bespreken we hoe de situatie opgelost kan worden. Indien nodig neemt de school passende maatregelen. Ook thuis heeft u invloed op de manier waarop uw kind omgaat met sociale media en internet. Pesterijen vinden tegenwoordig veel plaats via Whats App, Instagram en andere sociale media waar uw kind gebruik van kan maken. Spreek daarom regelmatig met uw kind over het gebruik van deze media en de manier waarop je er het beste mee om kan gaan.

Terug naar boven